دانلود کتاب Жизнь животных

عنوان فارسی :

دانلود کتاب حیوانات

عنوان انگلیسی : Life of animals

Жизнь животных

زبان : Russian

موضوع : Biology->Zoology

نویسندگان : Зенкевич Л.А. (ред.)

ناشر : Просвещение

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 611\611

سال نشر : 1968     ویرایش :

حجم : 22 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان

فهرست :Table of contents :
ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ......Page 1
том 1......Page 2
под ред. Л.А. Зенкевича......Page 3
......Page
Предисловие......Page 5
Введение......Page 7
Системы животного мира......Page 8
Филогения и геологическое прошлое животного мира......Page 15
Некоторые этапы эволюции животных......Page 21
Некоторые биологические особенности животных......Page 32
Биосфера и биоценоз......Page 42
Фаунистические области океана и суши......Page 52
Клетка......Page 54
ТИП ПРОСТЕЙШИЕ (PROTOZOA)......Page 65
КЛАСС САРКОДОВЫЕ (SARCODINA)......Page 74
— Подкласс Корненожки (Rhizopoda)......Page 75
Отряд Фораминиферы (Foraminifera)......Page 81
— Подкласс Лучевики, или Радиолярии (Radiolaria)......Page 88
— Подкласс Солнечники (Heliozoa)......Page 93
КЛАСС ЖГУТИКОНОСЦЫ (MASTIGOPHORA, или FLAGELLATA)......Page 95
— Подкласс Растительные жгутиконосцы, или Фитомастигины (Phytomastigina)......Page 97
Отряд Панцирные жгутиконосцы, или Перидинеи (Dinoflagellata, или Peridinea)......Page 100
Отряд Эвгленовые (Euglenoidea)......Page 103
— Подкласс Животные жгутиконосцы, или Зоомастигины (Zoomastigina)......Page 104
КЛАСС СПОРОВИКИ (SPOROZOA)......Page 116
Отряд Грегарины (Gregarinida)......Page 117
Отряд Кокцидии (Coccidia)......Page 120
Отряд Кровяные споровики (Haemosporidia)......Page 124
Отряд Миксоспоридии (Myxosporidia)......Page 129
Отряд Микроспоридии (Microsporidia)......Page 132
КЛАСС ИНФУЗОРИИ (INFUSORIA, или CILIATA)......Page 134
ТИП МЕЗОЗОИ (MESOZOA)......Page 181
ТИП ГУБКИ (PORIFERA, или SPONGIA)......Page 182
КЛАСС ИЗВЕСТКОВЫЕ ГУБКИ (CALCISPONGIA)......Page 189
Отряд Heterocoela......Page 190
КЛАСС СТЕКЛЯННЫЕ ГУБКИ (HYALOSPONGIA)......Page 191
Отряд Четырехлучевые губки (Tetraxonida)......Page 193
Отряд Кремнероговые губки (Cornacuspongida)......Page 195
ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (COELENTERATA)......Page 223
КЛАСС ГИДРОИДНЫЕ (HYDROZOA)......Page 260
КЛАСС СЦИФОИДНЫЕ (SCYPHOZOA)......Page 281
Отряд Горгоновые кораллы (Gorgonaria)......Page 287
Отряд Мягкие кораллы (Alcyonaria)......Page 290
Отряд Морские перья (Pennatularia)......Page 294
Отряд Актинии, или Морские цветы (Actiniaria)......Page 299
Отряд Цериантарии (Ceriantharia)......Page 306
Отряд Зоантарии (Zoantharia)......Page 308
Отряд Антипатарии (Antipataria)......Page 309
Отряд Мадрепоровые кораллы (Маdreporaria)......Page 310
ТИП ГРЕБНЕВИКИ (CTENOPHORA)......Page 329
НИЗШИЕ ЧЕРВИ......Page 335
ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (PLATHELMINTHES)......Page 337
КЛАСС РЕСНИЧНЫЕ ЧЕРВИ, или ТУРБЕЛЛЯРИИ (TURBELLARIA)......Page 339
Отряд Бескишечные ресничные черви (Acoela)......Page 340
Отряд Прямокишечные турбеллярии (Rhabdocoela)......Page 341
Отряд Трехветвистокишечные турбеллярии (Tricladida)......Page 344
Отряд Многоветвистокишечные турбеллярии (Policladida)......Page 347
КЛАСС ТРЕМАТОДЫ (TREMATODA)......Page 348
— Подкласс Гастеростомата (Gasterostomata)......Page 354
— Подкласс Прозостомата (Prosostomata)......Page 355
КЛАСС ТЕМНОЦЕФАЛЫ (TEMNOCEPHALA)......Page 367
КЛАСС МОНОГЕНОИДЕИ (MONOGENOIDEA)......Page 368
