دانلود کتاب Social Movements and Europeanization

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی و اروپایی شدن

Social Movements and Europeanization

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella della Porta Manuela Caiani

ناشر :

ISBN (شابک) : 0199557780, 9780199557783

تعداد صفحات : 240\230

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 990 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی، خشونت سیاسی و دولت: تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​ایتالیا و آلمان

Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

زبان : English

موضوع : Education

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 9780521029797, 9780511527555, 0521473969, 0521029791, 0511527551, 9780521473965

تعداد صفحات : 292\288

سال نشر : 2006     ویرایش : 1

حجم : 2 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Democracy in Social Movements

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دموکراسی در جنبش های اجتماعی

Democracy in Social Movements

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر :

ISBN (شابک) : 0230218830, 9780230218833

تعداد صفحات : 304\315

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies (Social Movements, Protest, and Contention, Vol 6)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تظاهرات پلیس: کنترل تظاهرات دسته جمعی در دموکراسی های غربی (جنبش های اجتماعی، اعتراض و درگیری، جلد 6)

Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies (Social Movements, Protest, and Contention, Vol 6)

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella Della Porta Herbert Reiter

ناشر :

ISBN (شابک) : 0816630631, 9780816630639, 9780816688722

تعداد صفحات : 302\309

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 18 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی، خشونت سیاسی و دولت: تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​ایتالیا و آلمان

Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 9780521029797, 9780511527555, 0521473969, 0521029791, 0511527551, 9780521473965

تعداد صفحات : 292\288

سال نشر : 2006     ویرایش : 1

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social movements : an introduction

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی: مقدمه ای

Social movements : an introduction

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta; Mario Diani

ناشر : Blackwell Pub

ISBN (شابک) : 978-1-4051-0282-7, 1-4051-0282-9, 9781405102810, 1405102810

تعداد صفحات : ix, 345 p. ; 23 cm\355

سال نشر : 2006     ویرایش : 2

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Another Europe: Conceptions and practices of democracy in the European Social Forums

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اروپائی دیگر: مفاهیم و شیوه های دموکراسی در انجمن های اجتماعی اروپا

Another Europe: Conceptions and practices of democracy in the European Social Forums

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Routledge

ISBN (شابک) : 0415474647, 9780415474641

تعداد صفحات : 304\291

سال نشر : 2009     ویرایش : 1

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی در زمان ریاضت اقتصادی: بازگرداندن سرمایه داری به تجزیه و تحلیل اعتراض

Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences->Sociology

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Polity

ISBN (شابک) : 9780745688596

تعداد صفحات : 216\0

سال نشر : 2015     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : epub

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Methodological Practices in Social Movement Research

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روشهای متدولوژیک در تحقیقات جنبش اجتماعی

Methodological Practices in Social Movement Research

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Oxford University Press

ISBN (شابک) : 0198719574, 9780198719571

تعداد صفحات : 496\497

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Globalization from below : transnational activists and protest networks

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جهانی شدن از پایین: فعالان فراملی و شبکه های اعتراضی

Globalization from below : transnational activists and protest networks

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : University of Minnesota Press

ISBN (شابک) : 0816646422, 0816646430, 9780816646432, 9780816646425

تعداد صفحات : xiv, 300 pages : illustrations ; 23 cm\0

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Hidden Order of Corruption. An Institutional Approach

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دستور پنهان فساد یک رویکرد نهادی

The Hidden Order of Corruption. An Institutional Approach

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta Alberto Vannucci

ناشر : Ashgate

ISBN (شابک) : 0754678997, 9780754678991

تعداد صفحات : 320\0

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Participatory Democracy in Southern Europe: Causes, Characteristics and Consequences

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دموکراسی مشارکتی در جنوب اروپا: علل، خصوصیات و پیامدهای آن

Participatory Democracy in Southern Europe: Causes, Characteristics and Consequences

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Joan Font Donatella della Porta Yves Sintomer

ناشر : Rowman & Littlefield International

ISBN (شابک) : 1783480734, 9781783480739

تعداد صفحات : 262\0

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements and Civil War: When Protests for Democratization Fail

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی و جنگ داخلی: هنگامی که اعتراضات برای دموکراتیزه شدن شکست خوردند

Social Movements and Civil War: When Protests for Democratization Fail

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta et al.

ناشر : Routledge

ISBN (شابک) : 1138224170, 9781138224179

تعداد صفحات : 208\208

سال نشر : 2017     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Can Democracy Be Saved: Participation, Deliberation and Social Movements

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آیا می توان دموکراسی را نجات داد: مشارکت، مذاکره و جنبش های اجتماعی

Can Democracy Be Saved: Participation, Deliberation and Social Movements

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Polity

ISBN (شابک) : 0745664598, 9780745664590

تعداد صفحات : 256\238

سال نشر : 2013     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Terrorismi in Italia

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تروریسم در ایتالیا

عنوان انگلیسی : Terrorism in Italy

Terrorismi in Italia

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : a cura di Donatella Della Porta

ناشر : Il mulino

ISBN (شابک) : 8815005838, 9788815005830

تعداد صفحات : 353\331

سال نشر : 1984     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Movimenti collettivi e sistema politico in Italia: 1960-1995

