دانلود کتاب Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل چند متغیره: یک راهنمای عملی برای پزشکان و محققان بهداشت عمومی

عنوان انگلیسی :

Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers

زبان : English

موضوع : Biology->Biostatistics

نویسندگان : Mitchell H. Katz

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 0521760984, 9780521760980, 0521141079, 9780521141079

تعداد صفحات : 251\251

سال نشر : 2011     ویرایش : 3

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
تولد اولین معجزه زندگی است که در هیبت و رمز و راز پوشیده شده است. با این حال ، مرگ ، فیل ضرب المثل در اتاق است - واقعی و گنگ ، اما نادیده گرفته شده است. مرگ سزاوار اعتبار بیشتری از آن است که دریافت می کند. همراه با تولد ، مرگ ظرفی را تشکیل می دهد که زندگی ما را شکل می دهد. اگر تصدیق کنیم ، مرگ چارچوبی برای بررسی زندگی و زندگی آگاهانه ، معنادار و با محبت تر ارائه می دهد.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

Now in its third edition, this highly successful text has been fully revised and updated with expanded sections on cutting-edge techniques including Poisson regression, negative binomial regression, multinomial logistic regression and proportional odds regression. As before, it focuses on easy-to-follow explanations of complicated multivariable techniques. It is the perfect introduction for all clinical researchers. It describes how to perform and interpret multivariable analysis, using plain language rather than complex derivations and mathematical formulae. It focuses on the nuts and bolts of performing research, and prepares the reader to set up, perform and interpret multivariable models. Numerous tables, graphs and tips help to demystify the process of performing multivariable analysis. The text is illustrated with many up-to-date examples from the medical literature on how to use multivariable analysis in clinical practice and in research.

