دانلود کتاب Social Movements and Europeanization

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی و اروپایی شدن

Social Movements and Europeanization

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella della Porta Manuela Caiani

ناشر :

ISBN (شابک) : 0199557780, 9780199557783

تعداد صفحات : 240\230

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 990 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی، خشونت سیاسی و دولت: تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​ایتالیا و آلمان

Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

زبان : English

موضوع : Education

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 9780521029797, 9780511527555, 0521473969, 0521029791, 0511527551, 9780521473965

تعداد صفحات : 292\288

سال نشر : 2006     ویرایش : 1

حجم : 2 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Democracy in Social Movements

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دموکراسی در جنبش های اجتماعی

Democracy in Social Movements

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر :

ISBN (شابک) : 0230218830, 9780230218833

تعداد صفحات : 304\315

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies (Social Movements, Protest, and Contention, Vol 6)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تظاهرات پلیس: کنترل تظاهرات دسته جمعی در دموکراسی های غربی (جنبش های اجتماعی، اعتراض و درگیری، جلد 6)

Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies (Social Movements, Protest, and Contention, Vol 6)

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella Della Porta Herbert Reiter

ناشر :

ISBN (شابک) : 0816630631, 9780816630639, 9780816688722

تعداد صفحات : 302\309

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 18 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی، خشونت سیاسی و دولت: تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​ایتالیا و آلمان

Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 9780521029797, 9780511527555, 0521473969, 0521029791, 0511527551, 9780521473965

تعداد صفحات : 292\288

سال نشر : 2006     ویرایش : 1

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social movements : an introduction

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی: مقدمه ای

Social movements : an introduction

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta; Mario Diani

ناشر : Blackwell Pub

ISBN (شابک) : 978-1-4051-0282-7, 1-4051-0282-9, 9781405102810, 1405102810

تعداد صفحات : ix, 345 p. ; 23 cm\355

سال نشر : 2006     ویرایش : 2

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Another Europe: Conceptions and practices of democracy in the European Social Forums

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اروپائی دیگر: مفاهیم و شیوه های دموکراسی در انجمن های اجتماعی اروپا

Another Europe: Conceptions and practices of democracy in the European Social Forums

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Routledge

ISBN (شابک) : 0415474647, 9780415474641

تعداد صفحات : 304\291

سال نشر : 2009     ویرایش : 1

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی در زمان ریاضت اقتصادی: بازگرداندن سرمایه داری به تجزیه و تحلیل اعتراض

Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences->Sociology

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Polity

ISBN (شابک) : 9780745688596

تعداد صفحات : 216\0

سال نشر : 2015     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : epub

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Methodological Practices in Social Movement Research

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روشهای متدولوژیک در تحقیقات جنبش اجتماعی

Methodological Practices in Social Movement Research

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Oxford University Press

ISBN (شابک) : 0198719574, 9780198719571

تعداد صفحات : 496\497

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Globalization from below : transnational activists and protest networks

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جهانی شدن از پایین: فعالان فراملی و شبکه های اعتراضی

Globalization from below : transnational activists and protest networks

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : University of Minnesota Press

ISBN (شابک) : 0816646422, 0816646430, 9780816646432, 9780816646425

تعداد صفحات : xiv, 300 pages : illustrations ; 23 cm\0

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Hidden Order of Corruption. An Institutional Approach

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دستور پنهان فساد یک رویکرد نهادی

The Hidden Order of Corruption. An Institutional Approach

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta Alberto Vannucci

ناشر : Ashgate

ISBN (شابک) : 0754678997, 9780754678991

تعداد صفحات : 320\0

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Participatory Democracy in Southern Europe: Causes, Characteristics and Consequences

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دموکراسی مشارکتی در جنوب اروپا: علل، خصوصیات و پیامدهای آن

Participatory Democracy in Southern Europe: Causes, Characteristics and Consequences

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Joan Font Donatella della Porta Yves Sintomer

ناشر : Rowman & Littlefield International

ISBN (شابک) : 1783480734, 9781783480739

تعداد صفحات : 262\0

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements and Civil War: When Protests for Democratization Fail

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی و جنگ داخلی: هنگامی که اعتراضات برای دموکراتیزه شدن شکست خوردند

Social Movements and Civil War: When Protests for Democratization Fail

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta et al.

