دانلود کتاب Obstetric and Gynecologic Dermatology, Third Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب متخصص پوست و متخصص زنان و زایمان، نسخه سوم

عنوان انگلیسی :

Obstetric and Gynecologic Dermatology, Third Edition

زبان : English

موضوع : Medicine->Dermatology

نویسندگان : Martin M. Black MD FRCP FRCPath Christina Ambros-Rudolph MD Libby Edwards MD Peter J. Lynch MD

ناشر : Mosby

ISBN (شابک) : 072343445X, 9780723434450

تعداد صفحات : 420\420

سال نشر : 2008     ویرایش : Third Edition

حجم : 53 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

فهرست :Table of contents :
Cover......Page 1
ISBN: 9780723434450......Page 2
Copyright......Page 3
Preface......Page 10
List of Contributors......Page 12
Dedication......Page 14
Hypothalamipituitary axis......Page 17
Hormonal changes......Page 18
Acne......Page 20
Oocyte release......Page 21
Skin changee......Page 22
The placenta......Page 23
The climacteric and the menopause......Page 24
Skin changes after the menopause......Page 25
References......Page 26
Sex hormones and the skin......Page 27
The premenstrual syndrome......Page 28
Premenstrual exacerbation of existing dermatoses......Page 29
Clinical manifestations......Page 30
Mechanism of sensitization......Page 31
Evidence for progesterone sensitivity......Page 32
Recommended procedures for progesterone ­Intradermal tests......Page 33
Treatment......Page 34
References......Page 35
Hyperpigmentation......Page 37
Hair and nail changes......Page 38
Vascular changes......Page 42
Immune system changes......Page 43
References......Page 44
Historical background......Page 45
Conclusion......Page 48
References......Page 50
Clinical features......Page 51
Natural history......Page 52
Fetal and neonatal disease......Page 54
Immunopathology......Page 55
Immunopathogenesis......Page 56
Treatment......Page 57
References......Page 60
Etiology......Page 63
Clinical features......Page 64
Prognosis......Page 67
References......Page 68
Historical background......Page 71
Clinical and laboratory findings......Page 72
Fetal risks......Page 74
Management......Page 75
References......Page 76
Historical background......Page 79
Clinical and diagnostic features......Page 80
Management......Page 82
Nipple eczema......Page 84
References......Page 85
Prurigo of pregnancy......Page 87
Papular dermatitis of pregnancy......Page 89
Pruritic folliculitis of pregnancy......Page 90
References......Page 91
Types of psoriasis......Page 93
Ultraviolet B and psoralen with ultraviolet A......Page 95
Impetigo herpetiformis......Page 96
Acne vulgaris......Page 97
Systemic drugs......Page 98
Erythema nodosum......Page 99
Pemphigus......Page 100
Management......Page 101
Management......Page 102
Pregnancy......Page 103
Erythema multiforme......Page 104
Benign melanocytic nevl......Page 105
Malignant melanoma......Page 106
Sarcoidosis......Page 107
Pyoderma gangrenosum......Page 108
Neurofibromas......Page 109
References......Page 110
Systemic lupus erythematosus......Page 113
Neonatal lupus syndromes......Page 115
Antiphospholipid syndrome......Page 116
Dermatomyositis and polymyositis......Page 117
EhlerDanlos syndrome......Page 118
References......Page 120
Varicella-zoster virus (VZV)......Page 121
Rubella......Page 124
Human immunodeficiency virus......Page 125
Other conditions......Page 126
Clinical features......Page 127
Neonatal herpes......Page 128
Risks of vertical transmission......Page 129
First-episode genital herpes during pregnancy......Page 130
Human papillomavirus......Page 131
References......Page 132
Embryology......Page 137
The normal vulva......Page 138
Labia majora......Page 139
Clitoris......Page 140
Micropapillomatosis (Vestibular Papillae)......Page 141
Perineal body......Page 142
Veins......Page 143
Nerve supply......Page 144
References......Page 145
Epidemiology and clinical manifestations......Page 147
Diagnosis and differential diagnosis......Page 149
Laboratory findings and histology......Page 150
Pathogenesis......Page 151
Therapy and prognosis......Page 153
Eroded, excoriated, macerated skin......Page 156
Hyperkeratotic lesions......Page 157
References......Page 158
Further reading......Page 159
Epidemiology and clinical manifestations......Page 161
Diagnosis and differential diagnosis......Page 164
Laboratory and histology......Page 166
