دانلود کتاب diFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations (Point (Lippincott Williams & Wilkins))

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اطلس بافت شناسی با همبستگیهای عملکردی (نقطه (Lippincott Williams & Wilkins))

عنوان انگلیسی :

diFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations (Point (Lippincott Williams & Wilkins))

زبان : English

موضوع : Medicine->Histology

نویسندگان : Victor P. Eroschenko

ناشر : Lippincott Williams & Wilkins

ISBN (شابک) : 0781770572, 9780781770576

تعداد صفحات : 552\552

سال نشر : 2007     ویرایش : Eleventh, North American Edition

حجم : 42 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
Atlas of Histology با همبستگیهای عملکردی، نسخه یازدهم، مفاهیم پایه ی بافت شناسی را از طریق تصاویر رنگی و شفاهی توضیح می دهد. این تصاویر توسط بیش از 450 میکروسکوپ الکترونی مجزا از تصاویر هیستولوژیکی به صورت تمام رنگی دیجیتالی تکمیل شده است. قسمت اول، بافت ها و ارتباط آنها با سیستم های آنها را توضیح می دهد؛ قسمت دوم، ارگان ها را به روش مشابهی ارجاع می دهند. هدف قرار دادن دانشجویان کارشناسی، بهداشت همگان و دانشجویان پزشکی سال اول و دوم، نسخه یازدهم شامل تصاویر جدید و پیشرفته از طریق redrawing و دیجیتال سازی برای ارائه جزئیات بیشتر است. این نسخه همچنین دارای تصاویر به روز شده و اطلاعات مربوط به عملکرد سلول ها، بافت ها و اندام های بدن بر اساس پیشرفت های تحقیق و توصیه های متخصص است. اطلس "دانش آموز دوستانه" و "توافق های کارکردی" & quot؛ بخش ها به دانشجویان کمک می کنند تا ساختار و عملکرد را با هم بررسی کنند. دانش آموزان همچنین از & quot؛ واقع گرایانه & quot؛ چشم انداز بیش از 70 تصویر در کنار تصاویر رنگی به نظر می رسد. وب سایت همراه ارائه نسخه های دانش آموز و مربی اطلس تعاملی DiFiore با تمام تصاویر از کتاب است.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

diFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations, Eleventh Edition, explains basic histology concepts through full-color, schematic illustrations. These illustrations are supplemented by more than 450 digitized full-color online photomicrographs of histological images. Part One explains tissues and their relationship to their systems; Part Two addresses organs in a similar way. Targeting undergraduate, allied health and first and second year medical students, the Eleventh Edition includes new and enhanced images through redrawing and digitization to provide increased detail. This edition also features updated illustrations and information on the functions of cells, tissues, and organs of the body based on advances in research and expert recommendations. The atlas' student-friendly "Functional Correlations" sections help students study structure and function together. Students also benefit from a "realistic" perspective as more than 70 micrographs appear adjacent to color illustrations.A companion Website offers student and instructor versions of diFiore's Interactive Atlas with all of the images from the book.

