دانلود کتاب Генетика человека, Пробл. и подходы, В 3 т. / Т. 2 [Действие генов. Мутации. Популяционная генетика]

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ژنتیک انسانی، Probl. و رویکردها، 3 t. / T. 2 [عمل ژن. جهش ژنتیک جمعیت]

عنوان انگلیسی : Human genetics, Probl. and approaches, 3 t. / T. 2 [Gene action. Mutations. Population genetics]

Генетика человека, Пробл. и подходы, В 3 т. / Т. 2 [Действие генов. Мутации. Популяционная генетика]

زبان : Russian

موضوع : Biology->Genetics

نویسندگان : Фогель Мотульски.

ناشر : Мир,

ISBN (شابک) : 5-03-000286-3, 5-03-000288-X

تعداد صفحات : 378\378

سال نشر : 1990     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Генетика человека, Пробл. и подходы, В 3 т / Т. 3 [Эволюция человека. Генетика поведения. Практические аспекты]

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ژنتیک انسانی، Probl. و رویکردها، V 3 t / T. 3 [تکامل انسانی. ژنتیک رفتار. جنبه های عملی

عنوان انگلیسی : Human genetics, Probl. and approaches, V 3 t / T. 3 [Human evolution. Genetics of behavior. Practical aspects]

Генетика человека, Пробл. и подходы, В 3 т /  Т. 3 [Эволюция человека. Генетика поведения. Практические аспекты]

زبان : Russian

موضوع : Biology->Genetics

نویسندگان : Фогель Ф. Мотульски А.

ناشر : Мир,

ISBN (شابک) : 3-540-16411-1, 5-03-000289-8

تعداد صفحات : 366\366

سال نشر : 1986     ویرایش : 2nd

حجم : 7 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Генетика человека, Пробл. и подходы, В 3 т / Т. 1 [История. Хромосомы человека. Формальная генетика]

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ژنتیک انسانی، Probl. و رویکردها، V 3 t / T. 1 [تاریخچه. کروموزوم های انسانی ژنتیک رسمی]

عنوان انگلیسی : Human genetics, Probl. and approaches, V 3 t / T. 1 [History. Human chromosomes. Formal genetics]

Генетика человека, Пробл. и подходы, В 3 т / Т. 1 [История. Хромосомы человека. Формальная генетика]

زبان : Russian

موضوع : Biology->Genetics

نویسندگان : Фогель Ф. Мотульски А.

ناشر : Мир,

ISBN (شابک) : 3-540-16411-1, 5-03-000287-1

تعداد صفحات : 309\309

سال نشر : 1986     ویرایش : 2nd

حجم : 5 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Генетика человека (В трех томах)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ژنتیک انسانی (در سه جلد)

عنوان انگلیسی : Human Genetics (in three volumes)

Генетика человека (В трех томах)

زبان : Russian

موضوع : Biology->Genetics

نویسندگان : Фогель Ф. Мотульски А.

ناشر : Мир

ISBN (شابک) : 5-03-000287-1

تعداد صفحات : 378\378

سال نشر : 1990     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Генетика человека (В трех томах)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ژنتیک انسانی (در سه جلد)

عنوان انگلیسی : Human Genetics (in three volumes)

Генетика человека (В трех томах)

زبان : Russian

موضوع : Biology->Genetics

نویسندگان : Ф.Фогель А.Мотульски

ناشر : Springer-Verlag, Мир

ISBN (شابک) : 5-03-000287-1

تعداد صفحات : 366\366

سال نشر : 1989     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Мировая война в отдельных операциях. Барановичи

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنگ جهانی در عملیات جداگانه بارانویچی

عنوان انگلیسی : World war in separate operations. Baranovichi

Мировая война в отдельных операциях. Барановичи

زبان : Russian

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Вальтер Фогель

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 30\30

سال نشر : 1921     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Генетика человека (В трех томах)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ژنتیک انسانی (در سه جلد)

عنوان انگلیسی : Human Genetics (in three volumes)

Генетика человека (В трех томах)

زبان : Russian

موضوع : Biology->Genetics

نویسندگان : Фогель Ф. Мотульски А.

ناشر : Мир

ISBN (شابک) : 5-03-000287-1

تعداد صفحات : 309\309

سال نشر : 1990     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Основы ухода за больными на дому

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مبانی مراقبت در منزل

عنوان انگلیسی : Basics of home care

Основы ухода за больными на дому

زبان : Russian

موضوع : Medicine->Popular scientific literature

نویسندگان : Фогель А. Водрашке Г.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 224\224

سال نشر : 2000     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Импульсная техника и основы радиолокации

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فناوری پالس و پایگاه های رادار

عنوان انگلیسی : Pulse technology and radar bases

Импульсная техника и основы радиолокации

زبان : Russian

موضوع : Technique->Electronics

نویسندگان : В.З.Слуцкий Б.И.Фогельсон.