Therapy and prognosis......Page 167
Further reading......Page 170
Vulvar Pruritus and Lichen Simplex Chronicus......Page 171
Patient history......Page 172
Examination......Page 173
Diagnosis and differential diagnosis......Page 175
Histology and laboratory tests......Page 176
Identification of underlying disease and other triggers......Page 177
Restoration of the epidermal barrier layer......Page 178
Breaking the itcscratch cycle......Page 179
Further reading......Page 180
Epidemiology and clinical manifestations......Page 181
Differential diagnosis......Page 184
Therapy and prognosis......Page 185
Reiter’s syndrome......Page 186
Laboratory abnormalities and histology......Page 187
Therapy and prognosis......Page 188
Pityriasis versicolor (tinea versicolor)......Page 189
Plasma cell vulvitis (vulvitis plasmacellularis, Zoon’s vulvitis, vulvitis circumscripta plasmacellularis)......Page 190
Differential diagnosis......Page 191
Lupus erythematosus......Page 192
Vulvar intraepithelial neoplasia 3(Bowen’s disease, squamous cell carcinoma in situ: discussed primarilyin chapter 23)......Page 193
Further reading......Page 194
Vulvar Dermatoses: the Eczematous Diseases......Page 195
Epidemiology and clinical manifestations......Page 196
Diagnosis and differential diagnoses......Page 197
Pathogenesis......Page 198
Epidemiology and clinical manifestations......Page 199
Histology and laboratory testin......Page 200
Intertrigo and seborrheic dermatitis......Page 201
Candidal vulvitis......Page 202
Histology and laboratory tests......Page 204
Pathogenesis......Page 205
Epidemiology and clinical manifestations......Page 206
Pathogenesis......Page 207
Further reading......Page 208
Epidemiology and clinical manifestations......Page 209
Diagnosis and differential diagnosis......Page 210
Pathogenesis......Page 211
Therapy and prognosis......Page 213
Office-based destructive therapy......Page 214
Epidemiology and clinical manifestations......Page 215
Diagnosis and differential diagnosis......Page 216
Therapy and prognosis......Page 217
Sebaceous gland hyperplasia (Fordyce condition)......Page 218
Condyloma latum......Page 219
Red Papules And Nodules......Page 220
Epidemiology and clinical manifestations......Page 221
Pathogenesis......Page 222
Therapy for stage 1......Page 223
Furuncles and abscesses......Page 224
Urethral caruncle and urethral prolapse......Page 225
Miscellaneous red nodules......Page 226
References......Page 228
Further reading......Page 229
Epidemiology and clinical manifestations......Page 231
Differential diagnosis......Page 232
Management and prognosis......Page 233
VESICLES, BULLAE, AND EROSIONS......Page 234
Epidemiology and clinical manifestations......Page 235
Laboratory and histology......Page 236
Therapy and prognosis......Page 237
Epidemiology and clinical manifestations......Page 239
Differential diagnosis......Page 240
Therapy and prognosis......Page 241
Epidemiology and clinical manifestations......Page 242
Bullous erythema multiforme (erythema multiforme major, StevenJohnson syndrome, toxic epidermal necrolysis)......Page 243
Differential diagnosis......Page 244
Therapy and prognosis......Page 245
Differential diagnosis......Page 246
Epidemiology and clinical manifestations......Page 247
Laboratory and histology......Page 248
Benign familial pemphigus (HaileHailey disease)......Page 249
Bullous impetigo......Page 250
Pemphigus vulgarls......Page 251
Other......Page 252
Further reading......Page 253
Epidemiology and clinical manifestations......Page 255
Diagnosis and differential diagnosis......Page 256
Pathogenesis......Page 258
Behçet’s disease......Page 259
Epidemiology and clinical manifestations......Page 260
Diagnosis and differential diagnosis......Page 262
Excoriation and factitial diseas......Page 263
Epidemiology and clinical manifestations......Page 265
Histology and laboratory tests......Page 266
Therapy and prognosis......Page 267
Miscellaneous genital ulcers......Page 268
References......Page 269
Further reading......Page 270
Diagnosis and differential diagnosis......Page 271
Pathogenesis......Page 272
Hyperkeratosi......Page 273
Diagnosis and differential diagnosis......Page 274
Pathogenesis......Page 275
Diagnosis and differential diagnosis......Page 276
Acanthosis nigricans......Page 277
