دانلود کتاب Programming Reactive Extensions and Linq

عنوان فارسی :

دانلود کتاب برنامه های افزودنی فعال و Linq

عنوان انگلیسی :

Programming Reactive Extensions and Linq

زبان : English

موضوع : Computers->Programming

نویسندگان : Jesse Liberty Paul Betts

ناشر : Apress

ISBN (شابک) : 1430237473, 9781430237471

تعداد صفحات : 182\182

سال نشر : 2011     ویرایش : 1

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
نرم افزار Reactive Extensions و LINQ به تکنولوژی مهم بعدی برای توسعه دهندگان .NET کمک می کند: Extensions Reactive. این آموزش عمیق فراتر از آنچه در هر جای دیگری در دسترس است آموزش می دهد که چگونه برنامه های WPF، Silverlight و Windows Phone را با استفاده از Extensions Reactive (Rx) برای رسیدگی به رویدادها و فراخوانی روش های ناهمزمان یاد بگیرند. برنامه ریزی واکنشی اجازه می دهد تا جنبه های کد خود را که در حال حاضر ضروری به چیزی بسیار بیشتر از رویداد و انعطاف پذیر است، تبدیل کنید. به همین دلیل، گاهی اوقات LINQ برای رویدادها نامیده می شود. برنامه ریزی واکنشی مبتنی بر مفهوم مجموعه قابل مشاهده است، به عنوان مخالف مجموعه ی قابل شمارش ساده که همه ما آن را آشنا می دانیم. به عنوان مثال، برای استخراج داده ها از یک مجموعه و اضافه کردن آن به یک جعبه لیست، شما به طور سنتی در جعبه لیست تکرار می کنید، هر عنصر به طور یکنواخت استخراج می شود. این رویکرد به خوبی کار می کند، اما به اطلاعاتی که در حال کار با آن هستید، نیاز به دانش قابل توجهی دارد که می تواند محدود باشد. در برنامه نویسی RX، شما به جای اینکه در مورد هر شیء به نوبه خود مطلع میشوید و سپس هر واکنشی را به هر نحوی که مایل هستید واکنش نشان دهید، که انعطافپذیری بسیار بیشتری را نشان میدهد. این کتاب به شما نشان می دهد چگونه برنامه نویسی واکنشی را می توان به طیف وسیعی از شرایط - از برنامه های WPF به برنامه های ویندوز تلفن - برای بهبود کارایی برنامه نویسی و افزایش کارایی. آنچه شما یاد خواهید چگونگی ایجاد، اشکال زدایی و مدیریت پسوندهای واکنشی را در بسیاری از موارد الگوی ناظر و نحوه استفاده از آن برای پروژه های شما چگونه برای جلوگیری از کدک های اسپاگتی با استفاده از Rx برای مدیریت روش های ناهمزمان خود نحوه استفاده از SelectMany برای کشف قلب از Extensions Reactive چگونگی برخورد با چارچوب رابط کاربر واکنشی برای ساختن برنامه های کاربردی کوچک و بزرگ چه کسی این کتاب را برای این کتاب برای توسعه دهندگان موجود در دات نت مفید خواهد بود که مبتنی بر WPF، Silverlight و C # هستند، که می خواهند مهارت های خود را با استفاده از رویکرد برنامه نویسی قدرتمند واکنش نشان می دهند. فهرست مطالب به LINQ و RX هسته خوش آمدید LINQ هسته Rx عملی Rx در داخل RX و LINQ LINQ به SQL Rx و جاوا اسکریپت UI فعال: Rx و MVVM تست Rx

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

Pro Reactive Extensions and LINQ is a deep dive into the next important technology for .NET developers: Reactive Extensions. This in-depth tutorial goes beyond what is available anywhere else to teach how to write WPF, Silverlight, and Windows Phone applications using the Reactive Extensions (Rx) to handle events and asynchronous method calls. Reactive programming allows you to turn those aspects of your code that are currently imperative into something much more event-driven and flexible. For this reason, it’s sometimes referred to as LINQ for Events. Reactive programming hinges on the concept of the observable collection, as opposed to the simple enumerable collection with which we’re all familiar. For example, to extract data from a collection and add it to a list box, you would traditionally iterate through the list box, extracting each object in turn. This approach works fine, but it requires significant knowledge about the data you’re working with, which can be limiting. In Rx programming, you're instead informed about each object in turn and then free to react to each notification however you like, which affords much greater flexibility. This book shows you how reactive programming can be applied to a range of situations—from WPF applications to Windows Phone apps—to improve coding efficiency and boost performance. What you’ll learn How to create, debug and manage reactive extensions in many situations The observer pattern and how it can be applied to your projects How to avoid spaghetti code by using Rx to manage your asynchronous methods How to use SelectMany to explore the heart of the Reactive Extensions How to come to grips with the reactive user interface framework for building both small and large applications Who this book is for This book will be most beneficial to existing .NET developers with a grounding in WPF, Silverlight and C#, who want to take their skills further using the powerful reactive programming approach. Table of Contents  Welcome to LINQ and RX Core LINQ Core Rx Practical Rx Inside Rx and LINQ LINQ to SQL Rx and Javascript Reactive UI: Rx and MVVM Testing Rx

