دانلود کتاب Жизнь животных

عنوان فارسی :

دانلود کتاب حیوانات

عنوان انگلیسی : Life of animals

Жизнь животных

زبان : Russian

موضوع : Biology->Zoology

نویسندگان : Зенкевич Л.А. (ред.)

ناشر : Просвещение

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 611\611

سال نشر : 1968     ویرایش :

حجم : 22 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان

فهرست :Table of contents :
ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ......Page 1
том 1......Page 2
под ред. Л.А. Зенкевича......Page 3
......Page
Предисловие......Page 5
Введение......Page 7
Системы животного мира......Page 8
Филогения и геологическое прошлое животного мира......Page 15
Некоторые этапы эволюции животных......Page 21
Некоторые биологические особенности животных......Page 32
Биосфера и биоценоз......Page 42
Фаунистические области океана и суши......Page 52
Клетка......Page 54
ТИП ПРОСТЕЙШИЕ (PROTOZOA)......Page 65
КЛАСС САРКОДОВЫЕ (SARCODINA)......Page 74
— Подкласс Корненожки (Rhizopoda)......Page 75
Отряд Фораминиферы (Foraminifera)......Page 81
— Подкласс Лучевики, или Радиолярии (Radiolaria)......Page 88
— Подкласс Солнечники (Heliozoa)......Page 93
КЛАСС ЖГУТИКОНОСЦЫ (MASTIGOPHORA, или FLAGELLATA)......Page 95
— Подкласс Растительные жгутиконосцы, или Фитомастигины (Phytomastigina)......Page 97
Отряд Панцирные жгутиконосцы, или Перидинеи (Dinoflagellata, или Peridinea)......Page 100
Отряд Эвгленовые (Euglenoidea)......Page 103
— Подкласс Животные жгутиконосцы, или Зоомастигины (Zoomastigina)......Page 104
КЛАСС СПОРОВИКИ (SPOROZOA)......Page 116
Отряд Грегарины (Gregarinida)......Page 117
Отряд Кокцидии (Coccidia)......Page 120
Отряд Кровяные споровики (Haemosporidia)......Page 124
Отряд Миксоспоридии (Myxosporidia)......Page 129
Отряд Микроспоридии (Microsporidia)......Page 132
КЛАСС ИНФУЗОРИИ (INFUSORIA, или CILIATA)......Page 134
ТИП МЕЗОЗОИ (MESOZOA)......Page 181
ТИП ГУБКИ (PORIFERA, или SPONGIA)......Page 182
КЛАСС ИЗВЕСТКОВЫЕ ГУБКИ (CALCISPONGIA)......Page 189
Отряд Heterocoela......Page 190
КЛАСС СТЕКЛЯННЫЕ ГУБКИ (HYALOSPONGIA)......Page 191
Отряд Четырехлучевые губки (Tetraxonida)......Page 193
Отряд Кремнероговые губки (Cornacuspongida)......Page 195
ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (COELENTERATA)......Page 223
КЛАСС ГИДРОИДНЫЕ (HYDROZOA)......Page 260
КЛАСС СЦИФОИДНЫЕ (SCYPHOZOA)......Page 281
Отряд Горгоновые кораллы (Gorgonaria)......Page 287
Отряд Мягкие кораллы (Alcyonaria)......Page 290
Отряд Морские перья (Pennatularia)......Page 294
Отряд Актинии, или Морские цветы (Actiniaria)......Page 299
Отряд Цериантарии (Ceriantharia)......Page 306
Отряд Зоантарии (Zoantharia)......Page 308
Отряд Антипатарии (Antipataria)......Page 309
Отряд Мадрепоровые кораллы (Маdreporaria)......Page 310
ТИП ГРЕБНЕВИКИ (CTENOPHORA)......Page 329
НИЗШИЕ ЧЕРВИ......Page 335
ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (PLATHELMINTHES)......Page 337
КЛАСС РЕСНИЧНЫЕ ЧЕРВИ, или ТУРБЕЛЛЯРИИ (TURBELLARIA)......Page 339
Отряд Бескишечные ресничные черви (Acoela)......Page 340
Отряд Прямокишечные турбеллярии (Rhabdocoela)......Page 341
Отряд Трехветвистокишечные турбеллярии (Tricladida)......Page 344
Отряд Многоветвистокишечные турбеллярии (Policladida)......Page 347
КЛАСС ТРЕМАТОДЫ (TREMATODA)......Page 348
— Подкласс Гастеростомата (Gasterostomata)......Page 354
— Подкласс Прозостомата (Prosostomata)......Page 355
КЛАСС ТЕМНОЦЕФАЛЫ (TEMNOCEPHALA)......Page 367
КЛАСС МОНОГЕНОИДЕИ (MONOGENOIDEA)......Page 368
