دانلود کتاب Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل چند متغیره: یک راهنمای عملی برای پزشکان و محققان بهداشت عمومی

عنوان انگلیسی :

Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers

زبان : English

موضوع : Biology->Biostatistics

نویسندگان : Mitchell H. Katz

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 0521760984, 9780521760980, 0521141079, 9780521141079

تعداد صفحات : 251\251

سال نشر : 2011     ویرایش : 3

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
در حال حاضر در نسخه سوم، این متن بسیار موفق به طور کامل تجدید نظر شده و به روز شده با بخش های گسترش یافته در تکنیک های پیشرفته از جمله رگرسیون پواسون، رگرسيون دو جانبه منفی، رگرسيون لجستيک چندجملهای و رگرسیون شانس متناسب است. همانطور که قبلا، آن را به توضیحات آسان از تکنیک های چند متغیره پیچیده متمرکز شده است. این مقدمه ای کامل برای همه محققین بالینی است. این توصیف نحوه انجام و تحلیل تجزیه و تحلیل چند متغیره را با استفاده از زبان ساده به جای مشتقات پیچیده و فرمول های ریاضی توصیف می کند. این تمرکز بر آجیل و پیچ و مهره انجام تحقیقات و آماده سازی خواننده برای راه اندازی، انجام و تفسیر مدل های چند متغیره است. جداول، نمودار و راهنمایی های متعدد کمک می کنند تا تجزیه و تحلیل روند انجام تجزیه و تحلیل چند متغیره. متن با بسیاری از نمونه های به روز از ادبیات پزشکی در مورد نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره در عمل بالینی و در تحقیقات نشان داده شده است.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

Now in its third edition, this highly successful text has been fully revised and updated with expanded sections on cutting-edge techniques including Poisson regression, negative binomial regression, multinomial logistic regression and proportional odds regression. As before, it focuses on easy-to-follow explanations of complicated multivariable techniques. It is the perfect introduction for all clinical researchers. It describes how to perform and interpret multivariable analysis, using plain language rather than complex derivations and mathematical formulae. It focuses on the nuts and bolts of performing research, and prepares the reader to set up, perform and interpret multivariable models. Numerous tables, graphs and tips help to demystify the process of performing multivariable analysis. The text is illustrated with many up-to-date examples from the medical literature on how to use multivariable analysis in clinical practice and in research.