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های جمعی و سیستم سیاسی در ایتالیا: 1960-1995

عنوان انگلیسی : Collective movements and political system in Italy: 1960-1995

Movimenti collettivi e sistema politico in Italia: 1960-1995

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Laterza

ISBN (شابک) : 884204847X, 9788842048473

تعداد صفحات : vii, 21\209

سال نشر : 1996     ویرایش : 1. ed

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Il terrorismo di sinistra

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تروریسم چپ

عنوان انگلیسی : Left terrorism

Il terrorismo di sinistra

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Il mulino

ISBN (شابک) : 8815027351, 9788815027351

تعداد صفحات : 338\327

سال نشر : 1990     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Michael Jackson: The Magic, The Madness, The Whole Story, 1958-2009

دانلود کتاب Atlas of Human Anatomy

دانلود کتاب Anatomy of the Ship - Essex

دانلود کتاب Atlas of Mesotherapy in Skin Rejuvenation

دانلود کتاب Pocket Atlas of Sectional Anatomy, Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging: Thorax, Heart, Abdomen, and Pelvis

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML & CSS, 2nd Edition

دانلود کتاب Speech Science Primer: Physiology, Acoustics, and Perception of Speech , Sixth Edition

دانلود کتاب Real-Time Concepts for Embedded Systems

دانلود کتاب An Introduction to Python and LaTeX (draft)

دانلود کتاب Oracle E-Business Suite 12 Financials Cookbook

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Some Problems on Nonlinear Hyperbolic Equations and Applications (Series in Contemporary Applied Mathematics)

دانلود کتاب More Concise Algebraic Topology: Localization, Completion, and Model Categories (Chicago Lectures in Mathematics)

دانلود کتاب Industrial Control Systems: Advances and Applications, First Edition (Repost)

دانلود کتاب Twenty-Five Years of Constructive Type Theory: Proceedings of a Congress held in Venice, October 1995

دانلود کتاب The Probabilistic Method (Third edition)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Woodworkers' Essential Facts, Formulas & Short-Cuts: Figure It Out, with Or Without Math

دانلود کتاب Composite Reinforcements for Optimum Performance

دانلود کتاب Protein Methods

دانلود کتاب Gear Motor Handbook

دانلود کتاب Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications, 3rd Edition (4 Volumes)

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب The Jacobite Rebellions 1689-1745 (Men-at-Arms)

دانلود کتاب Jesus and the Spirit: A Study of the Religious and Charismatic Experience of Jesus and the First Christians as Reflected in the New Testamen: A Study ... Christians as Reflected in the New Testament

دانلود کتاب Hebrews: Contemporary Methods - New Insights (Biblical Interpretation)

دانلود کتاب Exodus Through the Centuries (Blackwell Bible Commentaries)

دانلود کتاب Thematic Guide to Biblical Literature

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Theories of Psychotherapy & Counseling: Concepts and Cases, 5th Edition

دانلود کتاب Kama Sutra 365

دانلود کتاب Charles Darwin - ein Leben. Autobiographie, Briefe, Dokumente.

دانلود کتاب The Great Escape: The 10 Secrets to Loving Your Life and Living Your Dreams

دانلود کتاب How We Know What Isn't So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Russian T-34 Battle Tank.

دانلود کتاب Warfare in the Seventeenth Century

دانلود کتاب Sukhoi Su-7/-17/-20/-22

دانلود کتاب US Army Infantry Divisions 1944-45

دانلود کتاب The Romanian Army of Warld War 2

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Botanical Medicine: From Bench to Bedside

دانلود کتاب Biological Petri Nets - Volume 162 Studies in Health Technology and Informatics

دانلود کتاب Wastewater engineering: treatment and reuse

دانلود کتاب Discovery and Explanation in Biology and Medicine (Science and Its Conceptual Foundations series)

دانلود کتاب Mechanobiology Handbook

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب What Investors Really Want: Know What Drives Investor Behavior and Make Smarter Financial Decisions

دانلود کتاب Business Communication for Success

دانلود کتاب International Management

دانلود کتاب The Economist - 20 January 2001

دانلود کتاب Advanced Accounting, 11th Edition

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Ester Formation and Hydrolysis and Related Reactions

دانلود کتاب Teach Yourself VISUALLY Quilting

دانلود کتاب Teach Yourself VISUALLY Photoshop CS4

دانلود کتاب Proceedings 10th international congress of world equine veterinary association /Сборник материалов 10-го всемирного конского конгресса

دانلود کتاب Planning in the USA: Policies, Issues and Processes

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The Philosophy of Law: An Encyclopedia (Garland Reference Library of the Humanities) (2 Volumes)

دانلود کتاب Crime And Punishment In England: An Introductory History

دانلود کتاب Smith and Keenan's Company Law, 14th Edition

دانلود کتاب Atiyah's accidents, compensation and the law

دانلود کتاب Perspectives on labour law

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Philosophy of Music: An Introduction

دانلود کتاب Children's Folklore: A Source Book

دانلود کتاب Analysing Muslim Traditions (Islamic History and Civilization)

دانلود کتاب Art And Social Change: Contemporary Art In Asia And The Pacific

دانلود کتاب The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy