دانلود کتاب Social Movements and Europeanization

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی و اروپایی شدن

Social Movements and Europeanization

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella della Porta Manuela Caiani

ناشر :

ISBN (شابک) : 0199557780, 9780199557783

تعداد صفحات : 240\230

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 990 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی، خشونت سیاسی و دولت: تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​ایتالیا و آلمان

Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

زبان : English

موضوع : Education

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 9780521029797, 9780511527555, 0521473969, 0521029791, 0511527551, 9780521473965

تعداد صفحات : 292\288

سال نشر : 2006     ویرایش : 1

حجم : 2 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Democracy in Social Movements

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دموکراسی در جنبش های اجتماعی

Democracy in Social Movements

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر :

ISBN (شابک) : 0230218830, 9780230218833

تعداد صفحات : 304\315

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies (Social Movements, Protest, and Contention, Vol 6)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تظاهرات پلیس: کنترل تظاهرات دسته جمعی در دموکراسی های غربی (جنبش های اجتماعی، اعتراض و درگیری، جلد 6)

Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies (Social Movements, Protest, and Contention, Vol 6)

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella Della Porta Herbert Reiter

ناشر :

ISBN (شابک) : 0816630631, 9780816630639, 9780816688722

تعداد صفحات : 302\309

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 18 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی، خشونت سیاسی و دولت: تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​ایتالیا و آلمان

Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 9780521029797, 9780511527555, 0521473969, 0521029791, 0511527551, 9780521473965

تعداد صفحات : 292\288

سال نشر : 2006     ویرایش : 1

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social movements : an introduction

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی: مقدمه ای

Social movements : an introduction

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta; Mario Diani

ناشر : Blackwell Pub

ISBN (شابک) : 978-1-4051-0282-7, 1-4051-0282-9, 9781405102810, 1405102810

تعداد صفحات : ix, 345 p. ; 23 cm\355

سال نشر : 2006     ویرایش : 2

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Another Europe: Conceptions and practices of democracy in the European Social Forums

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اروپائی دیگر: مفاهیم و شیوه های دموکراسی در انجمن های اجتماعی اروپا

Another Europe: Conceptions and practices of democracy in the European Social Forums

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Routledge

ISBN (شابک) : 0415474647, 9780415474641

تعداد صفحات : 304\291

سال نشر : 2009     ویرایش : 1

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی در زمان ریاضت اقتصادی: بازگرداندن سرمایه داری به تجزیه و تحلیل اعتراض

Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences->Sociology

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Polity

ISBN (شابک) : 9780745688596

تعداد صفحات : 216\0

سال نشر : 2015     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : epub

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Methodological Practices in Social Movement Research

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روشهای متدولوژیک در تحقیقات جنبش اجتماعی

Methodological Practices in Social Movement Research

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Oxford University Press

ISBN (شابک) : 0198719574, 9780198719571

تعداد صفحات : 496\497

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Globalization from below : transnational activists and protest networks

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جهانی شدن از پایین: فعالان فراملی و شبکه های اعتراضی

Globalization from below : transnational activists and protest networks

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : University of Minnesota Press

ISBN (شابک) : 0816646422, 0816646430, 9780816646432, 9780816646425

تعداد صفحات : xiv, 300 pages : illustrations ; 23 cm\0

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Hidden Order of Corruption. An Institutional Approach

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دستور پنهان فساد یک رویکرد نهادی

The Hidden Order of Corruption. An Institutional Approach

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta Alberto Vannucci

ناشر : Ashgate

ISBN (شابک) : 0754678997, 9780754678991

تعداد صفحات : 320\0

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Participatory Democracy in Southern Europe: Causes, Characteristics and Consequences

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دموکراسی مشارکتی در جنوب اروپا: علل، خصوصیات و پیامدهای آن

Participatory Democracy in Southern Europe: Causes, Characteristics and Consequences

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Joan Font Donatella della Porta Yves Sintomer

ناشر : Rowman & Littlefield International

ISBN (شابک) : 1783480734, 9781783480739

تعداد صفحات : 262\0

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements and Civil War: When Protests for Democratization Fail

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی و جنگ داخلی: هنگامی که اعتراضات برای دموکراتیزه شدن شکست خوردند

Social Movements and Civil War: When Protests for Democratization Fail

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta et al.