КЛАСС ГИРОКОТИЛИДЫ (GYROCOTYLOIDEA)......Page 374
КЛАСС ЦЕСТОДЫ (CESTOIDEA)......Page 375
Отряд Лентецы (Pseudophyllidea)......Page 378
Отряд Цепни (Cyclophyllidea)......Page 382
ТИП НЕМАТЕЛЬМИНТЫ (NEMATHELMINTHES)......Page 389
КЛАСС БРЮХОРЕСНИЧНЫЕ, или ГАСТРОТРИХИ (GASTROTRICHA)......Page 391
КЛАСС НЕМАТОДЫ, или КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (NEMATODA)......Page 394
— Подкласс Аденофореи (Adenophorea)......Page 400
Отряд Хромадориды (Chromadorida)......Page 402
Отряд Эноплиды (Enoplida)......Page 403
— Подкласс Сецерненты (Secernentea)......Page 410
Отряд Рабдитиды (Rhabditida)......Page 414
— Подотряд Стронгиляты (Strongilata)......Page 419
Отряд Тиленхиды (Tylenchidae)......Page 422
КЛАСС КОЛОВРАТКИ (ROTATORIA)......Page 428
КЛАСС КИНОРИНХИ (KINORHYNCHA)......Page 449
КЛАСС ВОЛОСАТИКОВЫЕ (NEMATOMORPHA)......Page 451
КЛАСС СКРЕБНИ (ACANTHOCEPHALA)......Page 452
КЛАСС ПРИАПУЛИДЫ (PRIAPULIDA)......Page 455
КЛАСС КАМПТОЗОА, или СГИБАЮЩИЕСЯ(КAMPTOZOA)......Page 457
ТИП НЕМЕРТИНЫ (NEMERTINI)......Page 459
ВЫСШИЕ ЧЕРВИ......Page 465
ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (ANNELIDES)......Page 467
КЛАСС ПЕРВИЧНЫЕ КОЛЬЧЕЦЫ (ARCHIANNELIDA)......Page 471
КЛАСС МНОГОЩЕТИНКОВЫЕ КОЛЬЧЕЦЫ (POLYCHAETA)......Page 473
— Подкласс Myzostomida......Page 489
КЛАСС ОЛИГОХЕТЫ, или МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ КОЛЬЧЕЦЫ (OLIGOCHAETA)......Page 490
КЛАСС ПИЯВКИ (HIRUDINEA)......Page 509
— Подкласс Древние пиявки (Archihirudinea)......Page 512
Отряд Хоботные пиявки (Rhynchobdellae)......Page 513
Отряд Челюстные, или Бесхоботные, пиявки (Gnathobdellea, или Arhynchobdellea)......Page 520
КЛАСС ЭХИУРИДЫ (ECHIUROIDEA)......Page 526
КЛАСС СИПУНКУЛИДЫ (SIPUNCULOIDEA)......Page 528
ТИП ФОРОНИДЫ (PHORONOIDEA)......Page 531
ТИП МШАНКИ (BRYOZOA)......Page 533
ТИП ПЛЕЧЕНОГИЕ (BRACHIOPODA)......Page 543
Указатель терминов......Page 549
Указатель русских названий......Page 560
Указатель латинских названий......Page 567
Именной указатель......Page 576
Карта 1. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СУШИ......Page 581
Карта 2. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА......Page 582
1. Распространение паразитизма в разных группах животных......Page 583
2. Различные радиолярии......Page 584
3. Различные радиолярии (скелеты)......Page 585
4. Разные стадии жизненного цикла возбудителей человеческой малярии......Page 586
5. Поселение губок на дне Средиземного моря......Page 587
6. Губки......Page 588
7. Губки......Page 589
8. Ядовитые кишечнополостные......Page 590
9. Коралловые полипы на дне Средиземного моря......Page 591
10. Распространение рифообразующнх кораллов в Мировом океане......Page 592
11. Жизнь на коралловом рифе......Page 593
12. Животные, населяющие коралловый риф......Page 594
13. Парусники (Velella) в Тихом океане......Page 595
14. Глубоководные медузы......Page 596
15. Кораллы в хозяйстве человека......Page 597
16. Гребневики......Page 598
17. Различные виды турбеллярий......Page 599
18. Различные виды немертин......Page 600
19. Различные донные и пелагические полихеты......Page 601
20. Трохофорные личинки полихет......Page 602
21. Свиной солитер......Page 603
22. Немертина Lineus longissimus......Page 604
23. Коловратки......Page 605
24. Светящиеся морские кольчецы......Page 606
25. Пелагические полихеты......Page 607
26. Пиявки......Page 608
NataHaus.Ru......Page http://www.natahaus.ru
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Quick Reference Dictionary of Eyecare Terminology

