دانلود کتاب Sams teach yourself ADO.NET in 24 hours

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سامس در 24 ساعت خود ADO.NET را آموزش می دهد

عنوان انگلیسی :

Sams teach yourself ADO.NET in 24 hours

زبان : English

موضوع : Computers->Programming: Programming Languages

نویسندگان : Jason Lefebvre Paul Bertucci

ناشر : Sams Publishing

ISBN (شابک) : 0672323834, 9780672323836

تعداد صفحات : 408\408

سال نشر : 2002     ویرایش : 3

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
تولد اولین معجزه زندگی است که در هیبت و رمز و راز پوشیده شده است. با این حال ، مرگ ، فیل ضرب المثل در اتاق است - واقعی و گنگ ، اما نادیده گرفته شده است. مرگ سزاوار اعتبار بیشتری از آن است که دریافت می کند. همراه با تولد ، مرگ ظرفی را تشکیل می دهد که زندگی ما را شکل می دهد. اگر تصدیق کنیم ، مرگ چارچوبی برای بررسی زندگی و زندگی آگاهانه ، معنادار و با محبت تر ارائه می دهد.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

ADO.NET is the data access model built into the .NET Framework. It replaces the old (and largely successful) ADO used in almost all Visual Basic and ASP applications built over the last few years. ADO.NET enables an application to communicate with any OLE database source (including Oracle, Sybase, Microsoft Access, and even text files). This book will present ADO.NET in a simple, easy -to-learn manner filled with many code examples and exercises. A reader with no previous knowledge of ADO.NET should be able to read this book and have a functional knowledge of new object model allowing them to retrieve and work with data from multiple data sources.

