دانلود کتاب Monsters and Animals

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هیولاها و حیوانات

عنوان انگلیسی :

Monsters and Animals

زبان : English

موضوع : Biology->Zoology

نویسندگان : Kevin Siembieda

ناشر : Palladium Books

ISBN (شابک) : 0916211126

تعداد صفحات : 242\242

سال نشر : 1985     ویرایش :

حجم : 60 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
تولد اولین معجزه زندگی است که در هیبت و رمز و راز پوشیده شده است. با این حال ، مرگ ، فیل ضرب المثل در اتاق است - واقعی و گنگ ، اما نادیده گرفته شده است. مرگ سزاوار اعتبار بیشتری از آن است که دریافت می کند. همراه با تولد ، مرگ ظرفی را تشکیل می دهد که زندگی ما را شکل می دهد. اگر تصدیق کنیم ، مرگ چارچوبی برای بررسی زندگی و زندگی آگاهانه ، معنادار و با محبت تر ارائه می دهد.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

Monsters and Animals ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ, ХОББИ и РАЗВЛЕЧЕНИЯ Monsters and AnimalsByKevin SiembiedaPublisher:Palladium Books1998 240 PagesISBN: 0916211126PDF60 MBThe Second Edition of Monsters & Animals offers more pages, more monsters and animals, numerous optional player character races for the Palladium World, as well as more de­tailed information, complete stats, and adjustments to make the critters and characters compatible with the entire Palladium Megaverse®.For players already familiar with the Palladium® Fantasy RPG, you'll find the maps accompanying each creature an ex­tremely useful guide in determining, at a glance, where a par­ticular beast can be found. Unfortunately, specific "encounter tables" are not provided because a proper and complete set of ta­bles for each kingdom, territory, and terrain for the entire world would fill half of this book! Specific adventure, sourcebooks andworld books will provide more information about the various life forms that inhabit a particular region, along with more world details and history. oronsharingmatrix 85

