دانلود کتاب Social Movements and Europeanization

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی و اروپایی شدن

Social Movements and Europeanization

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella della Porta Manuela Caiani

ناشر :

ISBN (شابک) : 0199557780, 9780199557783

تعداد صفحات : 240\230

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 990 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی، خشونت سیاسی و دولت: تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​ایتالیا و آلمان

Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

زبان : English

موضوع : Education

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 9780521029797, 9780511527555, 0521473969, 0521029791, 0511527551, 9780521473965

تعداد صفحات : 292\288

سال نشر : 2006     ویرایش : 1

حجم : 2 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Democracy in Social Movements

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دموکراسی در جنبش های اجتماعی

Democracy in Social Movements

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر :

ISBN (شابک) : 0230218830, 9780230218833

تعداد صفحات : 304\315

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies (Social Movements, Protest, and Contention, Vol 6)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تظاهرات پلیس: کنترل تظاهرات دسته جمعی در دموکراسی های غربی (جنبش های اجتماعی، اعتراض و درگیری، جلد 6)

Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies (Social Movements, Protest, and Contention, Vol 6)

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella Della Porta Herbert Reiter

ناشر :

ISBN (شابک) : 0816630631, 9780816630639, 9780816688722

تعداد صفحات : 302\309

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 18 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی، خشونت سیاسی و دولت: تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​ایتالیا و آلمان

Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 9780521029797, 9780511527555, 0521473969, 0521029791, 0511527551, 9780521473965

تعداد صفحات : 292\288

سال نشر : 2006     ویرایش : 1

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social movements : an introduction

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی: مقدمه ای

Social movements : an introduction

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta; Mario Diani

ناشر : Blackwell Pub

ISBN (شابک) : 978-1-4051-0282-7, 1-4051-0282-9, 9781405102810, 1405102810

تعداد صفحات : ix, 345 p. ; 23 cm\355

سال نشر : 2006     ویرایش : 2

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Another Europe: Conceptions and practices of democracy in the European Social Forums

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اروپائی دیگر: مفاهیم و شیوه های دموکراسی در انجمن های اجتماعی اروپا

Another Europe: Conceptions and practices of democracy in the European Social Forums

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Routledge

ISBN (شابک) : 0415474647, 9780415474641

تعداد صفحات : 304\291

سال نشر : 2009     ویرایش : 1

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی در زمان ریاضت اقتصادی: بازگرداندن سرمایه داری به تجزیه و تحلیل اعتراض

Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences->Sociology

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Polity

ISBN (شابک) : 9780745688596

تعداد صفحات : 216\0

سال نشر : 2015     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : epub

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Methodological Practices in Social Movement Research

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روشهای متدولوژیک در تحقیقات جنبش اجتماعی

Methodological Practices in Social Movement Research

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta

ناشر : Oxford University Press

ISBN (شابک) : 0198719574, 9780198719571

تعداد صفحات : 496\497

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Globalization from below : transnational activists and protest networks

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جهانی شدن از پایین: فعالان فراملی و شبکه های اعتراضی

Globalization from below : transnational activists and protest networks

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : University of Minnesota Press

ISBN (شابک) : 0816646422, 0816646430, 9780816646432, 9780816646425

تعداد صفحات : xiv, 300 pages : illustrations ; 23 cm\0

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Hidden Order of Corruption. An Institutional Approach

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دستور پنهان فساد یک رویکرد نهادی

The Hidden Order of Corruption. An Institutional Approach

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta Alberto Vannucci

ناشر : Ashgate

ISBN (شابک) : 0754678997, 9780754678991

تعداد صفحات : 320\0

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Participatory Democracy in Southern Europe: Causes, Characteristics and Consequences

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دموکراسی مشارکتی در جنوب اروپا: علل، خصوصیات و پیامدهای آن

Participatory Democracy in Southern Europe: Causes, Characteristics and Consequences

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Joan Font Donatella della Porta Yves Sintomer

ناشر : Rowman & Littlefield International

ISBN (شابک) : 1783480734, 9781783480739

تعداد صفحات : 262\0

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Social Movements and Civil War: When Protests for Democratization Fail

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های اجتماعی و جنگ داخلی: هنگامی که اعتراضات برای دموکراتیزه شدن شکست خوردند

Social Movements and Civil War: When Protests for Democratization Fail

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella della Porta et al.