فهرست :Table of contents :
Sams Teach Yourself ADO.NET in 24 Hours......Page 2
Copyright © 2002 by Sams Publishing......Page 3
Contents at a Glance......Page 4
Contents......Page 6
About the Authors......Page 16
Tell Us What You Think!......Page 18
Introduction......Page 20
Conventions Used in This Book......Page 21
HOUR 1 Introducing the Microsoft .NET Framework and ADO.NET......Page 22
The Microsoft .NET Framework Class Library......Page 23
What Is ADO.NET?......Page 24
ADO.NET Versus ADO......Page 26
The System.Data Namespace......Page 27
The System.Data.SqlClient and System.Data.OleDb Namespaces......Page 29
Workshop......Page 30
HOUR 2 Working with DataSets and DataTables......Page 32
DataSet Overview......Page 33
Creating DataSet Schema......Page 34
Adding and Removing Data......Page 36
Summary......Page 44
Workshop......Page 45
HOUR 3 Using T-SQL: A Crash Course......Page 46
Retrieving Data with SELECT......Page 47
Adding New Data with INSERT......Page 50
Modifying Data with UPDATE and DELETE......Page 51
Using the Built-in SQL Functions......Page 53
Workshop......Page 56
HOUR 4 Adding Relationships to DataSets......Page 58
Database Relationships and Constraints......Page 59
The DataRelation Object......Page 64
The DataSet Relations Collection......Page 65
Workshop......Page 72
HOUR 5 Connecting to a Data Source......Page 74
The Connection Object......Page 75
Connecting to Various Data Sources......Page 77
ODBC (Open Database Connectivity)......Page 80
Connection Pooling......Page 81
Workshop......Page 82
The Command Object......Page 84
Filling a DataSet with the DataAdapter......Page 87
Retrieving a Single Value from the Database......Page 91
Q&A......Page 93
Workshop......Page 94
HOUR 7 Modifying Database Data......Page 96
Using ExecuteNonQuery()......Page 97
Summary......Page 108
Workshop......Page 109
DataReader Versus DataAdapter......Page 110
Instantiating the DataReader......Page 112
Binding DataReader Results to a Web Control......Page 113
Stepping Through Data with the DataReader......Page 115
Limitations of the DataReader......Page 119
Workshop......Page 120
HOUR 9 Binding Data to List Controls......Page 122
Binding Data to Controls......Page 123
Simple Data Binding in Windows Forms......Page 125
Complex Data Binding in Windows Forms......Page 130
Q&A......Page 138
Workshop......Page 139
What Is XML?......Page 142
Creating a DataSet from an XML File......Page 143
Serializing DataSets to XML......Page 146
Using XmlReader......Page 148
Summary......Page 150
Workshop......Page 151
HOUR 11 Using the Built-In ASP.NET List Controls......Page 152
Some General Notes About List Controls......Page 153
Working with the Repeater......Page 154
Working with the DataGrid......Page 157
Working with the DataList......Page 165
Summary......Page 168
Workshop......Page 169
A Quick Overview of CSS......Page 170
Formatting the Repeater......Page 175
Formatting the DataList......Page 177
Formatting the DataGrid......Page 181
Q&A......Page 184
Workshop......Page 185
HOUR 13 Handling ADO.NET Errors......Page 186
Using Formal Error Handling (Ready, “Catch”!)......Page 187
Typical Errors to Handle......Page 192
Using RowError of the DataSet......Page 197
Q&A......Page 200
Workshop......Page 201
HOUR 14 Managing ADO.NET Concurrency......Page 202
Optimistic Versus Pessimistic Concurrency......Page 203
Coding for Optimistic Concurrency......Page 206
Comparing DataSet Values Against the Database for Optimistic Concurrency......Page 207
Using a Timestamp for Optimistic Concurrency......Page 211
XML and Optimistic Concurrency......Page 213
Summary......Page 214
Workshop......Page 215
HOUR 15 Working with Stored Procedures......Page 218
What Are Stored Procedures?......Page 219
Executing a Stored Procedure......Page 223
Using Parameters......Page 225
Workshop......Page 231
HOUR 16 ADO Upgrade Concerns......Page 234
General Upgrade Issues from ADO to ADO.NET......Page 235
Accessing an ADO Recordset from ADO.NET......Page 237
Workshop......Page 245
HOUR 17 Using Connection Pooling......Page 246
What Is Connection Pooling?......Page 247
OLE DB .NET Data Provider......Page 250
Q&A......Page 255
Workshop......Page 256
HOUR 18 Working with Transactions......Page 258
Transactions and ADO.NET......Page 259
Transactions with Stored Procedures......Page 269
Summary......Page 271
Workshop......Page 272
HOUR 19 Using Automatically Generated Commands......Page 274
Automatically Generated Commands......Page 275
Using the CommandBuilder......Page 276
Q&A......Page 282
Workshop......Page 283
HOUR 20 Working with Typed DataSets......Page 286
The Typed DataSet......Page 287
Generating a Typed DataSet......Page 288
Typed DataSets in Visual Studio .NET......Page 296
Summary......Page 302
Workshop......Page 303
HOUR 21 Optimizing Data Access Using Tiered Development......Page 306
What Is Tiered Development?......Page 307
Creating Your Own Assembly......Page 309
Summary......Page 320
Workshop......Page 321
Updating Product Data......Page 322
Adding Product Data......Page 330
Workshop......Page 335
Optimizing ADO.NET Code......Page 338
ASP.NET Tracing......Page 340
Improving Your Queries with the SQL Query Analyzer......Page 343
Data Caching......Page 347
Workshop......Page 349
HOUR 24 Transmitting DataSets Using Web Services......Page 350
Sending a DataSet Using Web Services......Page 351
Consuming a DataSet from a Web Service......Page 355
Q&A......Page 359
Workshop......Page 360
Hour 2......Page 362
Hour 6......Page 363
Hour 9......Page 364
Hour 12......Page 365
Hour 14......Page 366
Hour 17......Page 367
Hour 20......Page 368
Hour 23......Page 369
Hour 24......Page 370
INDEX......Page 372
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Radiation Oncology: Rationale, Technique, Results, 9th Edition