فهرست :Table of contents :
monstersanimalsC.jpg......Page 1
monstersanimalsp01.jpg......Page 2
monstersanimalsp02.jpg......Page 3
monstersanimalsp03.jpg......Page 4
monstersanimalsp04.jpg......Page 5
monstersanimalsp05.jpg......Page 6
monstersanimalsp06.jpg......Page 7
monstersanimalsp07.jpg......Page 8
monstersanimalsp08.jpg......Page 9
monstersanimalsp09.jpg......Page 10
monstersanimalsp10.jpg......Page 11
monstersanimalsp11.jpg......Page 12
monstersanimalsp12.jpg......Page 13
monstersanimalsp13.jpg......Page 14
monstersanimalsp14.jpg......Page 15
monstersanimalsp15.jpg......Page 16
monstersanimalsp16.jpg......Page 17
monstersanimalsp17.jpg......Page 18
monstersanimalsp18.jpg......Page 19
monstersanimalsp19.jpg......Page 20
monstersanimalsp20.jpg......Page 21
monstersanimalsp21.jpg......Page 22
monstersanimalsp22.jpg......Page 23
monstersanimalsp23.jpg......Page 24
monstersanimalsp24.jpg......Page 25
monstersanimalsp25.jpg......Page 26
monstersanimalsp26.jpg......Page 27
monstersanimalsp27.jpg......Page 28
monstersanimalsp28.jpg......Page 29
monstersanimalsp29.jpg......Page 30
monstersanimalsp30.jpg......Page 31
monstersanimalsp31.jpg......Page 32
monstersanimalsp32.jpg......Page 33
monstersanimalsp33.jpg......Page 34
monstersanimalsp34.jpg......Page 35
monstersanimalsp35.jpg......Page 36
monstersanimalsp36.jpg......Page 37
monstersanimalsp37.jpg......Page 38
monstersanimalsp38.jpg......Page 39
monstersanimalsp39.jpg......Page 40
monstersanimalsp40.jpg......Page 41
monstersanimalsp41.jpg......Page 42
monstersanimalsp42.jpg......Page 43
monstersanimalsp43.jpg......Page 44
monstersanimalsp44.jpg......Page 45
monstersanimalsp45.jpg......Page 46
monstersanimalsp46.jpg......Page 47
monstersanimalsp47.jpg......Page 48
monstersanimalsp48.jpg......Page 49
monstersanimalsp49.jpg......Page 50
monstersanimalsp50.jpg......Page 51
monstersanimalsp51.jpg......Page 52
monstersanimalsp52.jpg......Page 53
monstersanimalsp53.jpg......Page 54
monstersanimalsp54.jpg......Page 55
monstersanimalsp55.jpg......Page 56
monstersanimalsp56.jpg......Page 57
monstersanimalsp57.jpg......Page 58
monstersanimalsp58.jpg......Page 59
monstersanimalsp59.jpg......Page 60
monstersanimalsp60.jpg......Page 61
monstersanimalsp61.jpg......Page 62
monstersanimalsp62.jpg......Page 63
monstersanimalsp63.jpg......Page 64
monstersanimalsp64.jpg......Page 65
monstersanimalsp65.jpg......Page 66
monstersanimalsp66.jpg......Page 67
monstersanimalsp67.jpg......Page 68
monstersanimalsp68.jpg......Page 69
monstersanimalsp69.jpg......Page 70
monstersanimalsp70.jpg......Page 71
monstersanimalsp71.jpg......Page 72
monstersanimalsp72.jpg......Page 73
monstersanimalsp73.jpg......Page 74
monstersanimalsp74.jpg......Page 75
monstersanimalsp75.jpg......Page 76
monstersanimalsp76.jpg......Page 77
monstersanimalsp77.jpg......Page 78
monstersanimalsp78.jpg......Page 79
monstersanimalsp79.jpg......Page 80
monstersanimalsp80.jpg......Page 81
monstersanimalsp81.jpg......Page 82
monstersanimalsp82.jpg......Page 83
monstersanimalsp83.jpg......Page 84
monstersanimalsp84.jpg......Page 85
monstersanimalsp85.jpg......Page 86
monstersanimalsp86.jpg......Page 87
monstersanimalsp87.jpg......Page 88
monstersanimalsp88.jpg......Page 89
monstersanimalsp89.jpg......Page 90
monstersanimalsp90.jpg......Page 91
monstersanimalsp91.jpg......Page 92
monstersanimalsp92.jpg......Page 93
monstersanimalsp93.jpg......Page 94
monstersanimalsp94.jpg......Page 95
monstersanimalsp95.jpg......Page 96
monstersanimalsp96.jpg......Page 97
monstersanimalsp97.jpg......Page 98
monstersanimalsp98.jpg......Page 99
monstersanimalsp99.jpg......Page 100
monstersanimalsp100.jpg......Page 101
monstersanimalsp101.jpg......Page 102
monstersanimalsp102.jpg......Page 103
monstersanimalsp103.jpg......Page 104
monstersanimalsp104.jpg......Page 105
monstersanimalsp105.jpg......Page 106
monstersanimalsp106.jpg......Page 107
monstersanimalsp107.jpg......Page 108
monstersanimalsp108.jpg......Page 109
monstersanimalsp109.jpg......Page 110
monstersanimalsp110.jpg......Page 111
monstersanimalsp111.jpg......Page 112
monstersanimalsp112.jpg......Page 113
monstersanimalsp113.jpg......Page 114
monstersanimalsp114.jpg......Page 115
monstersanimalsp115.jpg......Page 116
monstersanimalsp116.jpg......Page 117
monstersanimalsp117.jpg......Page 118
monstersanimalsp118.jpg......Page 119
monstersanimalsp119.jpg......Page 120
monstersanimalsp120.jpg......Page 121
monstersanimalsp121.jpg......Page 122
monstersanimalsp122.jpg......Page 123
monstersanimalsp123.jpg......Page 124
monstersanimalsp124.jpg......Page 125