فهرست :Table of contents :
Cover......Page 1
Half Title Page......Page 3
Copyright......Page 4
Title Page......Page 5
Dedication......Page 7
PREFACE TO THE 11TH EDITION......Page 9
ACKNOWLEDGMENTS......Page 11
CONTENTS......Page 13
Interpretation of Histologic Sections......Page 21
FIGURE I.2: Planes of Section of a Tube......Page 22
FIGURE I.3: Tubules of the Testis in Different Planes of Section......Page 24
PART I: TISSUES......Page 27
The Cell Membrane......Page 29
Cellular Organelles......Page 30
Lysosomes......Page 31
Centrosome and Centrioles......Page 32
The Nucleus and the Nuclear Envelope......Page 33
FIGURE 1.2: Junctional Complex Between Epithelial Cells......Page 34
FIGURE 1.4: Basal Region of an Ion-Transporting Cell......Page 36
FIGURE 1.6: Nuclear Envelope and Nuclear Pores......Page 38
FIGURE 1.7: Mitochondria......Page 40
FIGURE 1.9: Smooth Endoplasmic Reticulum......Page 42
FIGURE 1.10: Golgi Apparatus......Page 44
Cellular Organelles......Page 46
Surfaces of Cells......Page 47
Types of Epithelia......Page 49
FIGURE 2.2: Simple Squamous Epithelium: Peritoneal Mesothelium Surrounding Small Intestine (Transverse Section)......Page 50
FIGURE 2.4: Simple Columnar Epithelium: Stomach Surface......Page 52
FIGURE 2.5: Simple Columnar Epithelium on Villi in Small Intestine: Cells With Striated Borders (Microvilli) and Goblet Cells......Page 54
FIGURE 2.7: Transitional Epithelium: Bladder (Unstretched or Relaxed)......Page 56
FIGURE 2.9: Stratified Squamous Nonkeratinized Epithelium: Esophagus......Page 58
FIGURE 2.11: Stratified Cuboidal Epithelium: Excretory Duct in Salivary Gland......Page 60
Epithelial Tissue......Page 62
Endocrine Glands......Page 63
FIGURE 2.13: Simple Branched Tubular Exocrine Glands: Gastric Glands......Page 64
FIGURE 2.15: Compound Acinar (Exocrine) Gland: Mammary Glands......Page 66
FIGURE 2.17: Compound Tubuloacinar (Exocrine) Gland: Submaxillary Salivary Gland......Page 68
FIGURE 2.19: Endocrine and Exocrine Pancreas......Page 70
Glandular Tissue......Page 72
Cells of the Connective Tissue......Page 75
FIGURE 3.1: Loose Connective Tissue (Spread)......Page 76
FIGURE 3.2: Individual Cells of Connective Tissue......Page 78
FIGURE 3.5: Dense Irregular and Loose Irregular Connective Tissue (Elastin Stain)......Page 80
FIGURE 3.7: Dense Irregular Connective Tissue and Adipose Tissue......Page 82
FIGURE 3.9: Dense Regular Connective Tissue: Tendon (Longitudinal Section)......Page 84
FIGURE 3.11: Adipose Tissue: Intestine......Page 86
Cells of Connective Tissue......Page 88
Ground Substance......Page 89
Perichondrium......Page 91
FIGURE 4.2: Hyaline Cartilage and Surrounding Structures: Trachea......Page 92
FIGURE 4.4: Hyaline Cartilage: Developing Bone......Page 94
FIGURE 4.7: Fibrous Cartilage: Intervertebral Disk......Page 96
Characteristics of Cartilage......Page 98
Intramembranous Ossification......Page 99
FIGURE 4.8: Endochondral Ossification: Development of a Long Bone (Panoramic View, Longitudinal Section)......Page 100
FIGURE 4.10: Endochondral Ossification: Zone of Ossification......Page 102
FIGURE 4.11: Endochondral Ossification: Formation of Secondary (Epiphyseal) Centers of Ossification and Epiphyseal Plate in Long Bones (Longitudinal Section, Decalcified Bone)......Page 104
FIGURE 4.12: Bone Formation: Development of Osteons (Haversian Systems; Transverse Section, Decalcified)......Page 106
FIGURE 4.14: Intramembranous Ossification: Developing Skull Bone......Page 108
FIGURE 4.16: Cancellous Bone: Sternum (Transverse Section, Decalcified)......Page 110