فهرست :Table of contents :
Cover......Page 169
Contents at a Glance......Page 3
Contents......Page 172
About the Authors......Page 178
About the Technical Reviewer......Page 179
Acknowledgments......Page 180
Foreword......Page 181
Introduction......Page 4
What LINQ Is......Page 5
What Rx Is......Page 6
Distinguishing Rx and LINQ......Page 7
Choosing your IDE......Page 8
Collection Initialization......Page 10
Properties......Page 11
Object Initialization......Page 12
Delegates......Page 13
Lambda Expressions......Page 14
Hello LINQ......Page 16
Collections......Page 17
Observable Collections......Page 18
Example: Working with Enumerable and Observable Collections......Page 19
Summary......Page 22
LINQ Syntax......Page 23
Query Operators......Page 24
Deferred Execution......Page 26
Any......Page 29
Contains......Page 30
Take......Page 31
Zip......Page 32
SelectMany......Page 33
Example: Parsing a Tab Separated File......Page 38
Summary......Page 43
IObservable and IObserver......Page 44
Example: Creating Observables......Page 45
Creating an Observable with Return......Page 46
Creating an Observable from a Range......Page 47
Creating Observables from Events......Page 48
Example: Searching Wikipedia......Page 49
Take......Page 53
Distinct......Page 54
Using......Page 55
Zip......Page 56
Example: Drag and Drop......Page 57
Summary......Page 59
Implementing Asynchronous Calls......Page 60
Using Observable.Return......Page 61
Using FromAsyncPattern......Page 62
Example: Programming Asynchronous Interactions With Rx......Page 64
Add the Bing Service Reference......Page 66
Create the UI......Page 67
Stub the Rx.NET Function Prototypes......Page 69
Implement the Rx.NET Prototypes......Page 70
Implement Rx-based CreateIUmagefromURL......Page 73
Comparing the Traditional Begin/End approach to Rx.Net......Page 77
Summary......Page 79
Window and Buffer......Page 80
Understanding Window: The Core Method......Page 82
Using Join Patterns......Page 84
Using Multicast, Publish and IConnectableObservable......Page 86
Understanding How IObservable Handles OnCompleted and OnError......Page 88
Implementing Your Own Operators......Page 90
Using Schedulers......Page 92
Summary......Page 93
Introducing LINQ to SQL......Page 94
Test LINQ to SQL Queries with LINQPad......Page 95
Writing LINQ to SQL Code with Visual Studio......Page 96
Manipulating Queries with the Take and Skip Operators......Page 99
Sort and Group Results with the orderby and orderby_descending Operators......Page 100
Aggregating and Grouping Results with IEnumerable and Its Extensions......Page 101
Using LINQ to SQL Joins, Cross Joins, and Outer Joins......Page 102
Using LINQ to SQL to Work with Relationships......Page 104
Create the Entity Classes......Page 106
Define the DataContext......Page 108
Write the CreateBooks Event Handler......Page 109
Write the LINQ Queries......Page 111
Summary......Page 112
RxJS Lives in a JavaScript Root Object......Page 113
Using a Browser Console to Explore RxJS......Page 114
Configuring an HTML Page for RxJS......Page 115
Integrating RxJS with jQuery DOM Events......Page 116
Example: Using jQuery DOM Events to Detect a Konami Code......Page 117
Example: Using RxJS with HTML 5 Geolocation and DOM Events......Page 120
Using jQuery AJAX with RxJS......Page 123
Summary......Page 126
The Model-View-ViewModel Pattern......Page 127
Unpacking the ReactiveUI Library......Page 128
Implementing ViewModels with ReactiveObject......Page 129
ReactiveCommand......Page 130
Handling Async Methods via ReactiveAsyncCommand......Page 132
Modeling a Simple Scenario, from Start to Finish......Page 133
Memorizing and Caching in ReactiveUI......Page 135
Using MemorizingMRUCache......Page 136
Calling Web Services in XAML Using ReactiveUI......Page 137
An Important Note on Silverlight......Page 138
Example: Searching Asynchronously for Images with ReactiveUI......Page 139
Design the App for MVVM......Page 140
Pipe IObservable to a Property......Page 141
Summary......Page 145
Mocking Async Methods......Page 146
Simulating the Elapse of Time......Page 147
Using Virtual Schedulers......Page 148
Testing Throttling......Page 149
Testing for a Spinning Spinner......Page 150
Changing Search Terms......Page 151
A......Page 153
C......Page 154
D......Page 155
F......Page 156
I......Page 157
K......Page 158
L......Page 159
M......Page 160
O......Page 161
P......Page 162
R......Page 163
S......Page 165
T......Page 166
W......Page 167
Z......Page 168
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Obstetric and Gynecologic Dermatology, Third Edition