ناشر : Воениздат

ISBN (شابک) : 5-02-001474-5

تعداد صفحات : 442\442

سال نشر : 1975     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Основы ухода за больными на дому

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مبانی مراقبت در منزل

عنوان انگلیسی : Basics of home care

Основы ухода за больными на дому

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Альфред Фогель Георг Водрашке

ناشر : Свято-Димитриевское училище сестер милосердия. Москва

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 222\222

سال نشر : 2000     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Мировая война в отдельных операциях. Барановичи. 1916 г

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنگ جهانی در عملیات جداگانه بارانویچی 1916

عنوان انگلیسی : World war in separate operations. Baranovichi. 1916

Мировая война в отдельных операциях. Барановичи. 1916 г

زبان : Russian

موضوع : History

نویسندگان : Вальтер Фогель

ناشر : Государственное издательство

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 29\29

سال نشر : 1921     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Основы ухода за больными на дому

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مبانی مراقبت در منزل

عنوان انگلیسی : Basics of home care

Основы ухода за больными на дому

زبان : Russian

موضوع : Medicine->Popular scientific literature

نویسندگان : Альфред Фогель Георг Водрашке

ناشر : Свято-Димитриевское училище сестер милосердия

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 225\225

سال نشر : 2000     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Карманный справочник по фотографии

عنوان فارسی :

دانلود کتاب راهنمای عکس جیبی

عنوان انگلیسی : Pocket Photo Guide

Карманный справочник по фотографии

زبان : Russian

موضوع : Art->Photo

نویسندگان : Фогель Э.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 201\201

سال نشر : 1928     ویرایش :

حجم : 35 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب В.фон дер Фогельвейде - Стихотворения

عنوان فارسی :

دانلود کتاب V. von der Vogelweide - اشعار

عنوان انگلیسی : V.fon der Vogelweide - Poems

В.фон дер Фогельвейде - Стихотворения

زبان : Russian

موضوع : Literature->Literary

نویسندگان : Вальтер фон дер Фогельвейде

ناشر : Наука

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \194

سال نشر : 1985     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Практика применения арбитражными судами и судами общей юрисдикции Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تمرین استفاده از دادگاه های داوری و دادگاه های صلاحیت عمومی قانون فدرال 25 آوریل 2002 N 40-FZ درباره بیمه مسئولیت اجباری صاحبان خودرو

عنوان انگلیسی : Practice of application by arbitration courts and courts of general jurisdiction of the Federal Law of April 25, 2002 N 40-FZ On Compulsory Liability Insurance of Motor Vehicle Owners

Практика применения арбитражными судами и судами общей юрисдикции Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

زبان : Russian

موضوع : Jurisprudence->Law

نویسندگان : Абрамов В.Ю. Фогельсон Ю.Б.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \0

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 103 kB       فرمت : zip

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Введение в страховое право

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مقدمه ای بر قانون بیمه

عنوان انگلیسی : Introduction to Insurance Law

Введение в страховое право

زبان : Russian

موضوع : Jurisprudence->Law

نویسندگان : Фогельсон Ю.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \0

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : doc

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Изменчивость климата Европы в историческом прошлом

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تغییرات اقلیمی اروپا در گذشته تاریخی

عنوان انگلیسی : European climate variability in the historical past

Изменчивость климата Европы в историческом прошлом

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Чернавская М.М. Золотокрылин А.Н. Кренке А.Н. Ляхов М.Е. Браздил Р. Раунер Ю.Л. Попова В.В. Карпавичюс И. Добры Я. Кынцл Й. Фогель Г.А. Пушин А.В. Тарусов А.В. Сурова Т.Г.

ناشر : НАУКА

ISBN (شابک) : 5-02-003604-8

تعداد صفحات : 218\219

سال نشر : 1995     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Защита прав потребителей финансовых услуг

عنوان فارسی :

دانلود کتاب حفاظت از مصرف کنندگان خدمات مالی

عنوان انگلیسی : Protection of consumers of financial services

Защита прав потребителей финансовых услуг

زبان : Russian

موضوع : Jurisprudence->Law

نویسندگان : Фогельсон Ю.Б. Ефремова М.Д.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \280

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Правовые риски коммерческого банка

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خطرات قانونی یک بانک تجاری

عنوان انگلیسی : Legal risks of a commercial bank

Правовые риски коммерческого банка

زبان : Russian

موضوع : Jurisprudence->Law

نویسندگان : Фогельсон Ю.Б.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \12