ناشر : Routledge

ISBN (شابک) : 1138224170, 9781138224179

تعداد صفحات : 208\208

سال نشر : 2017     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Can Democracy Be Saved: Participation, Deliberation and Social Movements

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آیا می توان دموکراسی را نجات داد: مشارکت، مذاکره و جنبش های اجتماعی

Can Democracy Be Saved: Participation, Deliberation and Social Movements

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Polity

ISBN (شابک) : 0745664598, 9780745664590

تعداد صفحات : 256\238

سال نشر : 2013     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Terrorismi in Italia

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تروریسم در ایتالیا

عنوان انگلیسی : Terrorism in Italy

Terrorismi in Italia

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : a cura di Donatella Della Porta

ناشر : Il mulino

ISBN (شابک) : 8815005838, 9788815005830

تعداد صفحات : 353\331

سال نشر : 1984     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Movimenti collettivi e sistema politico in Italia: 1960-1995

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های جمعی و سیستم سیاسی در ایتالیا: 1960-1995

عنوان انگلیسی : Collective movements and political system in Italy: 1960-1995

Movimenti collettivi e sistema politico in Italia: 1960-1995

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Laterza

ISBN (شابک) : 884204847X, 9788842048473

تعداد صفحات : vii, 21\209

سال نشر : 1996     ویرایش : 1. ed

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Il terrorismo di sinistra

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تروریسم چپ

عنوان انگلیسی : Left terrorism

Il terrorismo di sinistra

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Il mulino

ISBN (شابک) : 8815027351, 9788815027351

تعداد صفحات : 338\327

سال نشر : 1990     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Infectious diseases and pathology of reptiles

دانلود کتاب Michael Jackson: The Magic, The Madness, The Whole Story, 1958-2009

دانلود کتاب Vitamin D, 3rd Edition (2-Volume Set)

دانلود کتاب On the Line. Serena Williams and Daniel Paisner

دانلود کتاب Angry White Pyjamas

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب HTML5: The Missing Manual (Missing Manuals)

دانلود کتاب JavaScript & jQuery: The Missing Manual

دانلود کتاب Smalltalk, Objects and Design

دانلود کتاب Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs (3rd Edition)

دانلود کتاب Practical C programming

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Twenty-Five Years of Constructive Type Theory: Proceedings of a Congress held in Venice, October 1995

دانلود کتاب Fundamentals of Probability (2nd Edition)

دانلود کتاب Industrial Control Systems: Advances and Applications, First Edition (Repost)

دانلود کتاب Fundamentals of Digital Logic and Microcomputer Design

دانلود کتاب Signal Analysis: Wavelets, Filter Banks, Time-Frequency Transforms and Applications

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Beds: outstanding projects from one of America's best craftsmen : with plans and complete instructions for building 9 classic beds

دانلود کتاب Micro Fuel Cells - Principles and Applications

دانلود کتاب Handbook of Combustion, Volume 1 (Fundamentals and Safety)

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

دانلود کتاب Protein Folding Protocols

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Christ and Culture (Challenges in Contemporary Theology)

دانلود کتاب Mother Teresa: A Biography (Greenwood Biographies)

دانلود کتاب Renewal Theology: Salvation, the Holy Spirit, and Christian Living: 002

دانلود کتاب Recapture the Wonder: Experience God's Amazing Promise of Childlike Joy

دانلود کتاب Old Testament Theology: 1 (Old Testament Library)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Psychologische Begutachtung im Strafverfahren: Indikationen, Methoden, Qualitätsstandards

دانلود کتاب Introducing Sport Psychology: A Practical Guide

دانلود کتاب Psychologie und Psychotherapie für Schule und Studium: Ein praxisbezogenes Wörterbuch

دانلود کتاب Charles Darwin - ein Leben. Autobiographie, Briefe, Dokumente.

دانلود کتاب Psychiatrie: einschließlich Psychotherapie (Springer-Lehrbuch)

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب US Army Infantry Divisions 1944-45

دانلود کتاب ЕГЭ-2009. История. Тренировочный персональный комплект экзаменационных материалов

دانلود کتاب Rumpler C.I

دانلود کتاب Roman Warfare

دانلود کتاب The A-1 Skyraider in Vietnam: The Spad’s Last War

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

دانلود کتاب Visual Methods in Social Research

دانلود کتاب Discovery and Explanation in Biology and Medicine (Science and Its Conceptual Foundations series)

دانلود کتاب Flora of Kamtchatka and adjacent islands

دانلود کتاب

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Harvard Business Review - June 2009

دانلود کتاب Marketing Planning: Strategy, Environment and Context

دانلود کتاب Just-in-Time Logistics

دانلود کتاب

دانلود کتاب Essentials of Strategic Management

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Teach Yourself Visually Knitting Design: Working from a Master Pattern to Fashion Your Own Knits

دانلود کتاب Teach Yourself to Make Angels and Fairies: Simple Techniques and Patterns for Dolls and Their Clothes

دانلود کتاب The Encyclopaedia of Australia's Battles

دانلود کتاب Occupying Architecture

دانلود کتاب Loom Knitting Primer: A Beginner's Guide to Knitting on a Loom, with over 30 Fun Projects

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The Right Not to be Criminalized (Applied Legal Philosophy)

دانلود کتاب White Collar Crime: An Opportunity Perspective

دانلود کتاب Unsolved Crimes (Criminal Investigations)

دانلود کتاب Inventing the Criminal: A History of German Criminology, 1880-1945

دانلود کتاب Perspectives on labour law

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Culture, Class, Distinction

دانلود کتاب Children's Folklore: A Source Book

دانلود کتاب The Future of Power

دانلود کتاب Process and Reality: An Essay in Cosmology

دانلود کتاب TITANIC A Screenplay By James Cameron