فهرست :Table of contents :
Half-title......Page 3
Title......Page 5
Copyright......Page 6
Dedication......Page 7
Contents......Page 9
Preface......Page 15
1.1 Why should I do multivariable analysis?......Page 19
1.2 What are confounders and how does multivariable analysis help me to deal with them?......Page 24
1.3 What are suppressers and how does multivariable analysis help me to deal with them?......Page 27
1.4 What are interactions and how does multivariable analysis help me to deal with them?......Page 29
2.2 How is multivariable analysis used in observational studies of etiology?......Page 32
2.3 How is multivariable analysis used in intervention studies (randomized and nonrandomized)?......Page 34
2.4 How is multivariable analysis used in studies of diagnosis?......Page 39
2.5 How is multivariable analysis used in studies of prognosis?......Page 41
3.1 How does the nature of the outcome variable influence the choice of which type of multivariable analysis to do?......Page 43
3.2 What type of multivariable analysis should I use with an interval outcome?......Page 44
3.2.A Multiple linear regression......Page 45
3.2.B Analysis of variance (ANOVA)......Page 46
3.2.C Underlying assumptions of multiple linear regression and ANOVA......Page 50
3.2.D Choosing between multiple linear regression and ANOVA......Page 53
3.3 What type of multivariable analysis should I use with a dichotomous outcome?......Page 54
3.4 What type of multivariable analysis should I use with an ordinal variable?......Page 57
3.5 What type of multivariable analysis should I use with a nominal outcome?......Page 60
3.6 What type of multivariable analysis should I use with a time-to-outcome variable?......Page 62
3.7.A Loss to follow-up......Page 68
3.7.B Alternative outcome......Page 69
3.7.C Withdrawal......Page 70
3.7.D Varying time of enrollment......Page 72
3.8 How can I test the validity of the censoring assumption for my data?......Page 73
3.9 What is the proportionality assumption of proportional hazards analysis?......Page 76
3.10 What type of multivariable analysis should I use with counts?......Page 78
3.10.A Poisson regression......Page 79
3.10.B Negative binomial models......Page 81
3.11 What type of multivariable analysis should I use with an incidence rate?......Page 82
3.12.A. Dichotomizing an interval variable......Page 84
3.12.B. Changing time-to-outcome to a dichotomous outcome (yes/no)......Page 87
3.12.C. Dichotomizing ordinal variables or treating them as nominal variables......Page 89
3.12.D. Converting a count to time to outcome or to a dichotomous outcome......Page 90
3.12.E. General advice for changing the coding of outcome variables......Page 91
4.2 How do I incorporate nominal independent variables into a multivariable analysis?......Page 92
4.3 How do I incorporate interval-independent variables into a multivariable model?......Page 94
4.3.A Mathematical transformations......Page 98
4.3.B Splines......Page 100
4.3.C Multiple dichotomous variables......Page 102
4.5 How do I incorporate ordinal independent variables into a multivariable model?......Page 104
5.1 Does it matter if my independent variables are related to each other?......Page 106
5.2 How do I assess whether my variables are multicollinear?......Page 107
5.3 What should I do with multicollinear variables?......Page 109
6.2 How do I decide what confounders to include in my model?......Page 111
6.3 What independent variables should I exclude from my multivariable model?......Page 112
6.4 How many subjects do I need to do multivariable analysis?......Page 115
6.5 What if I have too many independent variables given my sample size?......Page 120
6.5.A Exclude variables that are not empirically operating as confounders......Page 121
6.5.B Choose one variable to represent two or more related variables......Page 122
6.5.C.2 Scores......Page 123
6.5.C.3 Multi-item scales......Page 124
6.5.C.4 Factor analysis......Page 125
6.6 What should I do about missing data on my independent variables?......Page 126
6.7 What should I do about missing data on my outcome variable?......Page 133
7.1 What numbers should I assign for dichotomous or ordinal variables in my analysis?......Page 136
7.2 Does it matter what I choose as my reference category for multiple dichotomous (“dummied”) variables?......Page 138
7.3 How do I enter interaction terms into my analysis?......Page 140
7.4 How do I enter time into my proportional hazards or other survival analysis?......Page 142
7.5 What about subjects who experience their outcome on their start date?......Page 147
7.6 What about subjects who have a survival time shorter than physiologically possible?......Page 149
7.7 How do I incorporate time into my Poisson analysis?......Page 151
7.8 What are variable selection techniques?......Page 152
7.9 My model won’t converge. What should I do?......Page 157
8.2.A Multiple linear regression......Page 158
8.2.B Multiple logistic regression......Page 160
8.2.D Multinomial logistic regression......Page 165
8.2.F Poisson regression and negative binomial regression......Page 166
8.3.A Coefficients in multiple linear regression......Page 167
8.3.B Coefficient in multiple (binary) logistic regression......Page 169
8.3.C Coefficients in proportional odds regression......Page 174
8.3.D Coefficients in multinomial logistic regression......Page 175
8.3.F Coefficients in Poisson regression and negative binomial regression......Page 176
8.5 Do I have to adjust my multivariable regression coefficients for multiple comparisons?......Page 177
9.2 What are residuals? How are they used to assess the fit of models?......Page 180
9.3 How do I test the normal distribution and equal variance assumptions of a multiple linear regression model?......Page 183
9.4 How do I test the linearity assumption of a multivariable model?......Page 184
9.5 What are outliers and how do I detect them in a multivariable model?......Page 185
9.6 What should I do when I detect outliers?......Page 188
9.7 What is the additive assumption and how do I assess whether my multiple independent variables fit this assumption?......Page 189
9.9 How do I test the proportionality assumption?......Page 192
9.9.A log-minus-log survival plot......Page 193
9.9.D. Time-dependent covariates......Page 194
9.10 What if the proportionality assumption does not hold for my data?......Page 195
10.1 What are propensity scores? Why are they used?......Page 198
11.1 What circumstances lead to correlated observations?......Page 203
11.2 Should I avoid study designs that lead to correlated observations?......Page 205
11.3 How do I analyze correlated observations?......Page 207
11.3.A Transform repeated observations into a single measure......Page 209
11.3.B Generalized estimating equations......Page 211
11.3.C Mixed-effects model......Page 215
11.3.D Repeated measures analysis of variance/repeated measures analysis of covariance......Page 218
11.3.E Conditional logistic regression......Page 222
11.3.F Anderson–Gill formation of the proportional hazards model......Page 223
11.3.G Marginal approach for proportional hazards analysis......Page 224
11.4 How do I calculate the needed sample size for studies with correlated observations?......Page 225
12.1 How can I validate my models?......Page 226
13.2 What are the advantages and disadvantages of time-dependent covariates?......Page 231
13.3 What are classification and regression trees (CART) and should I use them?......Page 234
13.5 How do I choose which software package to use?......Page 237
14.1 How much information about how I constructed my multivariable models should I include in the Methods section?......Page 239
14.2 Do I need to cite a statistical reference for my choice of method of multivariable analysis?......Page 241
14.3 Which parts of my multivariable analysis should I report in the Results section?......Page 242
15 Summary: Steps for constructing a multivariable model......Page 245
Index......Page 247
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Drugs for Pregnant and Lactating Women, Second Edition: Expert Consult - Online and Print