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 521 kB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Импульсные водородные тиратроны

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تریتررونهای هیدروژنی هیدروژن

عنوان انگلیسی : Pulsed hydrogen thyratrons

Импульсные водородные тиратроны

زبان : Russian

موضوع : Technique->Instrument

نویسندگان : Фогельсон Т.Б. Бреусова Л.Н. Вагин Л.Н.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \107

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Деликтные обязательства и страхование деликтной ответственности. Проблемы теории и практики

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تعهدات نقض شده و بیمه مسئولیت شغلی. مشکلات نظریه و عمل

عنوان انگلیسی : Tort obligations and tort liability insurance. Problems of theory and practice

Деликтные обязательства и страхование деликтной ответственности. Проблемы теории и практики

زبان : Russian

موضوع : Jurisprudence->Law

نویسندگان : Фогельсон Ю.Б.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \0

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 70 kB       فرمت : doc

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Искусственный интеллект и эволюционное моделирование

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هوش مصنوعی و مدل سازی تکاملی

عنوان انگلیسی : Artificial Intelligence and Evolutionary Modeling

Искусственный интеллект и эволюционное моделирование

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Фогель Л. Оуэнс А. Уолш М.

ناشر : Мир

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 230\230

سال نشر : 1969     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Велосипед с двигателем или двухколесный мотор. Как он устроен, как с ним обращаться и чем руководствоваться при выборе его : общепонятное руководство для велосипедистов

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دوچرخه با موتور یا موتور دو چرخ. چگونگی کارکردن، نحوه رسیدگی به آن و استفاده از آن هنگام انتخاب آن: یک راهنمای قابل درک برای دوچرخه سواران

عنوان انگلیسی : Bike with engine or two-wheeled motor. How it works, how to handle it and what to use when choosing it: a comprehensible guide for cyclists

Велосипед с двигателем или двухколесный мотор. Как он устроен, как с ним обращаться и чем руководствоваться при выборе его : общепонятное руководство для велосипедистов

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Фогель В.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 105\0

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 921 kB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Как поссорились Apple и Google и, затеяв войну, начали революцию

عنوان فارسی :

دانلود کتاب چگونه اپل و گوگل ناسزا می زدند و با شروع جنگ، انقلاب را آغاز کردند

عنوان انگلیسی : How Apple and Google quarreled, and having started a war, they started a revolution

Как поссорились Apple и Google и, затеяв войну, начали революцию

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Фред Фогельштейн

ناشر : Азбука-Аттикус

ISBN (شابک) : 978-5-389-08948-8

تعداد صفحات : 166\0

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : fb2

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Как поссорились Apple и Google и, затеяв войну, начали революцию

عنوان فارسی :

دانلود کتاب چگونه اپل و گوگل ناسزا می زدند و با شروع جنگ، انقلاب را آغاز کردند

عنوان انگلیسی : How Apple and Google quarreled, and having started a war, they started a revolution

Как поссорились Apple и Google и, затеяв войну, начали революцию

زبان : Russian

موضوع : Business

نویسندگان : Фред Фогельштейн

ناشر : Азбука-Аттикус

ISBN (شابک) : 978-5-389-08948-8

تعداد صفحات : 166\0

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : rtf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Литература учит. 9 класс

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ادبیات تعلیم می دهد درجه 9

عنوان انگلیسی : Literature teaches. Grade 9

Литература учит. 9 класс

زبان : Russian

موضوع : Literature

نویسندگان : Фогельсон И.А.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \205

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Креативная природа социально-помогающих практик

عنوان فارسی :

دانلود کتاب طبیعت خلاق شیوه های کمک اجتماعی

عنوان انگلیسی : The creative nature of socially-helping practices

Креативная природа социально-помогающих практик

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Фогель Татьяна Викторовна

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 231 kB       فرمت : zip

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Потенциал службы «Телефон доверия» в условиях социальных рисков

عنوان فارسی :

دانلود کتاب پتانسیل سرویس "خط تلفن" از نظر خطرات اجتماعی

عنوان انگلیسی : The potential of the service "helpline" in terms of social risks

Потенциал службы «Телефон доверия» в условиях социальных рисков

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Фогель Татьяна Викторовна

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 181 kB       فرمت : zip

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Социально-гуманитарное образование как основа развития потенциала социально-помогающих практик (региональный аспект).

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آموزش و پرورش اجتماعی و انسانی به عنوان مبنایی برای توسعه پتانسیل شیوه های کمک اجتماعی (جنبه های منطقه ای).