FIGURE 4.18: Compact Bone, Dried (Longitudinal Section)......Page 112
FIGURE 4.19: Compact Bone, Dried: Osteon (Transverse Section)......Page 114
Bone Cells......Page 116
Bone Characteristics......Page 117
Major Blood Cell Types......Page 119
FIGURE 5.2: Human Blood Smear: Red Blood Cells, Neutrophils, Large Lymphocyte, and Platelets......Page 120
FIGURE 5.4: Neutrophils......Page 122
FIGURE 5.7: Monocytes......Page 124
FIGURE 5.9: Human Blood Smear: Basophil, Neutrophil, Red Blood Cells, and Platelets......Page 126
FIGURE 5.11: Development of Different Blood Cells in Red Bone Marrow (Decalcified Section)......Page 128
FIGURE 5.12: Bone Marrow Smear: Development of Different Cell Types......Page 130
FIGURE 5.13: Bone Marrow Smear: Selected Precursors of Different Blood Cells......Page 132
Formed Elements: Major Blood Cell Types......Page 134
Cardiac Muscle......Page 137
FIGURE 6.2: Skeletal (Striated) Muscles: Tongue (Longitudinal Section)......Page 138
FIGURE 6.3: Skeletal Muscles, Nerves, and Motor End Plates......Page 140
FIGURE 6.5: Skeletal Muscle Fibers (Longitudinal Section)......Page 142
FIGURE 6.7: Ultrastructure of Sarcomeres, T tubules, and Triads in Skeletal Muscle......Page 144
FIGURE 6.9: Cardiac Muscle (Longitudinal Section)......Page 146
FIGURE 6.10: Cardiac Muscle in Longitudinal Section......Page 148
FIGURE 6.12: Smooth Muscle: Wall of the Small Intestine (Transverse and Longitudinal Sections)......Page 150
Cardiac Muscle......Page 152
Smooth Muscle......Page 153
The Cerebrospinal Fluid......Page 155
Myelin Sheath and Myelination of Axons......Page 156
Supporting Cells in the CNS: Neuroglia......Page 157
FIGURE 7.2: Spinal Cord: Anterior Gray Horn, Motor Neurons, and Adjacent Anterior White Matter......Page 158
FIGURE 7.3: Spinal Cord: Midcervical Region (Transverse Section)......Page 160
FIGURE 7.4: Spinal Cord: Anterior Gray Horn, Motor Neurons, and Adjacent Anterior White Matter......Page 162
FIGURE 7.6: Neurofibrils and Motor Neurons in the Gray Matter of the Anterior Horn of the Spinal Cord......Page 164
FIGURE 7.8: Cerebral Cortex: Gray Matter......Page 166
FIGURE 7.10: Cerebellum (Transverse Section)......Page 168
FIGURE 7.12: Fibrous Astrocytes of the Brain......Page 170
FIGURE 7.14: Microglia of the Brain......Page 172
Neurons, Axons, and Dendrites......Page 174
Cerebellar Cortex......Page 175
Connective Tissue Layers in the PNS......Page 177
FIGURE 7.15: Peripheral Nerves and Blood Vessels (Transverse Section)......Page 178
FIGURE 7.16: Myelinated Nerve Fibers......Page 180
FIGURE 7.19: Sciatic Nerve (Transverse Section)......Page 182
FIGURE 7.21: Dorsal Root Ganglion With Dorsal and Ventral Roots, and Spinal Nerve (Longitudinal Section)......Page 184
FIGURE 7.24: Dorsal Root Ganglion: Unipolar Neurons and Surrounding Cells......Page 186
Dorsal Root Ganglia and Unipolar Neurons of PNS......Page 188
PART II: ORGANS......Page 189
Structural Plan of Arteries......Page 191
Types of Capillaries......Page 192
The Lymph Vascular System......Page 193
FIGURE 8.1: Different Blood and Lymphatic Vessels in the Connective Tissue......Page 194
FIGURE 8.3: Artery and Vein in Connective Tissue of Vas Deferens......Page 196
FIGURE 8.5: Wall of a Large Vein: Portal Vein (Transverse Section)......Page 198
FIGURE 8.6: Heart: Left Atrium, Atrioventricular Valve, and Left Ventricle (Longitudinal Section)......Page 200
FIGURE 8.8: Heart: Contracting Cardiac Muscle Fibers and Impulse-Conducting Purkinje Fibers......Page 202
FIGURE 8.9: Heart Wall: Purkinje Fibers......Page 204