دانلود کتاب Infectious diseases and pathology of reptiles

دانلود کتاب Obstetric and Gynecologic Dermatology, Third Edition

دانلود کتاب 5-Factor Fitness: The Diet and Fitness Secret of Hollywood's A-List

دانلود کتاب On the Line. Serena Williams and Daniel Paisner

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب C# Programming: From Problem Analysis to Program Design, 3rd Edition

دانلود کتاب Embedded C Programming and the Atmel AVR, 2nd Edition

دانلود کتاب Metasploit: The Penetration Tester's Guide

دانلود کتاب Practical C programming

دانلود کتاب IPhone SDK 3 Programming: Advanced Mobile Development for Apple IPhone and IPod Touch

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Decisions and Elections: Explaining the Unexpected

دانلود کتاب Industrial Control Systems: Advances and Applications, First Edition (Repost)

دانلود کتاب Mathematics and the Laws of Nature: Developing the Language of Science (The History of Mathematics)

دانلود کتاب Latent Variable Models: An Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis

دانلود کتاب Precalculus with Limits

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Nanoscale Multifunctional Materials: Science & Applications

دانلود کتاب Microcontrollers in Practice

دانلود کتاب Fundamentals of Superconducting Nanoelectronics

دانلود کتاب Welding and Joining of Magnesium Alloys (Woodhead Publishing in Materials)

دانلود کتاب HPLC of Peptides and Proteins: Methods and Protocols

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب The World's Great Philosophers

دانلود کتاب Philosophizing the Everyday: Revolutionary Praxis and the Fate of Cultural Theory (Marxism and Culture)

دانلود کتاب Buddhism

دانلود کتاب A Holy People: Jewish and Christian Perspectives on Religious Communal Identity

دانلود کتاب Syriac Idiosyncrasies (Jerusalem Studies in Religion and Culture)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Kompendium Praktische Psychiatrie

دانلود کتاب Desperately Seeking Madonna/Adam Sexton

دانلود کتاب Stalking, Threatening, and Attacking Public Figures: A Psychological and Behavioral Analysis

دانلود کتاب Kama Sutra 365

دانلود کتاب Bilingual Youth: Spanish in English-speaking societies

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Ancient Greece (Grades 4-8)

دانلود کتاب Wehrmacht auxiliary forces

دانلود کتاب Red Wings over the Yalu: China, the Soviet Union, and the Air War in Korea

دانلود کتاب Rumpler C.I

دانلود کتاب Vintage Aircraft Nose Art Card Set

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Mechanobiology Handbook

دانلود کتاب Botanical Medicine: From Bench to Bedside

دانلود کتاب Schaum's Outline of Microbiology, Second Edition

دانلود کتاب General, Organic and Biological Chemistry: An Integrated Approach, Second Edition

دانلود کتاب Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The Managing Cashflow Pocketbook

دانلود کتاب Design and Equipment for Restaurants and Foodservice

دانلود کتاب The Handbook of Microfinance

دانلود کتاب Merlin PR Spitfires

دانلود کتاب Harvard Business Review - April 2010

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب The Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained

دانلود کتاب Teach Yourself Visually Knitting Design: Working from a Master Pattern to Fashion Your Own Knits

دانلود کتاب How to Draw Manga: Giant Robots

دانلود کتاب Research Design and Methods: A Process Approach, 8th Edition

دانلود کتاب Sewing for Beginners: learn to Sew with Free Sewing Patterns Шитье для начинающих

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Hyperbolic Conservation Laws and the Compensated Compactness Method

دانلود کتاب Romantic atheism

دانلود کتاب Law and globalization from below

دانلود کتاب Inventing the Criminal: A History of German Criminology, 1880-1945

دانلود کتاب Inside Gitmo: The True Story Behind the Myths of Guantanamo Bay

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Sociological Theory (8th Edition)

دانلود کتاب Disability and New Media (Routledge Studies in New Media and Cyberculture)

دانلود کتاب Human Societies: An Introduction to Macrosociology, Eleventh Edition

دانلود کتاب Geopolitics: A Guide to the Issues (Contemporary Military, Strategic, and Security Issues)

دانلود کتاب Political Communication Bundle: An Introduction to Political Communication (Communication and Society)