دانلود کتاب Вполне стуктурированные системы помеченных переходов

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سیستم های انتقال به طور کامل ساختار یافته

عنوان انگلیسی : Fully structured tagged transition systems

Вполне стуктурированные системы помеченных переходов

زبان : Russian

موضوع : Computers->Algorithms and Data Structures

نویسندگان : Кузьмин Е.В. Соколов В.А.

ناشر : ФИЗМАТЛИТ

ISBN (شابک) : 5-9221-0598-1

تعداد صفحات : 171\171

سال نشر : 2005     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Структурированные системы переходов

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سیستم های انتقال ساختاری

عنوان انگلیسی : Structured transition systems

Структурированные системы переходов

زبان : Russian

موضوع : Computers

نویسندگان : Кузьмин Е.В. Соколов В.А.

ناشر : Физматлит

ISBN (شابک) : 5-9221-0692-9

تعداد صفحات : 176\176

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Велосипедный туризм.

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گردشگری دوچرخه.

عنوان انگلیسی : Bicycle tourism.

Велосипедный туризм.

زبان : Russian

موضوع : Geography->Local history: Tourism

نویسندگان : Соколов В.А. Ильин В.С.

ناشر : Рекламно-информационное бюро Турист

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \158

سال نشر : 1992     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Геохимия нефтяных попутных газов

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ژئوشیمی گاز وابسته به نفت

عنوان انگلیسی : Geochemistry of petroleum associated gas

Геохимия нефтяных попутных газов

زبان : Russian

موضوع : Geology

نویسندگان : Ботнева Т.А. Панкина Р.Г. Соколов В.А.

ناشر : Издательство «Недра»

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \103

سال نشر : 1966     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Мифы о заземлении и UPS

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زمین و UPS افسانه ها

عنوان انگلیسی : Grounding and UPS Myths

Мифы о заземлении и UPS

زبان : Russian

موضوع : Technique->Energy

نویسندگان : Петухов В.С. Соколов В.А. Красилов И.А.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \0

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 256 kB       فرمت : doc

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Сварка фторопластов

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جوشکاری فلوروپلاست

عنوان انگلیسی : Fluoroplast welding

Сварка фторопластов

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Волков С.С. Соколов В.А.

ناشر : Химия

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \98

سال نشر : 1992     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Справочник мер

عنوان فارسی :

دانلود کتاب راهنمای اقدامات

عنوان انگلیسی : Handbook of measures

Справочник мер

زبان : Russian

موضوع : Economy

نویسندگان : Соколов В.А. Красавин Л.М. (сост.)

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \225

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Автоматные счетчиковые машины

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ماشین آلات شمارنده خودکار

عنوان انگلیسی : Automatic counter machines

Автоматные счетчиковые машины

زبان : Russian

موضوع : Mathematics->Computational Mathematics

نویسندگان : Кузьмин Е.В. Соколов В.А.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \81

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Молекулярные сита и их применение

عنوان فارسی :

دانلود کتاب غربال مولکولی و استفاده از آنها

عنوان انگلیسی : Molecular sieves and their use

Молекулярные сита и их применение

زبان : Russian

موضوع : Chemistry

نویسندگان : Соколов В.А. Торочешников Н.С. Кельцев Н.В.

ناشر : Химия

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 79\79

سال نشر : 1964     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Сварка фторопластов

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جوشکاری فلوروپلاست

عنوان انگلیسی : Fluoroplast welding

Сварка фторопластов

زبان : Russian

موضوع : Chemistry->Chemical

نویسندگان : Волков С.С. Соколов В.А.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \98

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 922 kB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Миграция газа и нефти

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مهاجرت گاز و نفت

عنوان انگلیسی : Migration of gas and oil

Миграция газа и нефти

زبان : Russian

موضوع : Geology

نویسندگان : Соколов В.А.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \353

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 22 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Обыкновенные дифференциальные уравнения

عنوان فارسی :

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی

عنوان انگلیسی : Ordinary Differential Equations

Обыкновенные дифференциальные уравнения

زبان : Russian

موضوع : Mathematics->Differential Equations

نویسندگان : Соколов В.А.