ناشر : Routledge

ISBN (شابک) : 1138224170, 9781138224179

تعداد صفحات : 208\208

سال نشر : 2017     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Can Democracy Be Saved: Participation, Deliberation and Social Movements

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آیا می توان دموکراسی را نجات داد: مشارکت، مذاکره و جنبش های اجتماعی

Can Democracy Be Saved: Participation, Deliberation and Social Movements

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Polity

ISBN (شابک) : 0745664598, 9780745664590

تعداد صفحات : 256\238

سال نشر : 2013     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Terrorismi in Italia

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تروریسم در ایتالیا

عنوان انگلیسی : Terrorism in Italy

Terrorismi in Italia

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : a cura di Donatella Della Porta

ناشر : Il mulino

ISBN (شابک) : 8815005838, 9788815005830

تعداد صفحات : 353\331

سال نشر : 1984     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Movimenti collettivi e sistema politico in Italia: 1960-1995

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبش های جمعی و سیستم سیاسی در ایتالیا: 1960-1995

عنوان انگلیسی : Collective movements and political system in Italy: 1960-1995

Movimenti collettivi e sistema politico in Italia: 1960-1995

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Laterza

ISBN (شابک) : 884204847X, 9788842048473

تعداد صفحات : vii, 21\209

سال نشر : 1996     ویرایش : 1. ed

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Il terrorismo di sinistra

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تروریسم چپ

عنوان انگلیسی : Left terrorism

Il terrorismo di sinistra

زبان : Italian

موضوع :

نویسندگان : Donatella Della Porta

ناشر : Il mulino

ISBN (شابک) : 8815027351, 9788815027351

تعداد صفحات : 338\327

سال نشر : 1990     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب diFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations (Point (Lippincott Williams & Wilkins))

دانلود کتاب Dynamic Joga

دانلود کتاب Atlas of Mesotherapy in Skin Rejuvenation

دانلود کتاب Obstetric and Gynecologic Dermatology, Third Edition

دانلود کتاب Facilitated Stretching, 2nd Edition

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Head First iPhone Development: A Learner's Guide to Creating Objective-C Applications for the iPhone

دانلود کتاب The Fairly Incomplete and Rather Badly Illustrated Monty Python Songbook

دانلود کتاب An Introduction to Python and LaTeX (draft)

دانلود کتاب C++ Coding Standards: 101 Rules, Guidelines, and Best Practices

دانلود کتاب Drupal For Dummies

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Linear and Nonlinear Integral Equations: Methods and Applications

دانلود کتاب Computation Structures

دانلود کتاب Precalculus with Limits

دانلود کتاب Beyond ANOVA: Basics of Applied Statistics (Wiley Series in Probability and Statistics)

دانلود کتاب Fundamentals of Digital Logic and Microcomputer Design

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب MIG Welding Guide (Woodhead Publishing in Materials)

دانلود کتاب Fundamentals of Superconducting Nanoelectronics

دانلود کتاب Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications, 3rd Edition (4 Volumes)

دانلود کتاب Protein Methods

دانلود کتاب Manufacturing Technology Research, Volume 1

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices

دانلود کتاب Philosophizing the Everyday: Revolutionary Praxis and the Fate of Cultural Theory (Marxism and Culture)

دانلود کتاب Thematic Guide to Biblical Literature

دانلود کتاب I, II, III John: A Handbook on the Greek Text (Baylor Handbook on the Greek New Testament)

دانلود کتاب La pratica esoterica

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Psychologie und Psychotherapie für Schule und Studium: Ein praxisbezogenes Wörterbuch

دانلود کتاب Therapielexikon Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie

دانلود کتاب Medizinische Psychologie und Soziologie

دانلود کتاب The Ultimate Teaching Manual: A Route to Success for Beginning Teachers

دانلود کتاب Thinking, Fast and Slow

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The Romanian Army of Warld War 2

دانلود کتاب The Confederate Army 1861-65 (6) Missouri, Kentucky, Maryland

دانلود کتاب Spy Planes and Other Reconnaissance Aircraft

دانلود کتاب Ancient Greece (Grades 4-8)

دانلود کتاب Wehrmacht auxiliary forces

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب

دانلود کتاب From Genesis to Genetics: The Case of Evolution and Creationism

دانلود کتاب Schaum's Outline of Microbiology, Second Edition

دانلود کتاب Introduction to Marine Biology

دانلود کتاب Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The Economist - 20 January 2001

دانلود کتاب Inventory Control and Management, 2nd Edition

دانلود کتاب Business Communication for Success

دانلود کتاب Business Result Elementary (incl. Class Audio CD)

دانلود کتاب Management Accounting

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Method of Discrete Vortices

دانلود کتاب New Retail

دانلود کتاب Teach Yourself VISUALLY Photoshop CS4

دانلود کتاب Sewing for Beginners: learn to Sew with Free Sewing Patterns Шитье для начинающих

دانلود کتاب Modern Land Combat

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Law and Society in Vietnam: The Transition from Socialism in Comparative Perspective

دانلود کتاب American Frontier Lawmen 1850 -1930

دانلود کتاب The Road to Reality : A Complete Guide to the Laws of the Universe

دانلود کتاب The Killer Book of True Crime: Incredible Stories, Facts and Trivia from the World of Murder and Mayhem

دانلود کتاب British Government and the Constitution: Text and Materials (Law in Context)

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب The Cambridge Companion to Modern Chinese Culture

دانلود کتاب Exporting American Architecture 1870-2000

دانلود کتاب Disability Studies Today

دانلود کتاب Analysing Muslim Traditions (Islamic History and Civilization)

دانلود کتاب Philosophy of Music: An Introduction