فهرست :Table of contents :
Half-title......Page 3
Title......Page 5
Copyright......Page 6
Dedication......Page 7
Contents......Page 9
Preface......Page 15
1.1 Why should I do multivariable analysis?......Page 19
1.2 What are confounders and how does multivariable analysis help me to deal with them?......Page 24
1.3 What are suppressers and how does multivariable analysis help me to deal with them?......Page 27
1.4 What are interactions and how does multivariable analysis help me to deal with them?......Page 29
2.2 How is multivariable analysis used in observational studies of etiology?......Page 32
2.3 How is multivariable analysis used in intervention studies (randomized and nonrandomized)?......Page 34
2.4 How is multivariable analysis used in studies of diagnosis?......Page 39
2.5 How is multivariable analysis used in studies of prognosis?......Page 41
3.1 How does the nature of the outcome variable influence the choice of which type of multivariable analysis to do?......Page 43
3.2 What type of multivariable analysis should I use with an interval outcome?......Page 44
3.2.A Multiple linear regression......Page 45
3.2.B Analysis of variance (ANOVA)......Page 46
3.2.C Underlying assumptions of multiple linear regression and ANOVA......Page 50
3.2.D Choosing between multiple linear regression and ANOVA......Page 53
3.3 What type of multivariable analysis should I use with a dichotomous outcome?......Page 54
3.4 What type of multivariable analysis should I use with an ordinal variable?......Page 57
3.5 What type of multivariable analysis should I use with a nominal outcome?......Page 60
3.6 What type of multivariable analysis should I use with a time-to-outcome variable?......Page 62
3.7.A Loss to follow-up......Page 68
3.7.B Alternative outcome......Page 69
3.7.C Withdrawal......Page 70
3.7.D Varying time of enrollment......Page 72
3.8 How can I test the validity of the censoring assumption for my data?......Page 73
3.9 What is the proportionality assumption of proportional hazards analysis?......Page 76
3.10 What type of multivariable analysis should I use with counts?......Page 78
3.10.A Poisson regression......Page 79
3.10.B Negative binomial models......Page 81
3.11 What type of multivariable analysis should I use with an incidence rate?......Page 82
3.12.A. Dichotomizing an interval variable......Page 84
3.12.B. Changing time-to-outcome to a dichotomous outcome (yes/no)......Page 87
3.12.C. Dichotomizing ordinal variables or treating them as nominal variables......Page 89
3.12.D. Converting a count to time to outcome or to a dichotomous outcome......Page 90
3.12.E. General advice for changing the coding of outcome variables......Page 91
4.2 How do I incorporate nominal independent variables into a multivariable analysis?......Page 92
4.3 How do I incorporate interval-independent variables into a multivariable model?......Page 94
4.3.A Mathematical transformations......Page 98
4.3.B Splines......Page 100
4.3.C Multiple dichotomous variables......Page 102
4.5 How do I incorporate ordinal independent variables into a multivariable model?......Page 104
5.1 Does it matter if my independent variables are related to each other?......Page 106
5.2 How do I assess whether my variables are multicollinear?......Page 107
5.3 What should I do with multicollinear variables?......Page 109
6.2 How do I decide what confounders to include in my model?......Page 111
6.3 What independent variables should I exclude from my multivariable model?......Page 112
6.4 How many subjects do I need to do multivariable analysis?......Page 115
6.5 What if I have too many independent variables given my sample size?......Page 120
6.5.A Exclude variables that are not empirically operating as confounders......Page 121
6.5.B Choose one variable to represent two or more related variables......Page 122
6.5.C.2 Scores......Page 123
6.5.C.3 Multi-item scales......Page 124
6.5.C.4 Factor analysis......Page 125
6.6 What should I do about missing data on my independent variables?......Page 126
6.7 What should I do about missing data on my outcome variable?......Page 133
7.1 What numbers should I assign for dichotomous or ordinal variables in my analysis?......Page 136
7.2 Does it matter what I choose as my reference category for multiple dichotomous (“dummied”) variables?......Page 138
7.3 How do I enter interaction terms into my analysis?......Page 140
7.4 How do I enter time into my proportional hazards or other survival analysis?......Page 142
7.5 What about subjects who experience their outcome on their start date?......Page 147
7.6 What about subjects who have a survival time shorter than physiologically possible?......Page 149
7.7 How do I incorporate time into my Poisson analysis?......Page 151
7.8 What are variable selection techniques?......Page 152
7.9 My model won’t converge. What should I do?......Page 157
8.2.A Multiple linear regression......Page 158
8.2.B Multiple logistic regression......Page 160
8.2.D Multinomial logistic regression......Page 165
8.2.F Poisson regression and negative binomial regression......Page 166
8.3.A Coefficients in multiple linear regression......Page 167
8.3.B Coefficient in multiple (binary) logistic regression......Page 169
8.3.C Coefficients in proportional odds regression......Page 174
8.3.D Coefficients in multinomial logistic regression......Page 175
8.3.F Coefficients in Poisson regression and negative binomial regression......Page 176
8.5 Do I have to adjust my multivariable regression coefficients for multiple comparisons?......Page 177
9.2 What are residuals? How are they used to assess the fit of models?......Page 180
9.3 How do I test the normal distribution and equal variance assumptions of a multiple linear regression model?......Page 183
9.4 How do I test the linearity assumption of a multivariable model?......Page 184
9.5 What are outliers and how do I detect them in a multivariable model?......Page 185
9.6 What should I do when I detect outliers?......Page 188
9.7 What is the additive assumption and how do I assess whether my multiple independent variables fit this assumption?......Page 189
9.9 How do I test the proportionality assumption?......Page 192
9.9.A log-minus-log survival plot......Page 193
9.9.D. Time-dependent covariates......Page 194
9.10 What if the proportionality assumption does not hold for my data?......Page 195
10.1 What are propensity scores? Why are they used?......Page 198
11.1 What circumstances lead to correlated observations?......Page 203
11.2 Should I avoid study designs that lead to correlated observations?......Page 205
11.3 How do I analyze correlated observations?......Page 207
11.3.A Transform repeated observations into a single measure......Page 209
11.3.B Generalized estimating equations......Page 211
11.3.C Mixed-effects model......Page 215
11.3.D Repeated measures analysis of variance/repeated measures analysis of covariance......Page 218
11.3.E Conditional logistic regression......Page 222
11.3.F Anderson–Gill formation of the proportional hazards model......Page 223
11.3.G Marginal approach for proportional hazards analysis......Page 224
11.4 How do I calculate the needed sample size for studies with correlated observations?......Page 225
12.1 How can I validate my models?......Page 226
13.2 What are the advantages and disadvantages of time-dependent covariates?......Page 231
13.3 What are classification and regression trees (CART) and should I use them?......Page 234
13.5 How do I choose which software package to use?......Page 237
14.1 How much information about how I constructed my multivariable models should I include in the Methods section?......Page 239
14.2 Do I need to cite a statistical reference for my choice of method of multivariable analysis?......Page 241
14.3 Which parts of my multivariable analysis should I report in the Results section?......Page 242
15 Summary: Steps for constructing a multivariable model......Page 245
Index......Page 247
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Röntgenanatomie. Radiological Anatomy. Anatomie Radiologique: Prufungsfragen Fur Die Facharztprufung / Multiple Choice Questions /Qcm