دانلود کتاب Etanercept - Therapeutische Anwendung in Klinik und Praxis

دانلود کتاب On the Line. Serena Williams and Daniel Paisner

دانلود کتاب Fundamentals of Nursing: Standards & Practice, 4th Edition

دانلود کتاب Angry White Pyjamas

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Oracle E-Business Suite 12 Financials Cookbook

دانلود کتاب HTML5: The Missing Manual (Missing Manuals)

دانلود کتاب Sams teach yourself ADO.NET in 24 hours

دانلود کتاب C# Programming: From Problem Analysis to Program Design, 3rd Edition

دانلود کتاب The Cambridge Handbook of Intelligence

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Computation Structures

دانلود کتاب A Path to Combinatorics for Undergraduates: Counting Strategies

دانلود کتاب Signal Analysis: Wavelets, Filter Banks, Time-Frequency Transforms and Applications

دانلود کتاب Introductory Algebra: A Real-World Approach (3rd Edition)

دانلود کتاب Handbook of the History of Logic. Volume 05: Logic from Russell to Church

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Solid Lubrication Fundamentals & Applications (Materials Engineering)

دانلود کتاب Composite Reinforcements for Optimum Performance

دانلود کتاب Handbook of Combustion, Volume 1 (Fundamentals and Safety)

دانلود کتاب Composite Materials in Aerospace Design

دانلود کتاب Beds: outstanding projects from one of America's best craftsmen : with plans and complete instructions for building 9 classic beds

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Islam

دانلود کتاب True Christianity

دانلود کتاب Glorious Appearing: The End of Days (Left Behind)

دانلود کتاب New Testament Introduction

دانلود کتاب He Chose the Nails: What God Did to Win Your Heart

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Kama Sutra 365

دانلود کتاب Psychoanalyse und Psychiatrie: Geschichte, Krankheitsmodelle und Therapiepraxis

دانلود کتاب Simulation and Gaming for Mathematical Education: Epistemology and Teaching Strategies

دانلود کتاب Psychiatrie: einschließlich Psychotherapie (Springer-Lehrbuch)

دانلود کتاب The concept of being in Hegel and Heidegger (Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie, und Padagogik ; Bd. 116)

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب World War I: People, Politics, and Power

دانلود کتاب Vintage Aircraft Nose Art Card Set

دانلود کتاب Roman Warfare

دانلود کتاب ЕГЭ-2009. История. Тренировочный персональный комплект экзаменационных материалов

دانلود کتاب Konoe Fumimaro: a political biography

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب F-16I Sufa in IAF Service

دانلود کتاب Evolution

دانلود کتاب Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers

دانلود کتاب Biointerface Characterization by Advanced IR Spectroscopy

دانلود کتاب God's Healing Leaves

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Merlin PR Spitfires

دانلود کتاب Contemporary Marketing

دانلود کتاب Introduction to Business , Fourth Edition

دانلود کتاب The Economist - 20 January 2001

دانلود کتاب Inventory Control and Management, 2nd Edition

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Teach Yourself Visually Knitting Design: Working from a Master Pattern to Fashion Your Own Knits

دانلود کتاب Animals and Me

دانلود کتاب Modern naval combat

دانلود کتاب The Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained

دانلود کتاب Smiley's Workshop for AVR

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Human Rights And Capitalism: A Multidisciplinary Perspective on Globalisation (Corporations, Globalisation and the Law Series)

دانلود کتاب Unsolved Crimes (Criminal Investigations)

دانلود کتاب Local remedies in international law

دانلود کتاب Smith and Keenan's Company Law, 14th Edition

دانلود کتاب White Collar Crime: An Opportunity Perspective

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Civic Talk: Peers, Politics, and the Future of Democracy (Social Logic of Politics)

دانلود کتاب Political Communication Bundle: An Introduction to Political Communication (Communication and Society)

دانلود کتاب Modern American Literature A-G

دانلود کتاب Human Societies: An Introduction to Macrosociology, Eleventh Edition

دانلود کتاب A Concise Introduction to Logic (Ninth Edition)