КЛАСС ГИРОКОТИЛИДЫ (GYROCOTYLOIDEA)......Page 374
КЛАСС ЦЕСТОДЫ (CESTOIDEA)......Page 375
Отряд Лентецы (Pseudophyllidea)......Page 378
Отряд Цепни (Cyclophyllidea)......Page 382
ТИП НЕМАТЕЛЬМИНТЫ (NEMATHELMINTHES)......Page 389
КЛАСС БРЮХОРЕСНИЧНЫЕ, или ГАСТРОТРИХИ (GASTROTRICHA)......Page 391
КЛАСС НЕМАТОДЫ, или КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (NEMATODA)......Page 394
— Подкласс Аденофореи (Adenophorea)......Page 400
Отряд Хромадориды (Chromadorida)......Page 402
Отряд Эноплиды (Enoplida)......Page 403
— Подкласс Сецерненты (Secernentea)......Page 410
Отряд Рабдитиды (Rhabditida)......Page 414
— Подотряд Стронгиляты (Strongilata)......Page 419
Отряд Тиленхиды (Tylenchidae)......Page 422
КЛАСС КОЛОВРАТКИ (ROTATORIA)......Page 428
КЛАСС КИНОРИНХИ (KINORHYNCHA)......Page 449
КЛАСС ВОЛОСАТИКОВЫЕ (NEMATOMORPHA)......Page 451
КЛАСС СКРЕБНИ (ACANTHOCEPHALA)......Page 452
КЛАСС ПРИАПУЛИДЫ (PRIAPULIDA)......Page 455
КЛАСС КАМПТОЗОА, или СГИБАЮЩИЕСЯ(КAMPTOZOA)......Page 457
ТИП НЕМЕРТИНЫ (NEMERTINI)......Page 459
ВЫСШИЕ ЧЕРВИ......Page 465
ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (ANNELIDES)......Page 467
КЛАСС ПЕРВИЧНЫЕ КОЛЬЧЕЦЫ (ARCHIANNELIDA)......Page 471
КЛАСС МНОГОЩЕТИНКОВЫЕ КОЛЬЧЕЦЫ (POLYCHAETA)......Page 473
— Подкласс Myzostomida......Page 489
КЛАСС ОЛИГОХЕТЫ, или МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ КОЛЬЧЕЦЫ (OLIGOCHAETA)......Page 490
КЛАСС ПИЯВКИ (HIRUDINEA)......Page 509
— Подкласс Древние пиявки (Archihirudinea)......Page 512
Отряд Хоботные пиявки (Rhynchobdellae)......Page 513
Отряд Челюстные, или Бесхоботные, пиявки (Gnathobdellea, или Arhynchobdellea)......Page 520
КЛАСС ЭХИУРИДЫ (ECHIUROIDEA)......Page 526
КЛАСС СИПУНКУЛИДЫ (SIPUNCULOIDEA)......Page 528
ТИП ФОРОНИДЫ (PHORONOIDEA)......Page 531
ТИП МШАНКИ (BRYOZOA)......Page 533
ТИП ПЛЕЧЕНОГИЕ (BRACHIOPODA)......Page 543
Указатель терминов......Page 549
Указатель русских названий......Page 560
Указатель латинских названий......Page 567
Именной указатель......Page 576
Карта 1. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СУШИ......Page 581
Карта 2. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА......Page 582
1. Распространение паразитизма в разных группах животных......Page 583
2. Различные радиолярии......Page 584
3. Различные радиолярии (скелеты)......Page 585
4. Разные стадии жизненного цикла возбудителей человеческой малярии......Page 586
5. Поселение губок на дне Средиземного моря......Page 587
6. Губки......Page 588
7. Губки......Page 589
8. Ядовитые кишечнополостные......Page 590
9. Коралловые полипы на дне Средиземного моря......Page 591
10. Распространение рифообразующнх кораллов в Мировом океане......Page 592
11. Жизнь на коралловом рифе......Page 593
12. Животные, населяющие коралловый риф......Page 594
13. Парусники (Velella) в Тихом океане......Page 595
14. Глубоководные медузы......Page 596
15. Кораллы в хозяйстве человека......Page 597
16. Гребневики......Page 598
17. Различные виды турбеллярий......Page 599
18. Различные виды немертин......Page 600
19. Различные донные и пелагические полихеты......Page 601
20. Трохофорные личинки полихет......Page 602
21. Свиной солитер......Page 603
22. Немертина Lineus longissimus......Page 604
23. Коловратки......Page 605
24. Светящиеся морские кольчецы......Page 606
25. Пелагические полихеты......Page 607
26. Пиявки......Page 608
NataHaus.Ru......Page http://www.natahaus.ru
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Atlas of Mesotherapy in Skin Rejuvenation