دانلود کتاب 100 Cases in Clinical Medicine

دانلود کتاب Interpretation of canine and feline cytology

دانلود کتاب Fundamentals of Body CT (3rd Edition)

دانلود کتاب Casarett and Doull's toxicology: the basic science of poisons Sixth Edition

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Drupal For Dummies

دانلود کتاب ASP.NET 3.5 For Dummies

دانلود کتاب Embedded C Programming and the Atmel AVR, 2nd Edition

دانلود کتاب IPhone SDK 3 Programming: Advanced Mobile Development for Apple IPhone and IPod Touch

دانلود کتاب Smalltalk, Objects and Design

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Handbook of the History of Logic. Volume 05: Logic from Russell to Church

دانلود کتاب Advances in Boundary Element Techniques

دانلود کتاب Algebra: Form and Function

دانلود کتاب Beyond ANOVA: Basics of Applied Statistics (Wiley Series in Probability and Statistics)

دانلود کتاب Contemporary Business Mathematics for Colleges, 15th edition

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Microcontrollers in Practice

دانلود کتاب Industrial Sprays and Atomization: Design, Analysis and Applications

دانلود کتاب Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications, 3rd Edition (4 Volumes)

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

دانلود کتاب Composite Reinforcements for Optimum Performance

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب The Jacobite Rebellions 1689-1745 (Men-at-Arms)

دانلود کتاب Buddhism

دانلود کتاب Exodus Through the Centuries (Blackwell Bible Commentaries)

دانلود کتاب Can God Be Free?

دانلود کتاب Unfinished Journey: The Church 40 Years after Vatican II

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب The Great Escape: The 10 Secrets to Loving Your Life and Living Your Dreams

دانلود کتاب Kama Sutra 365

دانلود کتاب Auditory Neuroscience: Making Sense of Sound

دانلود کتاب Reading and Dyslexia in Different Orthographies

دانلود کتاب Thinking, Fast and Slow

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Paras Versus the Reich: Canada's Paratroopers at War, 1942-45

دانلود کتاب Algeria Since 1989: Between Terror and Democracy (Global History of the Present)

دانلود کتاب The Confederate Army 1861-65 (6) Missouri, Kentucky, Maryland

دانلود کتاب Vintage Aircraft Nose Art Card Set

دانلود کتاب Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism (Twentieth Century Japan: The Emergence of a World Power)

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Ami yarn plants. Crocheted Accessories

دانلود کتاب Monsters and Animals

دانلود کتاب Botanical Medicine: From Bench to Bedside

دانلود کتاب Flora of Kamtchatka and adjacent islands

دانلود کتاب Salmonella in Domestic Animals

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Merlin PR Spitfires

دانلود کتاب Advanced Accounting, 11th Edition

دانلود کتاب Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences

دانلود کتاب Management Accounting

دانلود کتاب The Economist - 18 August 2001

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Really learn. 100 phrasal verbs for business

دانلود کتاب The Cognitive Brain

دانلود کتاب Method of Discrete Vortices

دانلود کتاب Precedents in Architecture

دانلود کتاب Innovation in Architecture: A Path to the Future

کتاب های حقوق

دانلود کتاب L'Escrime du sabre a cheval

دانلود کتاب The Four-Masted Barque Lawhill

دانلود کتاب Smith and Keenan's Company Law, 14th Edition

دانلود کتاب Unsolved Crimes (Criminal Investigations)

دانلود کتاب Law and globalization from below

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism

دانلود کتاب TITANIC A Screenplay By James Cameron

دانلود کتاب Encyclopedia of Contemporary American Culture

دانلود کتاب CULTURAL POPULISM CL

دانلود کتاب In His Own Write