دانلود کتاب Pichlmayrs Chirurgische Therapie. Mit DVD-Video: Allgemein-,Viszeral- und Transplantationschirurgie

دانلود کتاب Anatomy of Hatha Yoga: A Manual for Students, Teachers, and Practitioners

دانلود کتاب Kognitive Verhaltenstherapie bei Hypochondrie und Krankheitsangst

دانلود کتاب Vitamin D, 3rd Edition (2-Volume Set)

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Programming Social Applications: Building Viral Experiences with OpenSocial, OAuth, OpenID, and Distributed Web Frameworks

دانلود کتاب The Korn Shell: Unix & Linux Programming Manual

دانلود کتاب Oracle E-Business Suite 12 Financials Cookbook

دانلود کتاب Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML & CSS, 2nd Edition

دانلود کتاب Smalltalk, Objects and Design

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Some Problems on Nonlinear Hyperbolic Equations and Applications (Series in Contemporary Applied Mathematics)

دانلود کتاب Beyond ANOVA: Basics of Applied Statistics (Wiley Series in Probability and Statistics)

دانلود کتاب Precalculus with Limits

دانلود کتاب Set Theory, Arithmetic, and Foundations of Mathematics: Theorems, Philosophies

دانلود کتاب Fundamental Number Theory with Applications

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications, 3rd Edition (4 Volumes)

دانلود کتاب Fundamentals of Superconducting Nanoelectronics

دانلود کتاب Fundamentals of Fusion Welding Technology

دانلود کتاب HPLC of Peptides and Proteins: Methods and Protocols

دانلود کتاب Protein Phosphatase Protocols

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Slavery, Sabbath, War and Women: Case Issues in Biblical Interpretation (Conrad Grebel Lecture)

دانلود کتاب The World's Great Philosophers

دانلود کتاب He Chose the Nails: What God Did to Win Your Heart

دانلود کتاب A Holy People: Jewish and Christian Perspectives on Religious Communal Identity

دانلود کتاب Augustine (Blackwell Great Minds)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Statistics without maths for psychology

دانلود کتاب Psychiatrie: einschließlich Psychotherapie (Springer-Lehrbuch)

دانلود کتاب Effective Language Learning: Positive Strategies for Advanced Level Language Learning

دانلود کتاب The Ultimate Teaching Manual: A Route to Success for Beginning Teachers

دانلود کتاب The concept of being in Hegel and Heidegger (Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie, und Padagogik ; Bd. 116)

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Vintage Aircraft Nose Art Card Set

دانلود کتاب VIII Fighter Command at War

دانلود کتاب Roman Warfare

دانلود کتاب Sukhoi Su-7/-17/-20/-22

دانلود کتاب History of Warfare: War In The Air 1914-45

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Wastewater engineering: treatment and reuse

دانلود کتاب Life: The Science of Biology, 9th Edition

دانلود کتاب Elite Cultures: Anthropological Perspectives

دانلود کتاب Human Body

دانلود کتاب Microbial Ecology

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The Economist - 18 August 2001

دانلود کتاب Just-in-Time Logistics

دانلود کتاب Analog Integrated Circuits-Power management Signal conditioning and ASSP

دانلود کتاب The Economist - 15 September 2001

دانلود کتاب

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Proceedings 10th international congress of world equine veterinary association /Сборник материалов 10-го всемирного конского конгресса

دانلود کتاب Planning in the USA: Policies, Issues and Processes

دانلود کتاب Teach Yourself to Make Angels and Fairies: Simple Techniques and Patterns for Dolls and Their Clothes

دانلود کتاب Sams Teach Yourself Adobe Photoshop CS3 in 24 Hours

دانلود کتاب The Bird Book

کتاب های حقوق

دانلود کتاب European Union Law

دانلود کتاب Inside Gitmo: The True Story Behind the Myths of Guantanamo Bay

دانلود کتاب Sentencing and criminal justice

دانلود کتاب The Encyclopedia Of International Organized Crime (Facts on File Crime Library)

دانلود کتاب L'Escrime du sabre a cheval

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب In His Own Write

دانلود کتاب Time: Histories and Ethnologies (The Comparative Studies in Society and History Book Series)

دانلود کتاب New Headway upper-Intermediate Tests

دانلود کتاب Process and Reality: An Essay in Cosmology

دانلود کتاب Children's Folklore: A Source Book