دانلود کتاب Ultrasound in Obstetrics And Gynecology: Textbook and Atlas, Volume 2 - Gynecology

دانلود کتاب Repetitorium Schmerztherapie: Zur Vorbereitung auf die Prüfung "Spezielle Schmerztherapie"

دانلود کتاب Fundamentals of Body CT (3rd Edition)

دانلود کتاب Parkinson's Disease

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Practical C programming

دانلود کتاب Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML & CSS, 2nd Edition

دانلود کتاب Programming Social Applications: Building Viral Experiences with OpenSocial, OAuth, OpenID, and Distributed Web Frameworks

دانلود کتاب Drupal For Dummies

دانلود کتاب Embedded C Programming and the Atmel AVR, 2nd Edition

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Precalculus with Limits

دانلود کتاب More Concise Algebraic Topology: Localization, Completion, and Model Categories (Chicago Lectures in Mathematics)

دانلود کتاب Wavelets and Filter Banks

دانلود کتاب Twenty-Five Years of Constructive Type Theory: Proceedings of a Congress held in Venice, October 1995

دانلود کتاب Multirate systems and filter banks

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Advanced Technology for Design and Fabrication of Composite Materials and Structures: Applications to the Automotive, Marine, Aerospace and Construction Industry

دانلود کتاب Microcontrollers in Practice

دانلود کتاب Beds: outstanding projects from one of America's best craftsmen : with plans and complete instructions for building 9 classic beds

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: A Molecular Cloning Manual, Second Edition

دانلود کتاب Upgrading and Repairing PCs, w. CD-ROM

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Ecclesiastes (Blackwell Bible Commentaries)

دانلود کتاب The World's Great Philosophers

دانلود کتاب The Baptism and Gifts of the Spirit

دانلود کتاب Old Testament Theology: 1 (Old Testament Library)

دانلود کتاب Revelation [With CDROM] (Smyth & Helwys Bible Commentary)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب The Religious and Romantic Origins of Psychoanalysis: Individuation and Integration in Post-Freudian Theory

دانلود کتاب The Ultimate Teaching Manual: A Route to Success for Beginning Teachers

دانلود کتاب How We Know What Isn't So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life

دانلود کتاب Statistics without maths for psychology

دانلود کتاب Psychoanalyse und Psychiatrie: Geschichte, Krankheitsmodelle und Therapiepraxis

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Infidels: A history of the Conflict between Christendom and Islam

دانلود کتاب Red Wings over the Yalu: China, the Soviet Union, and the Air War in Korea

دانلود کتاب Algeria Since 1989: Between Terror and Democracy (Global History of the Present)

دانلود کتاب Russian America: An Overseas Colony of a Continental Empire, 1804-1867

دانلود کتاب R.E.8

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Schaum's Outline of Microbiology, Second Edition

دانلود کتاب Non-marine algae of Africa. A bibliography (1799-2010).

دانلود کتاب Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers

دانلود کتاب Mechanobiology Handbook

دانلود کتاب Human Body

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب

دانلود کتاب Harvard Business Review - April 2010

دانلود کتاب International Management

دانلود کتاب Financial Accounting

دانلود کتاب Merlin PR Spitfires

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Teach Yourself Visually Knitting Design: Working from a Master Pattern to Fashion Your Own Knits

دانلود کتاب How to Draw Manga: Giant Robots

دانلود کتاب Animals and Me

دانلود کتاب Innovation in Architecture: A Path to the Future

دانلود کتاب The Bird Book

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The Right Not to be Criminalized (Applied Legal Philosophy)

دانلود کتاب Great American Lawyers: An Encyclopedia (2 Volumes)

دانلود کتاب The Killer Book of True Crime: Incredible Stories, Facts and Trivia from the World of Murder and Mayhem

دانلود کتاب Atiyah's accidents, compensation and the law

دانلود کتاب Law and Society in Vietnam: The Transition from Socialism in Comparative Perspective

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Philosophy of Music: An Introduction

دانلود کتاب The Future of Power

دانلود کتاب Modern American Literature A-G

دانلود کتاب Catholicism: The Story of Catholic Christianity

دانلود کتاب Encyclopedia of Contemporary American Culture