monstersanimalsp125.jpg......Page 126
monstersanimalsp126.jpg......Page 127
monstersanimalsp127.jpg......Page 128
monstersanimalsp128.jpg......Page 129
monstersanimalsp129.jpg......Page 130
monstersanimalsp130.jpg......Page 131
monstersanimalsp131.jpg......Page 132
monstersanimalsp132.jpg......Page 133
monstersanimalsp133.jpg......Page 134
monstersanimalsp134.jpg......Page 135
monstersanimalsp135.jpg......Page 136
monstersanimalsp136.jpg......Page 137
monstersanimalsp137.jpg......Page 138
monstersanimalsp138.jpg......Page 139
monstersanimalsp139.jpg......Page 140
monstersanimalsp140.jpg......Page 141
monstersanimalsp141.jpg......Page 142
monstersanimalsp142.jpg......Page 143
monstersanimalsp143.jpg......Page 144
monstersanimalsp144.jpg......Page 145
monstersanimalsp145.jpg......Page 146
monstersanimalsp146.jpg......Page 147
monstersanimalsp147.jpg......Page 148
monstersanimalsp148.jpg......Page 149
monstersanimalsp149.jpg......Page 150
monstersanimalsp150.jpg......Page 151
monstersanimalsp151.jpg......Page 152
monstersanimalsp152.jpg......Page 153
monstersanimalsp153.jpg......Page 154
monstersanimalsp154.jpg......Page 155
monstersanimalsp155.jpg......Page 156
monstersanimalsp156.jpg......Page 157
monstersanimalsp157.jpg......Page 158
monstersanimalsp158.jpg......Page 159
monstersanimalsp159.jpg......Page 160
monstersanimalsp160.jpg......Page 161
monstersanimalsp161.jpg......Page 162
monstersanimalsp162.jpg......Page 163
monstersanimalsp163.jpg......Page 164
monstersanimalsp164.jpg......Page 165
monstersanimalsp165.jpg......Page 166
monstersanimalsp166.jpg......Page 167
monstersanimalsp167.jpg......Page 168
monstersanimalsp168.jpg......Page 169
monstersanimalsp169.jpg......Page 170
monstersanimalsp170.jpg......Page 171
monstersanimalsp171.jpg......Page 172
monstersanimalsp172.jpg......Page 173
monstersanimalsp173.jpg......Page 174
monstersanimalsp174.jpg......Page 175
monstersanimalsp175.jpg......Page 176
monstersanimalsp176.jpg......Page 177
monstersanimalsp177.jpg......Page 178
monstersanimalsp178.jpg......Page 179
monstersanimalsp179.jpg......Page 180
monstersanimalsp180.jpg......Page 181
monstersanimalsp181.jpg......Page 182
monstersanimalsp182.jpg......Page 183
monstersanimalsp183.jpg......Page 184
monstersanimalsp184.jpg......Page 185
monstersanimalsp185.jpg......Page 186
monstersanimalsp186.jpg......Page 187
monstersanimalsp187.jpg......Page 188
monstersanimalsp188.jpg......Page 189
monstersanimalsp189.jpg......Page 190
monstersanimalsp190.jpg......Page 191
monstersanimalsp191.jpg......Page 192
monstersanimalsp192.jpg......Page 193
monstersanimalsp193.jpg......Page 194
monstersanimalsp194.jpg......Page 195
monstersanimalsp195.jpg......Page 196
monstersanimalsp196.jpg......Page 197
monstersanimalsp197.jpg......Page 198
monstersanimalsp198.jpg......Page 199
monstersanimalsp199.jpg......Page 200
monstersanimalsp200.jpg......Page 201
monstersanimalsp201.jpg......Page 202
monstersanimalsp202.jpg......Page 203
monstersanimalsp203.jpg......Page 204
monstersanimalsp204.jpg......Page 205
monstersanimalsp205.jpg......Page 206
monstersanimalsp206.jpg......Page 207
monstersanimalsp207.jpg......Page 208
monstersanimalsp208.jpg......Page 209
monstersanimalsp209.jpg......Page 210
monstersanimalsp210.jpg......Page 211
monstersanimalsp211.jpg......Page 212
monstersanimalsp212.jpg......Page 213
monstersanimalsp213.jpg......Page 214
monstersanimalsp214.jpg......Page 215
monstersanimalsp215.jpg......Page 216
monstersanimalsp216.jpg......Page 217
monstersanimalsp217.jpg......Page 218
monstersanimalsp218.jpg......Page 219
monstersanimalsp219.jpg......Page 220
monstersanimalsp220.jpg......Page 221
monstersanimalsp221.jpg......Page 222
monstersanimalsp222.jpg......Page 223
monstersanimalsp223.jpg......Page 224
monstersanimalsp224.jpg......Page 225
monstersanimalsp225.jpg......Page 226
monstersanimalsp226.jpg......Page 227
monstersanimalsp227.jpg......Page 228
monstersanimalsp228.jpg......Page 229
monstersanimalsp229.jpg......Page 230
monstersanimalsp230.jpg......Page 231
monstersanimalsp231.jpg......Page 232
monstersanimalsp232.jpg......Page 233
monstersanimalsp233.jpg......Page 234
monstersanimalsp234.jpg......Page 235
monstersanimalsp235.jpg......Page 236
monstersanimalsp236.jpg......Page 237
monstersanimalsp237.jpg......Page 238
monstersanimalsp238.jpg......Page 239
monstersanimalsp239.jpg......Page 240
monstersanimalsp240.jpg......Page 241
monstersanimalsC2.jpg......Page 242
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب On the Line. Serena Williams and Daniel Paisner