References......Page 278
Further reading......Page 279
Epidermoid cysts......Page 281
Bartholin cysts......Page 282
Mucinous cysts......Page 284
Epidemiology and clinical manifestations......Page 285
Diagnosis and differential diagnosis......Page 286
Pathogenesis......Page 287
Skin tags and fibroepithelial polyps......Page 288
Seborrheic keratoses......Page 289
Diagnosis and differential diagnosis......Page 290
Therapy and prognosis......Page 291
Angiokeratomas......Page 292
Syringomas......Page 293
Lipomas......Page 294
Granular cell tumors......Page 295
Epidemiology and clinical manifestations......Page 296
Histology and laboratory tests......Page 298
Therapy and prognosis......Page 299
Invasive squamous cell carcinoma......Page 300
Verrucous carcinoma......Page 301
Basal cell carcinoma......Page 302
Epidemiology and clinical manifestations......Page 303
Histology and laboratory examination......Page 305
Therapy and prognosis......Page 306
Atypical nevi......Page 307
Melanoma......Page 308
Epidemiology and clinical manifestations......Page 309
Pathogenesis......Page 310
Therapy and prognosis......Page 311
References......Page 312
Further reading......Page 313
Epidemiology and clinical manifestations......Page 315
Diagnosis and differential diagnosis......Page 316
Pathogenesis......Page 317
Management and prognosis......Page 318
Pathogenesis......Page 319
Epidemiology and clinical manifestations......Page 320
Epidemiology and clinical manifestations......Page 321
Pathogenesis......Page 322
Cytolytic vaginosis......Page 323
Epidemiology and clinical manifestations......Page 324
Therapy and prognosis......Page 325
Pathogenesis......Page 326
Laboratory manifestations and histology......Page 327
Therapy and prognosis......Page 328
Discharge and odor......Page 329
Further reading......Page 330
Acute vulvar edema......Page 331
Chronic vulvar edema......Page 332
Recurring cellulitis......Page 333
Hidradenitis suppurativa......Page 334
Melkerssorosenthal syndrome......Page 335
Further reading......Page 336
Ambiguous external genitalisa......Page 337
Hymenal abnormalities......Page 338
Hemangiomas......Page 339
Vulvar dermatoses......Page 340
Diaper dermatitis......Page 341
Irritant dermatitis......Page 342
Psoriasis......Page 343
Atopic dermatitis......Page 344
Vitiligo......Page 348
Herpes simplex virus (HSV)......Page 349
Genital warts......Page 350
Tinea......Page 351
Sexual abuse......Page 352
Erythema multiforme......Page 353
Acrodermatitis enteropathica......Page 354
Langerhans cell histiocytosis......Page 355
Aphthae......Page 356
References......Page 357
Epidemiology and clinical manifestations......Page 361
Pathogenesis......Page 363
Therapy and prognosis......Page 364
Pelvic floor therapy......Page 365
References......Page 366
Further reading......Page 367
Vulvar pain......Page 371
Vulvar squamous cell intraepithelial neoplasia......Page 372
Vulvar dermatoses......Page 373
References......Page 374
Evaluation of Vulvovaginal Disease......Page 375
Making a diagnosis......Page 379
Further reading......Page 381
Patient education......Page 383
Avoidance of irritants......Page 384
First aid for acute symptoms and flares......Page 385
Topical corticosteroids......Page 386
Intralesional therapy......Page 387
Calcineurin inhibitors......Page 388
Topical antibiotic therapy......Page 389
Psychoactive medications......Page 390
Reference......Page 391
Patient Information......Page 393
Desquamative inflammatory vaginitis (Div)......Page 394
Group B streptococcus in the vagina......Page 395
Lichen planus......Page 396
Lichen sclerosus......Page 397
Lichen simplex chronicus (atopic dermatitis, eczema)......Page 398
Physiologic (normal) vaginal discharge......Page 399
vulvodynia and vestibulodynia (vulvar vestibulitis syndrome)......Page 400
Side-effects......Page 402
Topical corticosteroids (cortisones, steroids)......Page 403
Tips for vulvar skin care......Page 404
A......Page 405
B......Page 406
C......Page 407
D......Page 408
F......Page 409
H......Page 410
I......Page 411
L......Page 412
M......Page 413
P......Page 414
R......Page 416
T......Page 417
V......Page 418
Z......Page 420
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Killer Cell Dynamics: Mathematical and Computational Approaches to Immunology (Interdisciplinary Applied Mathematics)