Endothelium......Page 208
Heart Wall – Endocardium, Myocardium, and Epicardium......Page 209
Lymphoid Organs: Lymph Nodes, Spleen, and Thymus......Page 211
Lymphoid Cells: T Lymphocytes and B Lymphocytes......Page 212
Basic Types of Immune Responses......Page 213
FIGURE 9.1: Lymph Node (Panoramic View)......Page 214
FIGURE 9.2: Lymph Node Capsule, Cortex, and Medulla (Sectional View)......Page 216
FIGURE 9.4: Lymph Node: Subcortical Sinus and Lymphatic Nodule......Page 218
FIGURE 9.6: Lymph Node: Subcapsular Sinus, Trabecular Sinus, and Supporting Reticular Fibers......Page 220
FIGURE 9.8: Thymus Gland (Sectional View)......Page 222
FIGURE 9.9: Cortex and Medulla of a Thymus Gland......Page 224
FIGURE 9.11: Spleen: Red and White Pulp......Page 226
FIGURE 9.13: Palatine Tonsil......Page 228
Types of Immune Responses......Page 230
Thymus Gland......Page 231
Dermis: Papillary and Reticular Layers......Page 233
Formation of Vitamin D......Page 235
FIGURE 10.1: Thin Skin......Page 236
FIGURE 10.2: Skin: Scalp......Page 238
FIGURE 10.3: Hairy Thin Skin of the Scalp: Hair Follicles and Surrounding Structures......Page 240
FIGURE 10.4: Section of a Hair Follicle With the Surrounding Structures......Page 242
FIGURE 10.6: Thick Skin: Epidermis and Superficial Cell Layers......Page 244
FIGURE 10.8: Apocrine Sweat Glands......Page 246
FIGURE 10.9: Eccrine Sweat Glands......Page 248
FIGURE 10.11: Pacinian Corpuscles in the Dermis of Thick Skin (Transverse and Longitudinal Sections)......Page 250
Other Skin Cells......Page 252
Skin Derivatives......Page 253
Papillae......Page 255
FIGURE 11.1: Lip (Longitudinal Section)......Page 256
FIGURE 11.3: Tongue: Circumvallate Papilla (Cross Section)......Page 258
FIGURE 11.5: Tongue: Taste Buds......Page 260
FIGURE 11.7: Lingual Tonsils (Transverse Section)......Page 262
FIGURE 11.8: Longitudinal Section of Dried Tooth......Page 264
FIGURE 11.10: Dried Tooth: Cementum and Dentin Junction......Page 266
FIGURE 11.12: Developing Tooth: Dentinoenamel Junction in Detail......Page 268
Salivary Gland Ducts......Page 271
FIGURE 11.13: Parotid Salivary Gland......Page 272
FIGURE 11.14: Submandibular Salivary Gland......Page 274
FIGURE 11.15: Sublingual Salivary Gland......Page 276
FIGURE 11.17: Mixed Salivary Gland: Sublingual Gland......Page 278
Teeth......Page 280
The Major Salivary Glands......Page 281
Esophagus......Page 283
FIGURE 12.1: Wall of Upper Esophagus (Transverse Section)......Page 284
FIGURE 12.3: Lower Esophagus (Transverse Section)......Page 286
FIGURE 12.4: Upper Esophagus: Mucosa and Submucosa (Longitudinal Section)......Page 288
FIGURE 12.5: Lower Esophagus Wall (Transverse Section)......Page 290
FIGURE 12.7: Esophageal-Stomach Junction (Transverse Section)......Page 292
FIGURE 12.8: Stomach: Fundus and Body Regions (Transverse Section)......Page 294
FIGURE 12.9: Stomach: Mucosa of the Fundus and Body (Transverse Section)......Page 296
FIGURE 12.10: Stomach: Fundus and Body Regions......Page 298
FIGURE 12.11: Stomach: Superficial Region of Gastric (Fundic) Mucosa......Page 300
FIGURE 12.12: Stomach: Basal Region of Gastric (Fundic) Mucosa......Page 302
FIGURE 12.13: Pyloric Region of the Stomach......Page 304
FIGURE 12.14: Pyloric-Duodenal Junction......Page 306
Stomach......Page 308
Gastric Glands and Cells......Page 309
Cells, Glands, and Lymphatic Nodules in the Small Intestine......Page 311
FIGURE 13.1: Small Intestine: Duodenum (Longitudinal Section)......Page 312
FIGURE 13.3: Small Intestine: Jejunum (Transverse Section)......Page 314