دانلود کتاب Atlas of Human Anatomy

دانلود کتاب 5-Factor Fitness: The Diet and Fitness Secret of Hollywood's A-List

دانلود کتاب Röntgenanatomie. Radiological Anatomy. Anatomie Radiologique: Prufungsfragen Fur Die Facharztprufung / Multiple Choice Questions /Qcm

دانلود کتاب diFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations (Point (Lippincott Williams & Wilkins))

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Oracle E-Business Suite 12 Financials Cookbook

دانلود کتاب Programming Social Applications: Building Viral Experiences with OpenSocial, OAuth, OpenID, and Distributed Web Frameworks

دانلود کتاب ASP.NET 3.5 For Dummies

دانلود کتاب IPhone SDK 3 Programming: Advanced Mobile Development for Apple IPhone and IPod Touch

دانلود کتاب Real-Time Concepts for Embedded Systems

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering, 3rd Edition

دانلود کتاب Intermediate Algebra: Connecting Concepts through Applications

دانلود کتاب Advanced Engineering Mathematics, 10th Edition

دانلود کتاب College Algebra, (Ninth Edition)

دانلود کتاب Algebra: Form and Function

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Composite Reinforcements for Optimum Performance

دانلود کتاب Atomic clusters and nanoparticles

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: Methods and Applications

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

دانلود کتاب Micro Fuel Cells - Principles and Applications

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب The Jacobite Rebellions 1689-1745 (Men-at-Arms)

دانلود کتاب Heart of Islam, The: Enduring Values for Humanity

دانلود کتاب Old Testament Theology: 1 (Old Testament Library)

دانلود کتاب The Baptism and Gifts of the Spirit

دانلود کتاب Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus: 016 (Studies in the Bible and Early Christianity)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Simulation and Gaming for Mathematical Education: Epistemology and Teaching Strategies

دانلود کتاب Stalking, Threatening, and Attacking Public Figures: A Psychological and Behavioral Analysis

دانلود کتاب Desperately Seeking Madonna/Adam Sexton

دانلود کتاب Thinking, Fast and Slow

دانلود کتاب Psychologische Begutachtung im Strafverfahren: Indikationen, Methoden, Qualitätsstandards

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Konoe Fumimaro: a political biography

دانلود کتاب R.E.8

دانلود کتاب Wehrmacht auxiliary forces

دانلود کتاب Pfalz D.IIIA (Windsock Datafile 21)

دانلود کتاب Algeria Since 1989: Between Terror and Democracy (Global History of the Present)

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Biointerface Characterization by Advanced IR Spectroscopy

دانلود کتاب Biological Petri Nets - Volume 162 Studies in Health Technology and Informatics

دانلود کتاب Visual Methods in Social Research

دانلود کتاب Genetic Transformation

دانلود کتاب Antropologia culturale

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Architectural Management

دانلود کتاب Marketing Planning: Strategy, Environment and Context

دانلود کتاب The Economist - 27 October 2001

دانلود کتاب The Handbook of Microfinance

دانلود کتاب Merlin PR Spitfires

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Roman Urbanism: Beyond the Consumer City

دانلود کتاب The Cognitive Brain

دانلود کتاب Proceedings 10th international congress of world equine veterinary association /Сборник материалов 10-го всемирного конского конгресса

دانلود کتاب Learning SQL

دانلود کتاب The Complete Idiot's Guide to Global Economics

کتاب های حقوق

دانلود کتاب European Union Law

دانلود کتاب L'Escrime du sabre a cheval

دانلود کتاب Stalking the Riemann Hypothesis: The Quest to Find the Hidden Law of Prime Numbers

دانلود کتاب Truth, Error, and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology

دانلود کتاب The Encyclopedia Of International Organized Crime (Facts on File Crime Library)

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Philosophy of Music: An Introduction

دانلود کتاب Inside Out Advanced: Workbook with Key

دانلود کتاب Art And Social Change: Contemporary Art In Asia And The Pacific

دانلود کتاب Geopolitics: A Guide to the Issues (Contemporary Military, Strategic, and Security Issues)

دانلود کتاب Political Communication Bundle: An Introduction to Political Communication (Communication and Society)