دانلود کتاب Kognitive Verhaltenstherapie bei Hypochondrie und Krankheitsangst

دانلود کتاب Anatomy of Hatha Yoga: A Manual for Students, Teachers, and Practitioners

دانلود کتاب Casarett and Doull's toxicology: the basic science of poisons Sixth Edition

دانلود کتاب Obstetric and Gynecologic Dermatology, Third Edition

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Java Threads

دانلود کتاب Smalltalk, Objects and Design

دانلود کتاب HTML, XHTML and CSS All-In-One For Dummies, 2nd Edition

دانلود کتاب Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML & CSS, 2nd Edition

دانلود کتاب ASP.NET 3.5 For Dummies

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Mathematics for the Trades: A Guided Approach

دانلود کتاب Wavelets and Filter Banks

دانلود کتاب Diffusions, Markov Processes, and Martingales: Volume 1, Foundations

دانلود کتاب Confound & Destroy: 100 Group and the Bomber Support Campaign

دانلود کتاب Beyond ANOVA: Basics of Applied Statistics (Wiley Series in Probability and Statistics)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Nanolubricants (Tribology in Practice Series)

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: Methods and Applications

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: A Molecular Cloning Manual, Second Edition

دانلود کتاب Beds: outstanding projects from one of America's best craftsmen : with plans and complete instructions for building 9 classic beds

دانلود کتاب Protein Phosphatase Protocols

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Revelation [With CDROM] (Smyth & Helwys Bible Commentary)

دانلود کتاب I, II, III John: A Handbook on the Greek Text (Baylor Handbook on the Greek New Testament)

دانلود کتاب Living Together and Christian Ethics (New Studies in Christian Ethics)

دانلود کتاب Can God Be Free?

دانلود کتاب The Baptism and Gifts of the Spirit

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Introducing Psychology of Success: A Practical Guide

دانلود کتاب Identity, Motivation and Autonomy in Language Learning (Second Language Acquisition)

دانلود کتاب Charles Darwin - ein Leben. Autobiographie, Briefe, Dokumente.

دانلود کتاب Hypnosis for Chronic Pain Management: Therapist Guide

دانلود کتاب Introducing Sport Psychology: A Practical Guide

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Red Wings over the Yalu: China, the Soviet Union, and the Air War in Korea

دانلود کتاب The Romanian Army of Warld War 2

دانلود کتاب VIII Fighter Command at War

دانلود کتاب Konoe Fumimaro: a political biography

دانلود کتاب Pfalz D.IIIA (Windsock Datafile 21)

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Botanical Medicine: From Bench to Bedside

دانلود کتاب The Molecules of Life: DNA, RNA, and proteins (Genetics and Evolution)

دانلود کتاب Microbial Ecology

دانلود کتاب Tiny Yarn Animals: Amigurumi Friends to Make and Enjoy

دانلود کتاب Non-marine algae of Africa. A bibliography (1799-2010).

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Accounting: Tools for Business Decision Makers

دانلود کتاب Accounting for Decision Making and Control, 7th Edition

دانلود کتاب Business Result Elementary (incl. Class Audio CD)

دانلود کتاب The Economist - 15 September 2001

دانلود کتاب Merlin PR Spitfires

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Teach Yourself VISUALLY Quilting

دانلود کتاب Sams Teach Yourself Adobe Photoshop CS3 in 24 Hours

دانلود کتاب Really learn. 100 phrasal verbs for business

دانلود کتاب Sewing for Beginners: learn to Sew with Free Sewing Patterns Шитье для начинающих

دانلود کتاب How To Be A Lady Killer - Forbidden Secrets For Guys

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Lawrence and the Arab Revolts

دانلود کتاب The Right Not to be Criminalized (Applied Legal Philosophy)

دانلود کتاب Analysis of evidence

دانلود کتاب Crime And Punishment In England: An Introductory History

دانلود کتاب Intellectual Property on Campus: Students' Rights and Responsibilities

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Encyclopedia of Contemporary American Culture

دانلود کتاب Art And Social Change: Contemporary Art In Asia And The Pacific

دانلود کتاب Process and Reality: An Essay in Cosmology

دانلود کتاب Disability Studies Today

دانلود کتاب Angeli. Esseri di luce