FIGURE 13.5: Small Intestine: Jejunum With Paneth Cells......Page 316
FIGURE 13.6: Small Intestine: Ileum With Lymphatic Nodules (Peyer’s Patches) (Transverse Section)......Page 318
FIGURE 13.7: Small Intestine: Villi......Page 320
FIGURE 13.9: Large Intestine: Colon Wall (Transverse Section)......Page 322
FIGURE 13.10: Large Intestine: Colon Wall (Transverse Section)......Page 324
FIGURE 13.11: Appendix (Panoramic View, Transverse Section)......Page 326
FIGURE 13.13: Anorectal Junction (Longitudinal Section)......Page 328
Digestive System: Small and Large Intestines......Page 330
Liver......Page 333
FIGURE 14.1: Pig Liver (Panoramic View, Transverse Section)......Page 334
FIGURE 14.2: Primate Liver (Panoramic View, Transverse Section)......Page 336
FIGURE 14.5: Bile Canaliculi in Liver Lobule (Osmic Acid Preparation)......Page 338
FIGURE 14.8: Reticular Fibers in Liver Lobule......Page 340
FIGURE 14.9: Wall of the Gallbladder......Page 342
FIGURE 14.10: Pancreas (Sectional View)......Page 344
FIGURE 14.12: Pancreatic Islet (Special Preparation)......Page 346
FIGURE 14.13: Pancreas: Endocrine (Pancreatic Islet) and Exocrine Regions......Page 348
Pancreas: Exocrine......Page 350
Pancreas: Endocrine......Page 351
Conducting Portion of Respiratory System......Page 353
FIGURE 15.1: Olfactory Mucosa and Superior Concha (Panoramic View)......Page 354
FIGURE 15.3: Olfactory Mucosa in the Nose: Transition Area......Page 356
FIGURE 15.4: Epiglottis (Longitudinal Section)......Page 358
FIGURE 15.5: Larynx (Frontal Section)......Page 360
FIGURE 15.7: Tracheal Wall (Sectional View)......Page 362
FIGURE 15.8: Lung (Panoramic View)......Page 364
FIGURE 15.10: Terminal Bronchiole (Transverse Section)......Page 366
FIGURE 15.12: Alveolar Walls and Alveolar Cells......Page 368
FIGURE 15.13: Lung: Terminal Bronchiole, Respiratory Bronchiole, and Alveoli......Page 370
Epiglottis......Page 372
Trachea......Page 373
Renal Corpuscle......Page 375
Renal Tubules......Page 376
Renal Blood Supply......Page 377
FIGURE 16.1: Kidney: Cortex, Medulla, Pyramid, and Minor Calyx (Panoramic View)......Page 378
FIGURE 16.2: Kidney Cortex and Upper Medulla......Page 380
FIGURE 16.3: Kidney Cortex: Juxtaglomerular Apparatus......Page 384
FIGURE 16.4: Kidney: Renal Corpuscle, Juxtaglomerular Apparatus, and Convoluted Tubules......Page 386
FIGURE 16.6: Kidney: Transmission Electron Micrograph of Podocyte and Glomerular Capillary......Page 388
FIGURE 16.8: Kidney Medulla: Terminal End of Papilla (Longitudinal Section)......Page 390
FIGURE 16.10: Ureter (Transverse Section)......Page 392
FIGURE 16.12: Ureter (Transverse Section)......Page 394
FIGURE 16.14: Urinary Bladder: Contracted Mucosa (Transverse Section)......Page 396
FIGURE 16.15: Urinary Bladder: Stretched Mucosa (Transverse Section)......Page 398
Kidney Cells and Tubules......Page 400
Embryologic Development of Hypophysis (Pituitary Gland)......Page 403
FIGURE 17.1: Hypophysis (Panoramic View, Sagittal Section)......Page 404
FIGURE 17.3: Hypophysis: Pars Distalis (Sectional View)......Page 406
FIGURE 17.4: Cell Types in the Hypophysis......Page 408
FIGURE 17.5: Hypophysis: Pars Distalis, Pars Intermedia, and Pars Nervosa......Page 410
Vascular and Neural Connections of Hypophysis......Page 412
Cortex......Page 415
FIGURE 17.6: Thyroid Gland: Canine (General View)......Page 416
FIGURE 17.7: Thyroid Gland Follicles: Canine (Sectional View)......Page 418
FIGURE 17.9: Thyroid Gland and Parathyroid Gland......Page 420
FIGURE 17.10: Adrenal (Suprarenal) Gland......Page 422