ناشر : Перм. нац. исслед. политехн. ун-та

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 194\0

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Теория и практика газового каротажа

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نظریه و تمرین ورود گاز

عنوان انگلیسی : The theory and practice of gas logging

Теория и практика газового каротажа

زبان : Russian

موضوع : Physics->Geophysics

نویسندگان : Соколов В.А. Юровский Ю.М.

ناشر : ГНТИ

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 176\0

سال نشر : 1961     ویرایش :

حجم : 16 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Множественные и сочетанные травмы

عنوان فارسی :

دانلود کتاب صدمات چندگانه و ترکیبی

عنوان انگلیسی : Multiple and combined injuries

Множественные и сочетанные травмы

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Соколов В.А.

ناشر : ГЭОТАР-Медиа

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 516\0

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Геохимия газов земной коры и атмосферы

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ژئوشیمی پوسته زمین و گازهای اتمسفر

Геохимия газов земной коры и атмосферы

زبان : Russian

موضوع : Geology

نویسندگان : Соколов В.А.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \301

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Люминесценция и адсорбция (копия)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب لومینسانس و جذب (کپی)

عنوان انگلیسی : Luminescence and adsorption (copy)

Люминесценция и адсорбция (копия)

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Соколов В.А.    

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 188\188

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Методы измерения температуры

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روش اندازه گیری دما

عنوان انگلیسی : Temperature measurement methods

Методы измерения температуры

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Соколов В.А.     

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 399\399

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Множественные и сочетанные травмы

عنوان فارسی :

دانلود کتاب صدمات چندگانه و ترکیبی

عنوان انگلیسی : Multiple and combined injuries

Множественные и сочетанные травмы

زبان : Russian

موضوع : Medicine->Popular scientific literature

نویسندگان : Соколов В.А.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 516\516

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Химический состав нефтей и природных газов в связи с их происхождением

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ترکیب شیمیایی روغن ها و گازهای طبیعی به دلیل منشا آنها

عنوان انگلیسی : The chemical composition of oils and natural gases due to their origin

Химический состав нефтей и природных газов в связи с их происхождением

زبان : Russian

موضوع : Geology

نویسندگان : Соколов В.А. Бестужев М.А. Тихомолова Т.В.

ناشر : Недра

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 276\276

سال نشر : 1972     ویرایش :

حجم : 19 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Множественные и сочетанные травмы

عنوان فارسی :

دانلود کتاب صدمات چندگانه و ترکیبی

عنوان انگلیسی : Multiple and combined injuries

Множественные и сочетанные травмы

زبان : Russian

موضوع : Medicine->Popular scientific literature

نویسندگان : Соколов В.А.

ناشر :

ISBN (شابک) : 5-9704-0161-7

تعداد صفحات : 516\516

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 18 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Множественные и сочетанные травмы

عنوان فارسی :

دانلود کتاب صدمات چندگانه و ترکیبی

عنوان انگلیسی : Multiple and combined injuries

Множественные и сочетанные травмы

زبان : Russian

موضوع : Medicine->Popular scientific literature

نویسندگان : Соколов В.А.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 516\516

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Основы автоматизации технологических процессов пищевых производств

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اصول اتوماسیون برای فرایندهای تکنولوژیکی تولید مواد غذایی

عنوان انگلیسی : Fundamentals of automation of technological processes of food production

Основы автоматизации технологических процессов пищевых производств

زبان : Russian

موضوع : Technique->Automation

نویسندگان : Соколов В.А. и др.

