دانلود کتاب Social Movements and Europeanization

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی و اروپایی شدن

Social Movements and Europeanization

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella della Porta Manuela Caiani

ناشر :

ISBN (شابک) : 0199557780, 9780199557783

تعداد صفحات : 240\230

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 990 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی، خشونت سیاسی و دولت: تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​ایتالیا و آلمان

Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

زبان : English

موضوع : Education

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 9780521029797, 9780511527555, 0521473969, 0521029791, 0511527551, 9780521473965

تعداد صفحات : 292\288

سال نشر : 2006     ویرایش : 1

حجم : 2 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Democracy in Social Movements

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دموکراسی در جنبش های اجتماعی

Democracy in Social Movements

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر :

ISBN (شابک) : 0230218830, 9780230218833

تعداد صفحات : 304\315

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies (Social Movements, Protest, and Contention, Vol 6)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تظاهرات پلیس: کنترل تظاهرات دسته جمعی در دموکراسی های غربی (جنبش های اجتماعی، اعتراض و درگیری، جلد 6)

Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies (Social Movements, Protest, and Contention, Vol 6)

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella Della Porta Herbert Reiter

ناشر :

ISBN (شابک) : 0816630631, 9780816630639, 9780816688722

تعداد صفحات : 302\309

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 18 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی، خشونت سیاسی و دولت: تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​ایتالیا و آلمان

Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 9780521029797, 9780511527555, 0521473969, 0521029791, 0511527551, 9780521473965

تعداد صفحات : 292\288

سال نشر : 2006     ویرایش : 1

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social movements : an introduction

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی: مقدمه ای

Social movements : an introduction

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta; Mario Diani

ناشر : Blackwell Pub

ISBN (شابک) : 978-1-4051-0282-7, 1-4051-0282-9, 9781405102810, 1405102810

تعداد صفحات : ix, 345 p. ; 23 cm\355

سال نشر : 2006     ویرایش : 2

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Another Europe: Conceptions and practices of democracy in the European Social Forums

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اروپائی دیگر: مفاهیم و شیوه های دموکراسی در انجمن های اجتماعی اروپا

Another Europe: Conceptions and practices of democracy in the European Social Forums

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Routledge

ISBN (شابک) : 0415474647, 9780415474641

تعداد صفحات : 304\291

سال نشر : 2009     ویرایش : 1

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی در زمان ریاضت اقتصادی: بازگرداندن سرمایه داری به تجزیه و تحلیل اعتراض

Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences->Sociology

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Polity

ISBN (شابک) : 9780745688596

تعداد صفحات : 216\0

سال نشر : 2015     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : epub

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Methodological Practices in Social Movement Research

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روشهای متدولوژیک در تحقیقات جنبش اجتماعی

Methodological Practices in Social Movement Research

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Oxford University Press

ISBN (شابک) : 0198719574, 9780198719571

تعداد صفحات : 496\497

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Globalization from below : transnational activists and protest networks

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جهانی شدن از پایین: فعالان فراملی و شبکه های اعتراضی

Globalization from below : transnational activists and protest networks

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : University of Minnesota Press

ISBN (شابک) : 0816646422, 0816646430, 9780816646432, 9780816646425

تعداد صفحات : xiv, 300 pages : illustrations ; 23 cm\0

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Hidden Order of Corruption. An Institutional Approach

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دستور پنهان فساد یک رویکرد نهادی

The Hidden Order of Corruption. An Institutional Approach

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta Alberto Vannucci

ناشر : Ashgate

ISBN (شابک) : 0754678997, 9780754678991

تعداد صفحات : 320\0

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Participatory Democracy in Southern Europe: Causes, Characteristics and Consequences

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دموکراسی مشارکتی در جنوب اروپا: علل، خصوصیات و پیامدهای آن

Participatory Democracy in Southern Europe: Causes, Characteristics and Consequences

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Joan Font Donatella della Porta Yves Sintomer

ناشر : Rowman & Littlefield International

ISBN (شابک) : 1783480734, 9781783480739

تعداد صفحات : 262\0

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements and Civil War: When Protests for Democratization Fail

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی و جنگ داخلی: هنگامی که اعتراضات برای دموکراتیزه شدن شکست خوردند

Social Movements and Civil War: When Protests for Democratization Fail

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta et al.