FIGURE 17.11: Adrenal (Suprarenal) Gland: Cortex and Medulla......Page 424
Adrenal Glands......Page 426
Testes......Page 429
Excurrent Ducts......Page 430
FIGURE 18.1: Testis (Sectional View)......Page 432
FIGURE 18.2: Seminiferous Tubules, Straight Tubules, Rete Testis, and Ductuli Efferentes (Efferent Ductules)......Page 434
FIGURE 18.3: Primate Testis: Spermatogenesis in Seminiferous Tubule (Transverse Section)......Page 436
FIGURE 18.5: Testis: Seminiferous Tubules (Transverse Section)......Page 438
FIGURE 18.7: Tubules of the Ductus Epididymis (Transverse Section)......Page 440
FIGURE 18.9: Ampulla of the Ductus (Vas) Deferens (Transverse Section)......Page 442
Blood-Testis Barrier......Page 444
Male Hormones......Page 445
Seminal Vesicles, Prostate Gland, Bulbourethral Glands, and Penis......Page 447
FIGURE 18.10: Prostate Gland and Prostatic Urethra......Page 448
FIGURE 18.12: Prostate Gland: Prostatic Glands With Prostatic Concretions......Page 450
FIGURE 18.14: Bulbourethral Gland......Page 452
FIGURE 18.16: Penile Urethra (Transverse Section)......Page 454
Penis......Page 456
Ovaries......Page 459
Uterus......Page 460
FIGURE 19.1: Ovary: Different Stages of Follicular Development (Panoramic View)......Page 461
FIGURE 19.2: Ovary: Maturing Follicles and Initial Formation of Corpus Luteum......Page 464
FIGURE 19.4: Ovary: Ovarian Cortex and Primary and Primordial Follicles......Page 466
FIGURE 19.6: Ovary: Primordial and Primary Follicles......Page 468
FIGURE 19.7: Corpus Luteum (Panoramic View)......Page 470
FIGURE 19.8: Corpus Luteum: Theca Lutein Cells and Granulosa Lutein Cells......Page 472
FIGURE 19.10: Uterine Tube: Mucosal Folds......Page 474
FIGURE 19.11: Uterine Tube: Lining Epithelium......Page 476
FIGURE 19.12: Uterus: Proliferative (Follicular) Phase......Page 478
FIGURE 19.13: Uterus: Secretory (Luteal) Phase......Page 480
FIGURE 19.14: Uterine Wall (Endometrium): Secretory (Luteal) Phase......Page 482
FIGURE 19.15: Uterus: Menstrual Phase......Page 484
Uterine Tubes......Page 486
Uterus......Page 487
Mammary Glands......Page 489
FIGURE 19.16: Cervix, Cervical Canal, and Vaginal Fornix (Longitudinal Section)......Page 490
FIGURE 19.18: Glycogen in Human Vaginal Epithelium......Page 492
FIGURE 19.19: Vaginal Exfoliate Cytology (Vaginal Smear) During Different Reproductive Phases......Page 494
FIGURE 19.20: Vagina: Surface Epithelium......Page 496
FIGURE 19.21: Human Placenta (Panoramic View)......Page 498
FIGURE 19.23: Chorionic Villi: Placenta at Term......Page 500
FIGURE 19.25: Mammary Gland During Proliferation and Early Pregnancy......Page 502
FIGURE 19.27: Mammary Gland During Lactation......Page 504
FIGURE 19.28: Lactating Mammary Gland......Page 506
Mammary Glands......Page 508
Chambers in the Eye......Page 511
Vestibular Functions......Page 512
FIGURE 20.1: Eyelid (Sagittal Section)......Page 513
FIGURE 20.3: Cornea (Transverse Section)......Page 516
FIGURE 20.5: Posterior Eyeball: Sclera, Choroid, Optic Papilla, Optic Nerve, Retina, and Fovea (Panoramic View)......Page 518
FIGURE 20.7: Eye: Layers of Retina and Choroid (Detail)......Page 520
FIGURE 20.9: Inner Ear: Cochlear Duct (Scala Media) and the Hearing Organ of Corti......Page 522
FIGURE 20.10: Inner Ear: Cochlear Duct and the Organ of Corti......Page 524
Visual System......Page 526
Auditory System......Page 527
INDEX......Page 529
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Leistungsphysiologie. Grundlagen für Trainer, Physiotherapeuten und Masseure: Grundlagen Fur Trainer, Physiotherapeuten Und Masseure