عنوان انگلیسی : Socio-humanitarian education as the basis for developing the potential of socially-helping practices (regional aspect).

Социально-гуманитарное образование как основа развития потенциала социально-помогающих практик (региональный аспект).

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Фогель Татьяна Викторовна

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 240 kB       فرمت : zip

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Социальный документ в координатах социального пространства

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سند اجتماعی در مختصات فضایی اجتماعی

عنوان انگلیسی : Social document in social space coordinates

Социальный документ в координатах социального пространства

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Фогель Татьяна Викторовна

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 251 kB       فرمت : zip

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Atlas of Aesthetic Breast Surgery

دانلود کتاب Drugs for Pregnant and Lactating Women, Second Edition: Expert Consult - Online and Print

دانلود کتاب Etanercept - Therapeutische Anwendung in Klinik und Praxis

دانلود کتاب Fundamentals of Body CT (3rd Edition)

دانلود کتاب 100 Cases in Clinical Medicine

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب C# Programming: From Problem Analysis to Program Design, 3rd Edition

دانلود کتاب Speech Science Primer: Physiology, Acoustics, and Perception of Speech , Sixth Edition

دانلود کتاب Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML & CSS, 2nd Edition

دانلود کتاب IPhone SDK 3 Programming: Advanced Mobile Development for Apple IPhone and IPod Touch

دانلود کتاب HTML5: The Missing Manual (Missing Manuals)

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Some Problems on Nonlinear Hyperbolic Equations and Applications (Series in Contemporary Applied Mathematics)

دانلود کتاب The Probabilistic Method (Third edition)

دانلود کتاب Diffusions, Markov Processes, and Martingales: Volume 1, Foundations

دانلود کتاب Algebra: Form and Function

دانلود کتاب Decisions and Elections: Explaining the Unexpected

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Manufacturing Technology Research, Volume 1

دانلود کتاب Protein Methods

دانلود کتاب Gear Motor Handbook

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: A Molecular Cloning Manual, Second Edition

دانلود کتاب Beds: outstanding projects from one of America's best craftsmen : with plans and complete instructions for building 9 classic beds

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب True Christianity

دانلود کتاب The World's Great Philosophers

دانلود کتاب Religion and Society in Roman Palestine: Old Questions, New Approaches

دانلود کتاب The Jacobite Rebellions 1689-1745 (Men-at-Arms)

دانلود کتاب Living Together and Christian Ethics (New Studies in Christian Ethics)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Bilingual Youth: Spanish in English-speaking societies

دانلود کتاب Hypnosis for Chronic Pain Management: Therapist Guide

دانلود کتاب Basic Statistics for the Behavioral Sciences, 6th Edition

دانلود کتاب MAT: Power Practice

دانلود کتاب Medizinische Psychologie und Soziologie

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Roman Warfare

دانلود کتاب Ancient Greece (Grades 4-8)

دانلود کتاب The Romanian Army of Warld War 2

دانلود کتاب Wehrmacht auxiliary forces

دانلود کتاب US Army Infantry Divisions 1944-45

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Evolution

دانلود کتاب Tiny Yarn Animals: Amigurumi Friends to Make and Enjoy

دانلود کتاب Taifun

دانلود کتاب

دانلود کتاب Visual Methods in Social Research

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Marketing Planning: Strategy, Environment and Context

دانلود کتاب Accounting for Decision Making and Control, 7th Edition

دانلود کتاب The Economist - 19 May 2001

دانلود کتاب The Economist - 18 August 2001

دانلود کتاب Management Accounting

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Innovations in Hospice Architecture

دانلود کتاب Innovation in Architecture: A Path to the Future

دانلود کتاب Planning in the USA: Policies, Issues and Processes

دانلود کتاب Loom Knitting Primer: A Beginner's Guide to Knitting on a Loom, with over 30 Fun Projects

دانلود کتاب Sams Teach Yourself Adobe Photoshop CS3 in 24 Hours

کتاب های حقوق

دانلود کتاب McMafia: a journey through the global criminal underworld

دانلود کتاب Law and Society in Vietnam: The Transition from Socialism in Comparative Perspective

دانلود کتاب Lawrence and the Arab Revolts

دانلود کتاب British Government and the Constitution: Text and Materials (Law in Context)

دانلود کتاب The Killer Book of True Crime: Incredible Stories, Facts and Trivia from the World of Murder and Mayhem

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism

دانلود کتاب The paradox of choice: why more is less

دانلود کتاب Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media

دانلود کتاب Time: Histories and Ethnologies (The Comparative Studies in Society and History Book Series)

دانلود کتاب A Concise Introduction to Logic (Ninth Edition)