دانلود کتاب Quick Reference Dictionary of Eyecare Terminology

دانلود کتاب Drugs for Pregnant and Lactating Women, Second Edition: Expert Consult - Online and Print

دانلود کتاب Interpretation of canine and feline cytology

دانلود کتاب Ultrasound in Obstetrics And Gynecology: Textbook and Atlas, Volume 2 - Gynecology

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Head First iPhone Development: A Learner's Guide to Creating Objective-C Applications for the iPhone

دانلود کتاب IPhone and IPad Web Design For Dummies

دانلود کتاب IMAGE SEGMENTATION

دانلود کتاب JavaScript & jQuery: The Missing Manual

دانلود کتاب Актуальные проблемы теории информации

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب The Laplace Transformation (Lectures on applied mathematics volume 1)

دانلود کتاب Prealgebra , Fourth Edition (Available 2011 Titles Enhanced Web Assign)

دانلود کتاب Handbook of the History of Logic. Volume 05: Logic from Russell to Church

دانلود کتاب Linear and Nonlinear Integral Equations: Methods and Applications

دانلود کتاب Logic Synthesis and Verification Algorithms

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications, 3rd Edition (4 Volumes)

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: A Molecular Cloning Manual, Second Edition

دانلود کتاب Innovation and Nanotechnology: Converging Technologies and the End of Intellectual Property

دانلود کتاب Nanowires and Nanobelts: Materials, Properties and Devices. Volume 1: Metal and Semiconductor Nanowires

دانلود کتاب Handbook of Combustion, Volume 1 (Fundamentals and Safety)

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Heart of Islam, The: Enduring Values for Humanity

دانلود کتاب Can God Be Free?

دانلود کتاب The Baptism and Gifts of the Spirit

دانلود کتاب Unfinished Journey: The Church 40 Years after Vatican II

دانلود کتاب Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Mathematics for Teachers: An Interactive Approach for Grade K-8 , Fourth Edition

دانلود کتاب Bilingual Youth: Spanish in English-speaking societies

دانلود کتاب Hypnosis for Chronic Pain Management: Therapist Guide

دانلود کتاب Stalking, Threatening, and Attacking Public Figures: A Psychological and Behavioral Analysis

دانلود کتاب Kama Sutra 365

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Red Wings over the Yalu: China, the Soviet Union, and the Air War in Korea

دانلود کتاب Splendeur des Uniformes de Napoléon: Infanterie et Régiments étrangers

دانلود کتاب The Romanian Army of Warld War 2

دانلود کتاب US Army Infantry Divisions 1944-45

دانلود کتاب The Matter of the Page: Essays in Search of Ancient and Medieval Authors (Wisconsin Studies in Classics)

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

دانلود کتاب Elite Cultures: Anthropological Perspectives

دانلود کتاب Schaum's Outline of Microbiology, Second Edition

دانلود کتاب Tiny Yarn Animals: Amigurumi Friends to Make and Enjoy

دانلود کتاب Apoptosis: Physiology and Pathology

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب

دانلود کتاب Just-in-Time Logistics

دانلود کتاب Management Accounting

دانلود کتاب Analog Integrated Circuits-Power management Signal conditioning and ASSP

دانلود کتاب The Economist - 27 October 2001

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Learning SQL

دانلود کتاب Loom Knitting Primer: A Beginner's Guide to Knitting on a Loom, with over 30 Fun Projects

دانلود کتاب The Complete Idiot's Guide to Global Economics

دانلود کتاب Modern naval combat

دانلود کتاب I Want to be a Gymnast (DK Readers, Level 2)

کتاب های حقوق

دانلود کتاب McMafia: a journey through the global criminal underworld

دانلود کتاب Sentencing and criminal justice

دانلود کتاب Denial of justice in international law

دانلود کتاب Encyclopedia of War Crimes And Genocide (Facts on File Library of World History)

دانلود کتاب Lawrence and the Arab Revolts

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Disability Studies Today

دانلود کتاب Art And Social Change: Contemporary Art In Asia And The Pacific

دانلود کتاب Exporting American Architecture 1870-2000

دانلود کتاب The Cambridge Companion to Modern Chinese Culture

دانلود کتاب The Politics of Inequality in Russia