دانلود کتاب Paravasation von Zytostatika: Ein Kompendium für Prävention und Therapie

دانلود کتاب Röntgenanatomie. Radiological Anatomy. Anatomie Radiologique: Prufungsfragen Fur Die Facharztprufung / Multiple Choice Questions /Qcm

دانلود کتاب Fundamentals of Nursing: Standards & Practice, 4th Edition

دانلود کتاب Pocket Atlas of Sectional Anatomy, Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging: Thorax, Heart, Abdomen, and Pelvis

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Prolog Programming in Depth

دانلود کتاب Metasploit: The Penetration Tester's Guide

دانلود کتاب Practical C programming

دانلود کتاب IPhone SDK 3 Programming: Advanced Mobile Development for Apple IPhone and IPod Touch

دانلود کتاب Java Threads

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Twenty-Five Years of Constructive Type Theory: Proceedings of a Congress held in Venice, October 1995

دانلود کتاب Fundamental Number Theory with Applications

دانلود کتاب Industrial Control Systems: Advances and Applications, First Edition (Repost)

دانلود کتاب 475th Fighter Group

دانلود کتاب Precalculus with Limits

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Gear Motor Handbook

دانلود کتاب Nanoscale Multifunctional Materials: Science & Applications

دانلود کتاب Upgrading and Repairing PCs, w. CD-ROM

دانلود کتاب Solid Lubrication Fundamentals & Applications (Materials Engineering)

دانلود کتاب Design and Analysis of Composite Structures: With Applications to Aerospace Structures

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب True Christianity

دانلود کتاب Unfinished Journey: The Church 40 Years after Vatican II

دانلود کتاب Religion and Society in Roman Palestine: Old Questions, New Approaches

دانلود کتاب New Testament Introduction

دانلود کتاب Three Views on the Rapture: Pre; Mid; Or Post-Tribulation (Counterpoints)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Introduction to Psychology , Eighth Edition

دانلود کتاب Reading and Dyslexia in Different Orthographies

دانلود کتاب Mathematics for Teachers: An Interactive Approach for Grade K-8 , Fourth Edition

دانلود کتاب Theories of Psychotherapy & Counseling: Concepts and Cases, 5th Edition

دانلود کتاب Stalking, Threatening, and Attacking Public Figures: A Psychological and Behavioral Analysis

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Wars of National Liberation

دانلود کتاب VIII Fighter Command at War

دانلود کتاب Wingless eagle: U.S. Army aviation through World War I

دانلود کتاب Spitfire Mk.I-II

دانلود کتاب Wehrmacht auxiliary forces

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Wastewater engineering: treatment and reuse

دانلود کتاب

دانلود کتاب Microbial Ecology

دانلود کتاب Advances in Environmental Research, Volume 13

دانلود کتاب Ami yarn plants. Crocheted Accessories

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب

دانلود کتاب Inside Marketing: Practices, Ideologies, Devices

دانلود کتاب The Economist - 18 August 2001

دانلود کتاب Business Result Elementary (incl. Class Audio CD)

دانلود کتاب Making an Impact Online

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Animals and Me

دانلود کتاب Innovation in Architecture: A Path to the Future

دانلود کتاب Method of Discrete Vortices

دانلود کتاب Sams Teach Yourself Adobe Photoshop CS3 in 24 Hours

دانلود کتاب Proceedings 10th international congress of world equine veterinary association /Сборник материалов 10-го всемирного конского конгресса

کتاب های حقوق

دانلود کتاب White Collar Crime: An Opportunity Perspective

دانلود کتاب Intellectual Property on Campus: Students' Rights and Responsibilities

دانلود کتاب The Philosophy of Law: An Encyclopedia (Garland Reference Library of the Humanities) (2 Volumes)

دانلود کتاب The Essential Law Dictionary (Sphinx Dictionaries)

دانلود کتاب The Four-Masted Barque Lawhill

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Process and Reality: An Essay in Cosmology

دانلود کتاب Culture and Customs of Laos (Culture and Customs of Asia)

دانلود کتاب Catholicism: The Story of Catholic Christianity

دانلود کتاب Encyclopedia of Contemporary American Culture

دانلود کتاب Culture, Class, Distinction