ناشر : Routledge

ISBN (شابک) : 1138224170, 9781138224179

تعداد صفحات : 208\208

سال نشر : 2017     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Can Democracy Be Saved: Participation, Deliberation and Social Movements

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آیا می توان دموکراسی را نجات داد: مشارکت، مذاکره و جنبش های اجتماعی

Can Democracy Be Saved: Participation, Deliberation and Social Movements

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Polity

ISBN (شابک) : 0745664598, 9780745664590

تعداد صفحات : 256\238

سال نشر : 2013     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Terrorismi in Italia

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تروریسم در ایتالیا

عنوان انگلیسی : Terrorism in Italy

Terrorismi in Italia

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : a cura di Donatella Della Porta

ناشر : Il mulino

ISBN (شابک) : 8815005838, 9788815005830

تعداد صفحات : 353\331

سال نشر : 1984     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Movimenti collettivi e sistema politico in Italia: 1960-1995

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های جمعی و سیستم سیاسی در ایتالیا: 1960-1995

عنوان انگلیسی : Collective movements and political system in Italy: 1960-1995

Movimenti collettivi e sistema politico in Italia: 1960-1995

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Laterza

ISBN (شابک) : 884204847X, 9788842048473

تعداد صفحات : vii, 21\209

سال نشر : 1996     ویرایش : 1. ed

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Il terrorismo di sinistra

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تروریسم چپ

عنوان انگلیسی : Left terrorism

Il terrorismo di sinistra

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Il mulino

ISBN (شابک) : 8815027351, 9788815027351

تعداد صفحات : 338\327

سال نشر : 1990     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Basic clinical neuroscience

دانلود کتاب Dynamic Joga

دانلود کتاب Radiation Oncology: Rationale, Technique, Results, 9th Edition

دانلود کتاب 100 Cases in Clinical Medicine

دانلود کتاب Encyclopedia of molecular mechanisms of disease

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب C# Programming: From Problem Analysis to Program Design, 3rd Edition

دانلود کتاب PHP 5 CMS Framework Development, 2nd Edition

دانلود کتاب HTML, XHTML and CSS All-In-One For Dummies, 2nd Edition

دانلود کتاب Smalltalk, Objects and Design

دانلود کتاب Programming Reactive Extensions and Linq

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب The Realism-Antirealism Debate in the Age of Alternative Logics

دانلود کتاب Introductory Algebra: A Real-World Approach (3rd Edition)

دانلود کتاب More Concise Algebraic Topology: Localization, Completion, and Model Categories (Chicago Lectures in Mathematics)

دانلود کتاب Set Theory, Arithmetic, and Foundations of Mathematics: Theorems, Philosophies

دانلود کتاب Logic Synthesis and Verification Algorithms

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Protein Folding Protocols

دانلود کتاب Fundamentals of Superconducting Nanoelectronics

دانلود کتاب Popular Woodworking - Complete Book of Tips, Tricks & Techniques

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: Methods and Applications

دانلود کتاب Industrial Sprays and Atomization: Design, Analysis and Applications

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Three Views on the Rapture: Pre; Mid; Or Post-Tribulation (Counterpoints)

دانلود کتاب The Baptism and Gifts of the Spirit

دانلود کتاب Heart of Islam, The: Enduring Values for Humanity

دانلود کتاب Hebrews: Contemporary Methods - New Insights (Biblical Interpretation)

دانلود کتاب He Chose the Nails: What God Did to Win Your Heart

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Kompendium Praktische Psychiatrie

دانلود کتاب Statistics without maths for psychology

دانلود کتاب Simulation and Gaming for Mathematical Education: Epistemology and Teaching Strategies

دانلود کتاب Reading and Dyslexia in Different Orthographies

دانلود کتاب The Body Myth: Adult Women and the Pressure to be Perfect

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Russian T-34 Battle Tank.

دانلود کتاب Konoe Fumimaro: a political biography

دانلود کتاب U.S. Fighters: Army-Air Force 1925 to 1980s

دانلود کتاب Sea Eagles Volume One: Luftwaffe Anti-Shipping Units 1939-1941 (Luftwaffe Colours)

دانلود کتاب Warfare in the Seventeenth Century

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Apoptosis: Physiology and Pathology

دانلود کتاب Life: The Science of Biology, 9th Edition

دانلود کتاب Advances in Environmental Research, Volume 13

دانلود کتاب Wastewater engineering: treatment and reuse

دانلود کتاب Monsters and Animals

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Making an Impact Online

دانلود کتاب Marketing Planning: Strategy, Environment and Context

دانلود کتاب Merlin PR Spitfires

دانلود کتاب Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences

دانلود کتاب International Management

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Sewing for Beginners: learn to Sew with Free Sewing Patterns Шитье для начинающих

دانلود کتاب The Encyclopaedia of Australia's Battles

دانلود کتاب Modern Land Combat

دانلود کتاب Animals and Me

دانلود کتاب Teach Yourself VISUALLY Photoshop CS4

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Stalking the Riemann Hypothesis: The Quest to Find the Hidden Law of Prime Numbers

دانلود کتاب McMafia: a journey through the global criminal underworld

دانلود کتاب L'Escrime du sabre a cheval

دانلود کتاب Human Rights And Capitalism: A Multidisciplinary Perspective on Globalisation (Corporations, Globalisation and the Law Series)

دانلود کتاب Truth, Error, and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب A Concise Introduction to Logic (Ninth Edition)

دانلود کتاب The Practice of Everyday Life

دانلود کتاب The paradox of choice: why more is less

دانلود کتاب Inside Out Advanced: Workbook with Key

دانلود کتاب TITANIC A Screenplay By James Cameron