ناشر : Легкая и пищевая промышленность

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 401\401

سال نشر : 1983     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Atlas of Aesthetic Breast Surgery

دانلود کتاب On the Line. Serena Williams and Daniel Paisner

دانلود کتاب diFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations (Point (Lippincott Williams & Wilkins))

دانلود کتاب Dynamic Joga

دانلود کتاب Michael Jackson: The Magic, The Madness, The Whole Story, 1958-2009

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Programming Social Applications: Building Viral Experiences with OpenSocial, OAuth, OpenID, and Distributed Web Frameworks

دانلود کتاب Real-Time Concepts for Embedded Systems

دانلود کتاب Drupal For Dummies

دانلود کتاب HTML5: The Missing Manual (Missing Manuals)

دانلود کتاب IMAGE SEGMENTATION

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب The Realism-Antirealism Debate in the Age of Alternative Logics

دانلود کتاب Wavelets and Filter Banks

دانلود کتاب Advanced Engineering Mathematics, 10th Edition

دانلود کتاب Introductory Algebra: A Real-World Approach (3rd Edition)

دانلود کتاب Computation Structures

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Advanced Topics in Materials Science and Engineering

دانلود کتاب Beds: outstanding projects from one of America's best craftsmen : with plans and complete instructions for building 9 classic beds

دانلود کتاب Protein Phosphatase Protocols

دانلود کتاب Nanolubricants (Tribology in Practice Series)

دانلود کتاب Design and Analysis of Composite Structures: With Applications to Aerospace Structures

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب A Holy People: Jewish and Christian Perspectives on Religious Communal Identity

دانلود کتاب Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine

دانلود کتاب Glorious Appearing: The End of Days (Left Behind)

دانلود کتاب Hebrews: Contemporary Methods - New Insights (Biblical Interpretation)

دانلود کتاب La pratica esoterica

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب The Little Blue Reasoning Book: 50 Powerful Principles for Clear and Effective Thinking

دانلود کتاب The Ultimate Teaching Manual: A Route to Success for Beginning Teachers

دانلود کتاب Desperately Seeking Madonna/Adam Sexton

دانلود کتاب Psychoanalyse und Psychiatrie: Geschichte, Krankheitsmodelle und Therapiepraxis

دانلود کتاب Self-Therapy: A Step-By-Step Guide to Creating Wholeness and Healing Your Inner Child Using IFS, A New, Cutting-Edge Psychotherapy

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Spitfire Mk.I-II

دانلود کتاب The Romanian Army of Warld War 2

دانلود کتاب Republic RF-84F Thunderflash

دانلود کتاب World War I: People, Politics, and Power

دانلود کتاب The Second World War, Volume 2: Their Finest Hour

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Ami yarn plants. Crocheted Accessories

دانلود کتاب Textbook of veterinary physiology

دانلود کتاب Microbial Ecology

دانلود کتاب Flora of Kamtchatka and adjacent islands

دانلود کتاب Non-marine algae of Africa. A bibliography (1799-2010).

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Inventory Control and Management, 2nd Edition

دانلود کتاب Design and Equipment for Restaurants and Foodservice

دانلود کتاب Harvard Business Review - June 2009

دانلود کتاب Corporate Value of Enterprise Risk Management: The Next Step in Business Management

دانلود کتاب The Economist - 27 October 2001

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب The Cognitive Brain

دانلود کتاب Loom Knitting Primer: A Beginner's Guide to Knitting on a Loom, with over 30 Fun Projects

دانلود کتاب The Bird Book

دانلود کتاب Modern Land Combat

دانلود کتاب Teach Yourself VISUALLY Quilting

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Great American Lawyers: An Encyclopedia (2 Volumes)

دانلود کتاب Forensic Evidence: Science and the Criminal Law

دانلود کتاب The Right Not to be Criminalized (Applied Legal Philosophy)

دانلود کتاب European Union Law

دانلود کتاب Stalking the Riemann Hypothesis: The Quest to Find the Hidden Law of Prime Numbers

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Civic Talk: Peers, Politics, and the Future of Democracy (Social Logic of Politics)

دانلود کتاب Art And Social Change: Contemporary Art In Asia And The Pacific

دانلود کتاب Culture, Class, Distinction

دانلود کتاب In His Own Write

دانلود کتاب Disability and New Media (Routledge Studies in New Media and Cyberculture)