ناشر : Routledge

ISBN (شابک) : 1138224170, 9781138224179

تعداد صفحات : 208\208

سال نشر : 2017     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Can Democracy Be Saved: Participation, Deliberation and Social Movements

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آیا می توان دموکراسی را نجات داد: مشارکت، مذاکره و جنبش های اجتماعی

Can Democracy Be Saved: Participation, Deliberation and Social Movements

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Polity

ISBN (شابک) : 0745664598, 9780745664590

تعداد صفحات : 256\238

سال نشر : 2013     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Terrorismi in Italia

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تروریسم در ایتالیا

عنوان انگلیسی : Terrorism in Italy

Terrorismi in Italia

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : a cura di Donatella Della Porta

ناشر : Il mulino

ISBN (شابک) : 8815005838, 9788815005830

تعداد صفحات : 353\331

سال نشر : 1984     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Movimenti collettivi e sistema politico in Italia: 1960-1995

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های جمعی و سیستم سیاسی در ایتالیا: 1960-1995

عنوان انگلیسی : Collective movements and political system in Italy: 1960-1995

Movimenti collettivi e sistema politico in Italia: 1960-1995

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Laterza

ISBN (شابک) : 884204847X, 9788842048473

تعداد صفحات : vii, 21\209

سال نشر : 1996     ویرایش : 1. ed

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Il terrorismo di sinistra

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تروریسم چپ

عنوان انگلیسی : Left terrorism

Il terrorismo di sinistra

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Il mulino

ISBN (شابک) : 8815027351, 9788815027351

تعداد صفحات : 338\327

سال نشر : 1990     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Etanercept - Therapeutische Anwendung in Klinik und Praxis

دانلود کتاب Kognitive Verhaltenstherapie bei Hypochondrie und Krankheitsangst

دانلود کتاب Ultrasound in Obstetrics And Gynecology: Textbook and Atlas, Volume 2 - Gynecology

دانلود کتاب Fundamentals of Nursing: Standards & Practice, 4th Edition

دانلود کتاب Infectious diseases and pathology of reptiles

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Programming Reactive Extensions and Linq

دانلود کتاب The Fairly Incomplete and Rather Badly Illustrated Monty Python Songbook

دانلود کتاب C++ for Engineers and Scientists, Third Edition

دانلود کتاب Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs (3rd Edition)

دانلود کتاب Creative Visualization For Dummies (For Dummies (Psychology & Self Help))

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Handbook of the History of Logic. Volume 05: Logic from Russell to Church

دانلود کتاب Fundamental Number Theory with Applications

دانلود کتاب Digital Signal Processing using MATLAB and Wavelets

دانلود کتاب Linear and Nonlinear Integral Equations: Methods and Applications

دانلود کتاب Multirate and Wavelet Signal Processing

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Innovation and Nanotechnology: Converging Technologies and the End of Intellectual Property

دانلود کتاب Protein Phosphatase Protocols

دانلود کتاب Manufacturing Technology Research, Volume 1

دانلود کتاب Fundamentals of Superconducting Nanoelectronics

دانلود کتاب Lipid Nanocarriers in Cancer Diagnosis and Therapy

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب The Jacobite Rebellions 1689-1745 (Men-at-Arms)

دانلود کتاب Mother Teresa: A Biography (Greenwood Biographies)

دانلود کتاب New Testament Introduction

دانلود کتاب I, II, III John: A Handbook on the Greek Text (Baylor Handbook on the Greek New Testament)

دانلود کتاب The World's Great Philosophers

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Basic Statistics for the Behavioral Sciences, 6th Edition

دانلود کتاب Stalking, Threatening, and Attacking Public Figures: A Psychological and Behavioral Analysis

دانلود کتاب Charles Darwin - ein Leben. Autobiographie, Briefe, Dokumente.

دانلود کتاب Statistics without maths for psychology

دانلود کتاب The concept of being in Hegel and Heidegger (Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie, und Padagogik ; Bd. 116)

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Red Wings over the Yalu: China, the Soviet Union, and the Air War in Korea

دانلود کتاب History of Warfare: War In The Air 1914-45

دانلود کتاب Warfare in the Seventeenth Century

دانلود کتاب Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism (Twentieth Century Japan: The Emergence of a World Power)

دانلود کتاب The Matter of the Page: Essays in Search of Ancient and Medieval Authors (Wisconsin Studies in Classics)

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Genetic Transformation

دانلود کتاب Monsters and Animals

دانلود کتاب Ecology: Global Insights and Investigations

دانلود کتاب Human Body

دانلود کتاب Botanical Medicine: From Bench to Bedside

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Making an Impact Online

دانلود کتاب The Economist - 27 October 2001

دانلود کتاب What Investors Really Want: Know What Drives Investor Behavior and Make Smarter Financial Decisions

دانلود کتاب Accounting for Decision Making and Control, 7th Edition

دانلود کتاب Just-in-Time Logistics

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Hemogram interpretation for dogs and cats

دانلود کتاب Occupying Architecture

دانلود کتاب Teach Yourself Visually Sock Knitting

دانلود کتاب Innovations in Hospice Architecture

دانلود کتاب Warhammer Army Book - (Games Workshop) - High Elves

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Denial of justice in international law

دانلود کتاب Intellectual Property on Campus: Students' Rights and Responsibilities

دانلود کتاب Romantic atheism

دانلود کتاب British Government and the Constitution: Text and Materials (Law in Context)

دانلود کتاب Crime And Punishment In England: An Introductory History

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Inside Out Advanced: Workbook with Key

دانلود کتاب CULTURAL POPULISM CL

دانلود کتاب In His Own Write

دانلود کتاب Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media

دانلود کتاب Political Communication Bundle: An Introduction to Political Communication (Communication and Society)